nieuws

Groenfonds: uniek ppsexperiment N-Holland

bouwbreed

De provincie Noord-Holland wil overgaan tot externe fondswerving voor het realiseren van plannen voor de Groene Randstad. Gebeurt dat niet dan komt er weinig terecht van de ontwikkeling van de Randstadgroenstructuur. Het tekort aan middelen voor het doen van investeringen wordt geraamd op f. 200 miljoen. Dat staat nog los van de hoge kosten van het beheer.

De inrichting van gebieden voor woningbouw en bedrijfsvestiging gaat volgens GS in Noord-Holland gepaard met verlies aan landbouw-, bos-, natuur- en recreatiegebied.

Om dat verlies verder tegen te gaan en te compenseren moeten zogeheten groene gebieden worden ontwikkeld.

Maar dat is volgens GS niet eenvoudig: “Bij het realiseren van de Groene Randstad zijn er klemmende financiele problemen te onderkennen, namelijk een tekort aan geld om de plannen binnen redelijke termijn uit te voeren.”

Volgens hen zijn de huidige subsidiestromen van rijk en provincie voor de periode 1995-2005 onvoldoende groot om -naast een groot aantal lopende poen in het kader van de Groene Randstad- ook poen te realiseren in zogenoemde witte vlekken, eveneens gelegen in de Groene Randstad.

Een eerste berekening raamt het tekort op f. 200 miljoen.

Dat investeringstekort geeft, in combinatie met een voorspeld tekort aan beheergelden van ongeveer f. 7 miljoen per jaar, een jaarlijks financieel gat van f. 27 miljoen. Dit op basis van een uitvoeringstermijn van tien jaar. Berekend over een periode van 15 a` 20 jaar is het tekort te stellen op f. 15 a` f. 21 miljoen per jaar.

Prioriteit “Een goede groene inrichting van deze witte vlekken heeft prioriteit. Het gaat immers om de directe leefomgeving van stedelijke agglomeraties als Haarlemmermeer, IJmond, Zaanstad, Amsterdam, HALgebied en Purmerend” , stellen GS vast.

Ze wijzen erop dat door de IJmond-gemeenten en Zaanstad vergevordere plannen zijn gemaakt. Bij de provincie is aangedrongen op financiele bijdragen voor de realisering ervan.

Om de geschetste financiele problemen te ondervangen, willen GS nu een beroep gaan doen op particulieren, in bijzonder het bedrijfsleven. Ze denken daarbij aan de oprichting van de Stichting Groenfonds Noord-Holland. Daarin zou ook de provincie moeten participeren: “De oprichting ervan achten wij een essentieel onderdeel (speerpunt) van het beleid dat er op gericht is bevolking en bedrijven in de Randstad een groen en leefbaar woon- en werkklimaat te bieden. Zon stichting is een uniek experiment op het gebied van publieke en private samenwerking.”

Vooralsnog denken GS aan een bestaansperiode van drie jaar. Daarna moet een evaluatie uitwijzen of doorgaan met het initiatief zinvol is. Per jaar wil de provincie Noord-Holland een kwart miljoen gulden in de stichting stoppen. Het groenfonds wordt verder gevoed door externe fondsenwerving.

Reageer op dit artikel