nieuws

OBN autonoom vanwege ‘relationele problemen’

bouwbreed

Relationele problemen tussen het secretariaat van de VAGWW en de ambtelijk secretaris van de Ondernemersbond Bestratingsbedrijven Nederland, zijn er de oorzaak van dat de OBN sinds februari vorig jaar niet langer deel uitmaakt van de VAGWW.

Een en ander vormt tevens de barriere, die de VAGWW opwerpt om de OBN weer in zijn geledingen op te nemen.

Beleid Frans Oremus en Gerrit van Oosten Dat is gebleken uit een overzicht van de gebeurtenissen, die zich sinds het OBN-besluit tot afscheiding van de VAGWW in februari 1992 hebben voorgedaan. Op de eerste ledenvergadering van de OBN op 7 april kwam schriftelijk het standpunt van de VAGWW binnen dat hernieuwde samenwerking getroffen zou worden door een veto als de OBN de huidige secretaris, tevens vroegere beleidsmedewerkster van de VAGWW, in die functie zou handhaven.

De voorzitter van de OBN heeft in de vergadering de nodige support gekregen van zijn leden om wanneer de VAGWW in haar opstelling zou volharden ‘definitief het VAGWWboek zou moeten worden gesloten’.

Op 13 april heeft de OBN in een brief aan de VAGWW zijn teleurstelling uitgesproken over de volharding van de VAGWW met betrekking tot ‘haar dogmatische opstelling in de kwestie bezetting OBNsecretariaat’. In deze brief is nogmaals aan de VAGWW gevraagd af te zien van haar veto. Tot slot heeft de OBN meegedeeld dat indien de VAGWW niet voor 1 mei positief reageert er eigenlijk geen discussie meer mogelijk is.

Eigen identiteit De OBN trad in 1987 als ‘sectie bestratingen’ toe tot de VAGWW. Dit met behoud van zijn eigen identiteit en autonomiteit. De Ondernemingsbond beschikte tot 1987 over een eigen secretariaat in Enschede.

In 1987 werd het secretariaat echter ondergebracht op het kantoor van de VAGWW in Nieuwegein.

Vanaf die tijd werd het secretariaat van de OBN verzorgd door een beleidsmedewerkster die in dienst was bij de VAGWW en die tevens secretariaatswerk verrichtte voor de VAGWW. Gedurende de periode 1987-1991 heeft deze formule naar behoren gefunctioneerd.

De ‘relationele problemen’ ontstonden volgens de OBN in 1991 nadat binnen de VAGWW een aantal mutaties op bestuurlijk niveau hadden plaatsgevonden zoals de benoeming van een nieuwe algemeen secretaris.

Helaas, zo schrijft de OBN in een persbericht, ontstonden er medio 1991 problemen tussen de ambtelijk secretaris van de OBN en de algemeen secretaris van de VAGWW. “Overi gens kan in dit kader melding worden gemaakt van een groot personeelsverloop bij het VAGWW-secretariaat binnen een termijn van twee jaar” , aldus de OBN.

De VAGWW heeft in september 1991 aan een hoogleraar, verbonden aan de Universiteit van Twente, opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar het functioneren van het eigen secretariaat. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de ambtelijk secretaris van de OBN (‘na dertien jaar’) qua persoonlijkheid niet optimaal meer functioneerde binnen de VAGWW-organisatie. Hierop werd haar te kennen gegevn dat er voor haar geen plaats meer was binnen de VAGWW.

Zij kreeg ‘kamerarrest’ opgelegd en werd op non-actief gesteld.

Deze hele situatie heeft er toe geleid dat de service-verlening aan de (130) OBN-leden in die periode ‘verre van optimaal’

was en dat het OBN-bestuur moest constateren dat het door de VAGWW niet meer serieus werd genomen aangezien er vooraf geen overleg met het bestuur over de positie van de ambtelijk secretaris had plaatsgevonden.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel