nieuws

Woningbouw neemt fors in omvang toe

bouwbreed Premium

De fors toegenomen woningbehoefte maakt het noodzakelijk dat er tot 2005 162000 woningen extra worden gebouwd. Daarvan dient het overgrote deel, in totaal 144000 stuks, voor 2000 gereed te komen. Met de extra bouwopgave is naar schatting een werkgelegenheidseffect gemoeid van 64000 manjaren. Tevens zullen de rijkssubsidies voor de woningbouw worden heroverwogen. Het ministerie van VROM gaat er van uit dat vanaf 1995 in de sociale huursector nieuwbouw kan worden gepleegd zonder exploitatiesubsidies.

Dit blijkt uit het -langverwachte- beleidsstandpunt van minister Alders en staatssecretaris Heerma over het Trendrapport Volkshuisvesting, dat vrijdag door de ministerraad werd goedgekeurd en inmiddels naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De extra woningbehoefte is vooral het gevolg van een toename van de migratie, en dan met name van het aantal gezinsherenigingen. Daar komt bij dat de levensduurverwachting langer is geworden en ouderen langer zelfstandig blijven wonen.

Zonder extra woningbouw zal als gevolg van deze forse behoefte het woningtekort stijgen tot 3,5% in 1995. Wordt alleen gekeken naar de Rand stad dan loopt het tekort op tot 4,1%. De inzet van het rijk zal zijn om het tekort in 2000 weer op het niveau van 2% te krijgen. In het Trendrapport wordt verder geconstateerd dat er een groeiende behoefte bestaat aan duurdere huur- en koopwoningen. Dit is mede het gevolg van de inkomensontwikkeling van de Nederlandse huishoudens. In beginsel zijn er voldoende betaalbare woningen voor de doelgroep van de volkshuisvesting.

De bewindslieden onderschrijven deze constatering. Zij zullen het indicatieve woningbouwprogramma op de andere behoefte afstemmen.

Programma Op basis van het Trendrapport wordt tot het jaar 2000 het volgende bouwprogramma voorgesteld:in 1994 95000 woningen, in 1995 100000 woningen, in 1996 102000 woningen, in 1997 100000 woningen, in 1998 90000 woningen, en in 1999 80000 woningen. Vanaf 2000 gaat het scherper naar beneden. In 2000 moeten nog 65000 woningen worden gebouwd, in 2001 zijn dat er 55000, in 2002 50000 en in 2003 46000.

Uit het voorgaande volgt dat in de periode 1994 tot en met 1998 er nog 487000 woningen moeten worden gebouwd.

Daarvan dienen er 115000 te worden gebouwd in de prijsklasse minder dan f.140000.

De bulk moet worden gerealiseerd in de sector tussen de f.140000 en de f.200000. In het segment boven de f.200000 moeten 100000 woningen worden gebouwd.

De locatiecapaciteit die met de extra bouwopgave is gemoeid, wordt gevonden in het eerder ontwikkelen van de Vinex-locaties, en in de stedelijk gebieden. Uitzondering en probleemgebied vormt Amsterdam, waar voor 13000 woningen nog een geschikte locatie moet worden gevonden.

Het ministerie van VROM gaat de komende maanden met alle stadsgewesten in het land overleg voeren over de wijze waarop de extra bouwopgave moet worden gerealiseerd.

Men hoopt nog voor de zomer de benodigde uitvoeringscontracten te sluiten.

Hoewel er meer woningen moeten worden gerealiseerd, zijn Alders en Heerma vooralsnog niet van plan hiervoor extra geld uit te trekken. De bewindslieden gaan ervanuit dat er geen geld bij het rijksbod hoeft voor de vier stadsgewesten en de regio Arnhem-Nijmegen. Dit bod bestaat uit f.1 miljard voor de ontwikkeling van de locaties en f.4 miljard voor verkeer- en vervoersmaatregelen.

De subsidiering van de sociale sector zal er vanaf 1995 geheel anders uit komen te zien. Het Besluit Woninggebonden Subsidies wordt omgevormd tot een volkshuisvestingsfonds, met daarin gelden voor de kopkosten, locatiesubsidies, en een bereikbaarheidstoeslag. Het fonds keert uit afhankelijk van de bouwopgave per regio.

De exploitatiesubsidies voor de sociale huursector ke vanaf 1995 komen te vervallen, zo menen Alders en Heerma. De corporaties beschikken tegen die tijd over voldoende eigen middelen om in deze behoefte te voorzien. De sociale huursector zal dan niet langer synoniem zijn aan zwaar gesubsidieerde bouw, aldus staatssecretaris Heerma op een persconferentie.

Corporaties Directeur Kempen van de Nationale Woningraad reageerde furieus op de Trendbrief van Heerma en Alders. Hij noemde het ‘godgeklaagd’ dat Heerma de woningbehoefte in de sociale sector ontkent. “Heerma moet eerlijk zijn en zeggen dat het hem budgettair beter uitkomt door aan de bovenkant van de markt te bouwen. Hij hoopt gewoon dat daarmee de doorstroming op gang wordt gebracht.”

Verder voorziet Kempen de nodige problemen op termijn, wanneer corporaties zelfstandig sociale huurwoningen moeten realiseren. “Als de rente op termijn gaat stijgen, zullen deze woningen door de corporaties niet meer te betalen zijn zonder overheidssubsidies.”

Een woordvoerder van het NCIV noemde het “een hachelijke zaak” , dat nu op de vrije sector wordt gegokt. Tevens zette hij vraagtekens bij de beschikbaarheid van voldoende grote locaties.

Reageer op dit artikel