nieuws

Administratief personeel verontrust over dichten wao-gat

bouwbreed

Er heerst grote onrust onder de uta-werknemers in de bouw over de herverzekering van het wao-gat. Dat meldt de bouwbond CNV. Het utapersoneel vraagt zich af wat het moet doen nu de wao-reparatie nog niet via de cao is geregeld. Volgens de bond is er geen reden voor paniek.

Mochten de werkgevers een collectieve reparatie tegenhouden dan zal de bond zijn leden een alternatief bieden.

De bouwbond zegt al vele verontruste telefoontjes te hebben gekregen van uta-werknemers over de wao-reparatie. De bond adviseert zijn leden echter, niet in paniek te raken. De onderhandelingen voor de 40000 werknemers die onder de uta-cao vallen zijn nog lang niet afgerond. Op 22 april wordt verder gepraat en de bond blijft er bij de onderhandelingen naar streven het waogat collectief voor het uta-personeel te repareren.

Het zou volgens de bouwbond “volstrekt onterecht en onrechtvaardig” zijn indien er voor de uta-werknemers niets wordt geregeld. Temeer daar in de bouwcao wel een collectieve herverzekering voor het bouwplaatspersoneel is afgesproken. De bond wijst er verder op dat de benodigde premie voor reparatie voor uta-personeel aanzienlijk lager is dan voor bouwplaatspersoneel.

Vier keer zo hoog De CNV zegt tevens signalen uit het land te krijgen dat werkgevers hun onderne mingsraad of werknemers benaderen om te komen tot een reparatie op bedrijfsniveau via een verzekeringsmaatschappij.

De kosten van deze verzekering zouden volledig voor rekening moeten komen van de werknemers. De CNV adviseert zijn leden met klem hier niet op in te gaan. De premie voor een dergelijke individuele verzekering is namelijk drie tot vier keer zo hoog als een premie voor een collectieve verzekering via het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Een werknemer van 35 jaar met een bruto inkomen van f. 50000 bijvoorbeeld betaalt een particuliere premie van circa f. 1760 per jaar. Een verzekering van het SFB kost f. 355 per jaar.

Een ander groot nadeel van een verzekering op bedrijfsniveau vormt, aldus de bouwbond, het risico dat werknemers lopen als ze van bedrijf veranderen. Bij wisseling van een baan moet opnieuw het arbeidsongeschiktheidsrisico worden ingeschat. Naarmate men ouder is wordt het risico hoger en derhalve ook de premie.

Alternatief Mochten werkgevers in het cao-overleg een collectieve wao-reparatie halsstarrig tegenhouden dan zal de bond zijn leden een alternatief aanbieden. In CNV-verband is de hout- en bouwbond namelijk bezig met het ontwerpen van een eigen wao-herverzekering voor leden die buiten de reparatie via de cao vallen. Ook de premie voor deze verzekering zal veel lager uitvallen dan de premie die een particuliere verzekeringsmaatschappij berekent.

Reageer op dit artikel