nieuws

AVBB staat bundeling van krachten voor

bouwbreed

De maatschappelijke invloed van de bouw staat niet in verhouding tot de positie die hij in de Nederlandse economie inneemt. In 1992 bleken 345000 mensen in de bouw, personeel van onderaannemers daarin begrepen, goed voor een produktie van f. 58 miljard ofwel 11% van het nationaal produkt. Die invloed moet duidelijk groter worden wil de bouw zijn belangrijke positie gehonoreerd zien en zijn verantwoordelijkheden ke waarmaken.

Dat schrijven voorzitter ing. H.P. Barth en directeur drs. B.J.W. Bothe van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf in het jaarverslag 1992. “Om de invloed van de bouw te vergroten, moeten aannemers doordrongen raken van het feit dat de belangen die ons binden, veel groter zijn dan de belangen die ons scheiden” , zo schrijven zij.

Absolute noodzaak

Ze vinden het een absolute noodzaak dat aannemers de krachten gaan bundelen met andere bouwprocespartners, zoals onderaannemers, installateurs en toeleveranciers.

Naar overheid en vakbeweging toe is in toenemende mate reeds van coalitievorming sprake, zo wordt elders in het verslag geconstateerd. Het contact met de vakbeweging moet worden verbeterd. Samenwerking met sociale partners binnen de bedrijfstak wordt een voorwaarde genoemd voor zowel het goed functioneren van die bedrijfstak als organisatorisch geheel als voor het uitoefenen van adequate invloed op sociaaleconomisch terrein.

Dat over de wijze, waarop die samenwerking voor het functioneren van de bedrijfstak als geheel verschillend wordt gedacht wordt in het jaarverslag ook duidelijk gemaakt. Over taak en functie van het Bouwberaad, het overlegplatform van werkgevers en werknemers in de bouw, verschilt men principieel van mening met de vakbond.

Werkgevers gaan er van uit dat individuele bedrijven in beginsel hun eigen belangen ver dedigen en problemen oplossen. Alleen als het individuele bedrijf er niet uitkomt, wordt het probleem op brancheniveau getild. En alleen als brancheverenigingen op hun niveau niet uit het probleem komen, ligt er een taak voor het AVBB op federatief niveau, zo wordt duidelijk gemaakt.

Vakbonden werken andersom.

Een probleem dat voor meer werknemers speelt, acht men daar per definitie een probleem dat op niveau de bedrijfstak moet worden opgelost.

“Dit verschil in visie en de daaruit voortvloeiende werkwijze heeft tot gevolg dat de bonden in het Bouwberaad regelmatig onderwerpen aan de orde stellen en voorstellen formuleren, die werkgevers niet bereid zijn te bespreken.”

Naar wij vernamen zal nog deze maand ten aanzien van plaats en taak van het Bouwberaad een beslissing worden genomen. Volgens het jaarverslag van het AVBB ligt het in ieder geval niet in de bedoeling het Bouwberaad om zeep te helpen “omdat het AVBB hecht aan goed overleg van de sociale partners in de bouw” .

Cao-structuur

Het jaarverslag maakt ook melding van de wens van het AVBB de structuur van de cao te veranderen. Er moet een flexibelere structuur komen, waarin bedrijven en sectoren te maken krijgen met afspraken, die meer zijn toegesneden op de problemen die in een bedrijf of een sector spelen.

Vorig jaar is daarover binnen de drie AVBB-overleggroepen GWWO, NVOB en P3N al gediscussieerd, maar men is nog niet tot een besluit gekomen.

In de loop van dit jaar wil men tot een voor alle groeperingen binnen AVBB-verband aanvaardbare structuur komen.

Men is overigens nog niet uit de vraag of ook andere groepen werkgevers, zoals onderaannemers en toeleveranciers, partij dienen te zijn bij een geherstructureerde bouwcao. Bovendien zal moeten worden bezien of de cao voor uta-personeel als aparte cao dient te worden gehandhaafd dan wel in de bouwcao moet worden geintegreerd. In ieder geval moet worden voorkomen, aldus het AVBB, dat groepen van werkgevers elk voor zich en los van elkaar een cao afsluiten. “Het zal voor werkgevers in de bouw van groot belang zijn elkaar op het punt van de arbeidsvoorwaarden te blijven ‘vasthouden’ zodat werkgevers gezamenlijk een sterk blok blijven vormen.”

Reageer op dit artikel