nieuws

Bouw trekt ten strijde tegen overtreders vestigingsregels

bouwbreed

In de bouwnijverheid gaan stemmen op om de activiteiten van diverse branche-organisaties te bundelen in de strijd tegen onrechtmatige bedrijfsuitoefening. Dit plan zal mogelijk sneller van de grond komen nu het openbaar ministerie en de Economische Controledienst hebben besloten te stoppen met een systematische controle op naleving van de Vestigingswet.

Zoals bekend stemde half maart de vaste Kamercommissie voor het midden- en kleinbedrijf in met de plannen van minister Andriessen om de vestigingswetgeving sterk te versoepelen.

Bovendien vindt de bewindsman dat de strafrechtelijke handhaving dient te worden afgeschaft. De minister meent dat die wet civielrechtelijk kan worden gehandhaafd omdat het groepsactierecht van toepassing is. Ondernemers, die van mening zijn dat ze op onheuse gronden worden beconcurreerd, ke via hun branche-organisatie naar de rechter stappen om naleving af te dwingen.

In feite lopen het openbaar ministerie en de Economische Controle Dienst vooruit op de nieuwe wetgeving. In de plannen van Andriessen is namelijk een overgangstermijn van drie jaar voorzien.

Mevr. mr. C.G.M. Geene van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf reageert niet geschrokken op deze mededeling. “Al eind 1991 heeft de Economische Controle Dienst in een brief aan de Kamers van Koophandel laten weten dat ze, gezien de capaciteitsproblemen, alleen die controle op de handhaving van de vestigingswet zouden blijven uitoefenen waarbij het strafrecht niet kan worden gemist” , aldus Geene.

Problemen Hoewel dus voorbereid op deze stap blijft volgens haar het AVBB van mening dat het loslaten van de strafrechtelijke handhaving zowel praktische als financiele problemen met zich mee gaat brengen.

“Die praktische problemen slaan bijvoorbeeld op het feit dat personeel van branche-organisaties, die speciaal met de handhaving van de vestigingswet zijn belast, elke opsporingsbevoegdheid missen.”

En natuurlijk moeten deze activiteiten ook worden betaald.

De kosten ervan zullen oplopen naarmate de diverse hiervoor in het leven geroepen stichtingen hun werkzaamheden zullen moeten uitbreiden.

Het AVBB heeft zich nog niet uitgesproken over bundeling van deze krachten, maar zal wel op korte termijn een standpunt innemen op welke wijze handhaving van de controle het meest effectief kan worden uitgevoerd.

NVOB-plan Directeur mevr. S. Dekker van het NVOB wees in een reactie op de “gekke tussentijdse situatie die nu ontstaat. Er valt een groot gat tussen dit besluit en 1januari 1996, de vermoedelijke datum waarop de versoberde vestigingswetgeving feitelijk van kracht wordt. Minister Andriessen had dit al wel aangekondigd, maar het valt ons tegen dat de Tweede Kamer hem daarin steunt.”

Zij had graag gezien dat er overleg met de bouwbranche zou zijn gepleegd voor dat dit voornemen geeffectueerd zou worden. “Nu worden we door deze stap met onze plannen ingehaald. Een van onze acht speerpunten van beleid beoogde te anticiperen op de gevolgen van het overheidsbeleid op het punt van de vestigingswetgeving.

We hebben een pogroep geformeerd, die eind van dit jaar met een Plan van Aanpak moet komen, waarin ook een adequate organisatie ter bestrijding van de onrechtmatige bedrijfsuitoefening zou moeten zijn opgenomen.”

Bundeling Secretaris W. van Malenstein van de in de FAANB verenigde gespecialiseerde aannemers toonde zich teleurgesteld over deze stap. “Hoewel wij er al ruim een jaar geleden door de ECD zelf op zijn voorbereid, die toen al wees op capaciteitsproblemen, hadden wij verwacht dat de overgangstermijn van drie jaren die door minister Andriessen is genoemd, zou worden gerespecteerd.”

Zijn federatie is een voorstander van bundeling van alle stichtingen, die in de bouwbranche de onrechtmatige bedrijfsuitoefening nu al civielrechtelijk proberen tot staan te brengen.

De gespecialiseerde aannemers kennen een dergelijke stichting voor de tegelzetters en de stukadoors. De hoofdaannemers, verenigd in het NVOB, kennen vier stichtingen, die hun activiteiten over het land hebben verdeeld. De ondernemers in de gww-sector kennen via hun organisatie VAGWW eveneens een stichting, die zich landelijk met bestrijding van dit euvel bezighoudt.

Niet vooruitlopen Het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond vindt het onjuist dat wordt vooruitgelopen op de feitelijke introductie van de nieuwe vestigingswetgeving. Daarmee is de deur opengezet voor overtreding van de wet, aldus een woordvoerder. Hij maakte een vergelijking met het voornemen om de belasting op vermogen in een onderneming af te schaffen. “Ondernemers mogen vooruitlopend op die nieuwe wetgeving toch ook niet van de ene dag op de andere ophouden met belasting betalen.”

Reageer op dit artikel