nieuws

Provincie verdeeld over bouw Assendelft-Noord

bouwbreed

Binnen het provinciaal bestuur van Noord-Holland is verdeeldheid ontstaan over het aanwijzen van Assendelft-Noord als grote nieuwe bouwlocatie voor de gemeente Zaanstad. Daar zouden, in het kader van het volkshuisvestingsbeleid van het stadsgewest Amsterdam (ROA), 5000 woningen moeten worden gebouwd. Een minderheid (de twee CDA-gedeputeerden) is echter mordicus tegen deze locatie.

In het ROA-gebied moeten tot en met het jaar 2005 totaal 85000 woningen worden weggezet. Ook de gemeente Zaanstad dient daaraan een flinke steen bij te dragen. Maar het vinden van geschikte grote locaties op haar grondgebied is geen eenvoudige zaak.

In opdracht van de provincie is een Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd naar vier mogelijke locaties. Het gaat om het Guisveld (waarvan bebouwing al eind jaren zeventig door een meerderheid in provinciale staten van de hand is gewezen en nadien ook herbevestigd), Oostzanerveld (voor de gemeente Oostzaan, op wier grondgebied de locatie ligt, echter onbespreekbaar), het resterende gedeelte van het Westzijderveld (een flink deel van dit gebied is in het verleden bebouwd) en AssendelftNoord (waarvoor provinciale staten zich eerder al in meerderheid hadden uitgesproken).

Binnen GS scheiden zich nu de geesten. Een duidelijke meer derheid kiest, mede op grond van de MER, voor AssendelftNoord. Maximaal ke daar 5000 woningen worden gebouwd. Het precieze aantal hangt af van de mate waarin de gemeente Zaanstad erin slaagt in het binnenstedelijk gebied woningen neer te zetten.

Groene buffer De CDA-gedeputeerden stemmen niet in met de nieuwbouwlocatie Assendelft-Noord.

Zij menen dat deze locatie gelegen is in een uitstekend verkaveld agrarisch gebied, dat onderdeel uitmaakt van de groene buffer tussen de Zaanstreek en de IJmond. Volgens hen moet voor de nieuwbouwlocatie te veel voor landbouw geschikt veenweidegebied worden opgeofferd.

Overigens spreekt het gehele college van GS zich in dit verband opnieuw uit tegen de plannen van het rijk om elders in Zaanstad veenweidegebieden (Westzijderveld en Guisveld) om te zetten in moerassen.

De meerderheid van GS stelt zich op het standpunt dat de gemeente Zaanstad met Assendelft-Noord zeker tot 2005 en wellicht nog langer voldoende bouwcapaciteit heeft.

Argumenten Doorslaggevend voor de keus voor deze locatie -en niet voor de andere in de MER genoemde gebieden- zijn de overwegingen dat Assendelft-Noord in de MER voor de gemeente Zaanstad is aangewezen als het meest milieuvriendelijke alternatief, waardevolle ‘natte

veenweidegebieden die onderdeel zijn van de provinciale ecologische hoofdstructuur worden gevrijwaard van verstedelijking en op grond van stedebouwkundige en landschappelijke overwegingen er een sterke voorkeur is voor concentratie van de verstedelijking op een grote bouwlocatie.

De meerderheid van GS acht “de relatief geringe betekenis van het gebied voor ecologie, natuur, cultuurhistorie, bodem en water” een zwaarwegend argument in de keuze voor Assendelft-Noord.

“De mogelijke alternatieven Guisveld en Westzijderveld maken daarentegen deel uit van de Noordhollandse ‘natte

veenweidegebieden en hebben een nationale en zelfs internationale betekenis. Ook in de MER-Zaanstad is die unieke betekenis onomstotelijk aangetoond” , aldus de meerderheid van GS. Door de bebouwing van de locatie zal volgens hen ongeveer 170 hectare landbouwgrond verloren gaan.

Een belangrijke, nog nader te onderzoeken rol bij de bebouwing van Assendelft-Noord speelt echter de mate van geluidhinder (inclusief nachtvluchten) en de externe veiligheid vanwege Schiphol. Het dorp Assendelft ligt in de aanvliegroute naar de Zwanenburgbaan van de luchthaven.

Studie moet uitwijzen in hoeverre deze aspecten bebouwing al dan niet in de weg staan.

Dat zal vermoedelijk bekend worden in juni van dit jaar.

Dure locatie Het ontwikkelen van de betrokken locatie gaat overigens gepaard met relatief hoge kosten. Het investeringsniveau wordt globaal geraamd op f. 275 miljoen. Met name de grondverwerving in de externe ontsluiting (de verbindingen met de bestaande infrastructuur) brengen hoge kosten met zich mee. Zo moet onder meer de A8, die nu doodloopt op de provinciale weg BuitenhuizenGraftdijk, over de Nauernasche Vaart en de lintbebouwing van Assendelft worden doorgetrokken richting A9.

Tegen een dergelijke ingreep bestaan in Assendelft grote bezwaren, omdat deze weg het dorp dan doormidden zou snijden. Provinciale staten zullen, naar verwacht, in januari 1994 besluiten over de aanwijzing van de locatie. Daartoe zal wel het streekplan AmsterdamNoordzeekanaalgebied moeten worden gewijzigd.

Reageer op dit artikel