nieuws

Ook bedrijf in nutssector moet ‘Europees’ besteden

bouwbreed Premium

In samenwerking met het VNO, het NCW en de zeven Euro Info Centres in ons land hebben enige ministeries een brochure uitgegeven over de Europese voorschriften voor aanbestedingen in de nutssector.

Vanaf 1 januari van dit jaar zijn bedrijven in de sectoren (drink)water en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie namelijk verplicht hun voornemen tot het aanbesteden van werk of het leveren van produkten publiek te maken.

Tot voor kort waren overheidsbedrijven en bepaalde privaatrechtelijke bedrijven in de nutssector niet verplicht hun aanbestedingsprocedures volgens een Europese richtlijn te laten verlopen. Zo konden activiteiten als de aanleg van stadsverwarming of leidingnetten voor de watervoorziening, maar ook werken die door exploitanten van lucht-, zee- of binnenhavens werden opgedragen, worden uitgevoerd door zogenaamde huisaannemers, die zonder concurrentie hun werk verkregen.

Dat dient nu te veranderen. De richtlijn nutssector dwingt deze instellingen tot toepassing van de zogenaamde Europese aanbestedingsregels, wanneer althans de uitvoering van een werk tenminste 5 miljoen ECU (ruim f.11,5 miljoen) zal gaan kosten. Voor leveringen van produkten geldt een bodembedrag van 400000 ECU ofwel f.925000.

Onder werken verstaat de richtlijn nutssector alle overeenkomsten op het gebied van de bouwnijverheid, zoals het bouwen van kantoren, het aanleggen van pijpleidingen, de constructie van bruggen, wegen, tunnels en haveninstallaties.

Voordelig

De richtlijn is ingegeven door de stelling dat binnen de interne markt van de EG de concurrentie vrij dient te zijn. Dat kan naar twee kanten voordelig zijn. De aanbestedende dienst kan offertes verwachten uit een veel groter gebied, waardoor het niet uitgesloten mag worden geacht dat dit tot besparingen leidt. Aan de andere kant wordt het uitvoerders van dit soort werken mogelijk on der gelijke concurrentie te gaan inschrijven in het hun direct omliggende buitenland.

Voor de nutssector is een speciale richtlijn gemaakt omdat het veelal gaat om privaatrechtelijke of publiekrechtelijke bedrijven of een mengvorm daarvan. De richtlijn gaat ook gelden voor ondernemingen, die op grond van een door een overheid verleende vergunning of exclusief recht in een bepaald gebied van de nutsvoorziening werkzaam zijn.

Publikatieblad

Nutsbedrijven in de traditionele zin van het woord -gas-,water- en energievoorziening-, maar dus ook bedrijven als Luchthaven Schiphol, Havenbedrijven en PTT Telecom, zullen voortaan Europees dienen aan te besteden. Dat betekent onder andere dat men verplicht is minimaal een keer per jaar in het Publikatieblad van de EG melding te maken van de grote opdrachten, die men denkt in het komende jaar te laten uitvoeren. Vervolgens dient men voor de aanbesteding daarvan in dit blad kennis te geven. In die publikatie dient te worden gemeld of openbaar dan wel onderhands na selectie of via een onderhandelingsprocedure na selectie zal worden gewerkt naar een gunning.

De gunning zelf kan op twee manieren worden verleend. Op grond van de laagste prijs dan wel op grond van de economisch meest voordelige aanbieder, waarbij dus naast de prijs factoren als levertijd, exploitatiekosten, kwaliteit etc.

een rol ke spelen. In ieder geval moeten in de aanbestedingsadvertentie de gunningscriteria worden vermeld.

Als een bedrijf dat onder de richtlijn valt zich niet aan de regels houdt, kan een leverancier die zich benadeeld voelt, actie ondernemen. Via een kort geding voor de Nederlandse rechter kan hij stopzetting van de procedure eisen.

Als de opdracht al is gegund, is een eis tot schadevergoeding mogelijk op grond van onrechtmatige daad.

De klager kan zich ook wenden tot de Europese Commissie zelf. Uiteindelijk kan dan op grond van een veroordeling van de lidstaat door het Europese Hof van Justitie een nationale procedure voor schadevergoeding worden aangespannen.

Het ministerie van EZ heeft een heel gedetailleerde brochure over deze richtlijn klaarliggen. Die kan schriftelijk worden besteld bij de afdeling Informatie en Nieuwsvoorziening, postbus 20101, 2500 EC Den Haag.

Reageer op dit artikel