nieuws

Verbod op gebruik asbest wordt per 1 juli van kracht

bouwbreed

Het gebruik van asbest in Nederland wordt per 1 juli van dit jaar wettelijk verboden. Minister De Vries van Sociale Zaken heeft daartoe het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Alleen sloop- en onderhoudswerkzaamheden zijn van de nieuwe strakke regelgeving uitgesloten. Daarvoor gelden al andere, strenge voorschriften. Voorts heeft de bewindsman de regels voor het werken met kankerverwekkende stoffen aangescherpt.

In de bouw bestond overigens al een paar jaar een verbod op het be- en verwerken van asbesthoudende materialen. De overheid volgt in feite nu dit voorbeeld.

Volgens De Vries sluit het op handen zijnde algemene verbod op het bewerken, verwerken en in voorraad houden van asbest of asbesthoudende produkten aan bij eerdere afspraken, die gemaakt zijn tussen sociale partners en de overheid bij het tot stand komen van het Convenant Arbeidsomstandigheden in de Bouwnijverheid.

Asbest is naar zijn mening een “bijzonder schadelijke stof” .

Blootstelling eraan kan, naast asbestose ook longkanker en buik- of longvlieskanker veroorzaken.

Niet bekend

Geen drempelwaarde Hij wijst er op dat voor de kankerverwekkendheid van asbest geen drempelwaarde bestaat, hetgeen inhoudt dat er bij ieder niveau van blootstelling een risico op kanker bestaat.

In het verleden zijn asbesthoudende produkten vooral ook in de bouw op grote schaal toegepast. Dat is een gevolg van de bijzondere chemnische en fysische eigenschappen, zoals hittebestendigheid en isolerend vermogen. Veel agrarische gebouwen bijvoorbeeld zijn uitgerust met asbesthoudende dakbedekkingen. Asbest is verwerkt in een breed scala van produkten: (golf)platen, isolatiematerialen en water- en gasleidingbuizen.

De Vries meent dat er voor bijna alle toepassingen van asbest inmiddels geschikte alternatieven voorhanden zijn.

“Daarom is het nu mogelijk het gebruik van asbest in principe te verbieden” , zegt hij.

Ontheffing Voor situaties waarin het technisch (nog) onmogelijk is een asbestvrij alternatief toe te passen zal, onder voorwaarden, ontheffing van het verbod mogelijk zijn.

Daarnaast zullen voor het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan asbest de al bestaande arbeidshygienische voorschrioften gevolg moeten worden.

Overigens wil De Vries dat werkgevers hun werknemers zoveel mogelijk vrijwaren van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en processen. “Als dit niet mogelijk is, moeten de werkgevers maatregelen nemen die de gevaren van blootstelling tot een minimum beperken” , stelt hij in een ontwerp-besluit.

EG-richtlijn Met dat besluit geeft hij uitvoering aan een EG-richtlijn

rin minimum-voorschriften worden gegeven voor het werken met kankerverwekkende stoffen. De werkgever is verplicht die stoffen te vervangen door minder schadelijke alternatieven. Als dat technisch niet haalbaar is moet de werkgever motiveren waarom er nog gewerkt wordt met kankerverwekkende stoffen. Hij moet verder alle situaties registreren waarin zulke stoffen aanwezig zijn op de werkplek. Werknemers krijgen het recht zich periodiek medisch te laten onderzoeken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels