nieuws

Wachtlijsten doen in bouw ziekengeld sterk oplopen

bouwbreed

In de bouwnijverheid zou tenminste f. 150 miljoen ke worden bespaard aan kosten ziekteverzuim als de problematiek van wachttijden in de gezondheidszorg grondig zou worden aangepakt. Dat viel op te maken uit de woorden van dr. J. Vos van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Hij sprak in Amsterdam op een symposium over wachtlijsten en selectie in de gezondheidszorg.

Het door Vos genoemde bedrag van f. 150 miljoen aan extra kosten als gevolg van lange wachttijden, waardoor veel langer uitkeringen dienen te worden betaald, had betrekking op de situatie in de bouw in het jaar 1990.

Recent cijfermateriaal over het aandeel van wachttijden in de kosten van ziekteverzuim zijn niet beschikbaar, maar alles wijst er op dat de wachttijden voor een medische behandeling eerder toe- dan afnemen.

Zo moet voor een orthopedische operatie gemiddeld een half jaar worden gewacht.

Voor een staaroperatie varieert de wachttijd van zes weken tot een jaar.

De wachttijden voor diverse oogheelkundige behandelingen lopen op tot vele honderden patienten in de grote centra, aldus oogarts prof.dr. F.

Hendrikse. Volgens hem zijn er ‘zeer duidelijke aanwijzingen’ dat ernstige en zelfs tot blindheid leidende oogziekten niet meer tijdig worden behandeld.

Nog begin maart stuurde het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid een ‘brandbrief’

over deze kwestie naar de Sociale Verzekeringsraad, met afschrift aan minister De Vries van Sociale Zaken. Daarin werd verzocht het mogelijk te maken dat een deel van de te innen premies Ziektewet zouden mogen worden aangewend om wachttijden voor operaties te bekorten.

Rapport federatie

Eerder al werd een soortgelijk voorstel gedaan door de Nederlandse Vereniging van Zie kenhuizen en de Federatie van Bedrijfsverenigingen. Die te werkt trouwens aan een rapport, waarin een beleid wordt geformuleerd en oplossingsgerichte voorstellen zullen worden gedaan om aan die wachttijdenproblematiek een einde te maken. Men is in Amsterdam daarmee al zo ver dat de concepttekst woensdag 12 mei aan het bestuur van de federatie zal ke worden voorgelegd. De Sociale Verzekeringsraad zal dan opnieuw aandacht aan deze kwestie gaan schenken. Tot nu volstond men het Sociaal Fonds Bouwnijverheid te laten weten dat het formeel niet is toegestaan premies sociale verzekeringen te gebruiken om de wachttijdenproblematiek in de gezondheidszorg te helpen oplossen. De wet zou dit niet toestaan.

Leed

Overigens is de Sociale Verzekeringsraad het helemaal met het SFB eens dat kortere wachttijden in de bouw miljoenen guldens kan besparen, veel menselijk leed kan worden bekort en het risico, dat mensen in de wao geraken, wordt verkleind.

Om te illustreren welke financiele consequenties het moeten wachten op adequate hulp met zich mee kan brengen, gaf drs.J.J.P. Schoutem directeur beleid- en werkgeverszaken van het SFB, in zijn brief aan de SVR twee voorbeelden uit de praktijk.

Zo kreeg een all-round timmerman op 4 juni vorig jaar een peesschede-ontsteking.

Een maand later kon hij terecht bij een orthopedist, maar tengevolge van de wachtlijst kon hij pas medio januari van dit jaar poliklinisch worden geopereerd. De bruto ZW-uitkering over die periode bedroeg tenminste f. 25000 exclusief vakantiegeld. De kosten van de operatie… niet meer dan f. 1200.

Een opperman, aldus het tweede voorbeeld uit de praktijk, betrof een opperman, die een ‘kijkoperatie diende te ondergaan. De ingreep vond plaats drie maanden na het eerste consult. Bruto uitgekeerd ziektengeld f. 12000, kosten operatie… f. 1800.

Reageer op dit artikel