nieuws

Gemeenten toetsen plan niet aan Bouwbesluit

bouwbreed

“Het Bouwbesluit is vorig jaar te overhaast ingevoerd. Ontwerpers, gemeenten, producenten en leveranciers zijn er nog niet klaar voor. Het gevolg is dat gemeenten weliswaar bouwvergunningen afgeven, maar dat zij deze nog niet op het Bouwbesluit ke toetsen. De eisen die worden gesteld ke pas worden gemeten als de woning klaar is” , aldus J.R. van Oostrum, vice-voorzitter van de Stichting Woningborg.

Hij zei dit gisteren in Wateringen waar staatssecretaris Heerma aan de familie De Gier het 400000ste certificaat van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) overhandigde.

Uiterst somber Bij deze gelegenheid toonde Van Oostrum zich uiterst somber over de toekomst van het garantiecertificaat. Dit niet alleen omdat binnen afzienbare tijd er naar verwachting geen gesubsidieerde koopwoningen meer zullen worden gebouwd maar ook vooral omdat ondernemers die certificaten verstrekken aan steeds meer voorwaarden moeten voldoen.

Zo is een garantieverstrekkende organisatie verplicht om bij de screening van het plan te bekijken in hoeverre bodemverontreiniging op de ondernemer kan worden verhaald.

Vervolgens wordt bekeken in hoeverre de ondernemer de kosten op zijn beurt bij de ko per kan neerleggen. “Een situatie’, zo benadrukte Van Oostrum “waarvoor de ondernemersorganisatie feitelijk niet is toegerust, die zeer veel werk meebrengt en derhalve extra kosten. Kosten die op de een of andere wijze in de prijs van het certificaat terecht zullen komen. En dit terwijl de bodemgesteldheid niet onder de garantie valt.”

Bouwbesluit Een ander heikel punt in de ogen van Woningborg is het in oktober vorig jaar van kracht geworden Bouwbesluit. “Dat is zo nieuw dat sommige gemeenten ijskoud meedelen dat ze weliswaar een bouwvergunning verlenen, maar dat ze nog niet in staat zijn plannen volledig te toetsen aan het Bouwbesluit. Woningborg, die beoordeelt of de woningen uit een plan van een waarborgcertificaat ke worden voorzien, kan zich er zo niet van afmaken. De woning wordt namelijk gegarandeerd en gewaarborgd volgens een nieuwe ga rantie- en waarborgregeling waarin dat Bouwbesluit als bindend is opgenomen.”

De prestatie-eisen die in het Bouwbesluit worden gesteld zijn volgens Van Oostrum pas te meten wanneer de woning gereed is. Veel ondernemers menen en hopen dat bouwconstructies in de praktijk wel zullen blijken aan deze prestatieeisen te voldoen, terwijl aan de andere kant deskundigen menen dat sommige constructies juist niet aan de eisen zullen voldoen. “Het gebrek aan ervaring op dit gebied” , zo hield de vice-voorzitter zijn gehoor voor “vraagt op dit moment veel meer overleg en discussie bij het screenen van de plannen. Feitelijk is onze conclusie dat het Bouwbesluit te overhaast is ingevoerd. De ontwerpers, gemeenten, producenten en leveranciers zijn er niet klaar voor. Dan spreken wij nog niet over de niet onbelangrijke kosten-stijgingen die het Bouwbesluit veroorzaakt.”

Duurder Van Oostrum ging verder in op de onderhandelingen die momenteel plaatshebben met consumentenorganisaties over de inhoudingsregeling bij oplevering, over de garantie van de leveranciersprestatie en over de regeling van de arbitrage met betrekking tot geschillen tussen koper en ondernemer bij koopwoningen met een garantiecertificaat. “Als consumenten en producenten daar over binnenkort overeenstemming bereiken zal daardoor de prijs van het certificaat beslist hoger worden.”

Dit brengt in de ogen van Van Oostrum wel een gevaar met zich mee. Zolang een groot aantal kopers van woningen namelijk nog steeds andere prioriteiten hebben -zoals de locatie en het huis op zich- en de prijs en het certificaat pas komt op de zoveelste plaats, komt de uitgifte van hoge aantallen certificaten onder grote druk te staan. “Het is maar de vraag of de hier aanwezige kopers de woning niet hadden gekocht als er geen certificaat werd afgegeven, maar de woning daardoor goedkoper was” , aldus Van Oostrum.

Reactie In een reactie zei drs. J.J.A. Scholten, directeur van het GIW, de woorden van Van Oostrum “te somber” te vinden. “Ik deel zijn somberheid over de toekomst van het certificaat niet. Of het certificaat duurder wordt? Ach, niemand weet exact wat het nu kost, dus kun je ook niet zeggen wat die in de toekomst gaat kosten.”

Wel beaamde Scholten een eventuele terugloop van het segment gesubsidieerde koopwoningen. “Maar” , zo stelde hij daartegenover “we willen ons nu ook meer in de vrijesectorkoopwoningen gaan manifesteren. Dat is voor het GIW nu de groeiende markt.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels