nieuws

Milieuprobleem agrarische sector ook zaak van bouw

bouwbreed Premium

Het oplossen van de milieuproblemen in de agrarische sector is niet een zaak van de veehouder alleen, maar ook van het bouwbedrijfsleven.

Veel oplossingen moeten gevonden worden binnen de sfeer van gebouwen en inrichting.

Dat werd duidelijk tijdens de studiedag Agrarisch Bouwen in de Toekomst te Hoogeveen, gehouden door het Informatie- en Kenniscentrum (IKC) Veehouderij te Ede. “Het is een goede zaak stil te staan bij de vraag welke technische oplossingen voorhanden zijn om aan de bestaande en te verwachten regelgeving te voldoen” , zo werd op de bijeenkomst gezegd. “Het is een zaak van een ieder. Het bouwbedrijfsleven hoort daar uitdrukkelijk bij.”

Het IKC Veehouderij hield de studiedag, omdat het bouwbedrijfsleven goed geinformeerd wil zijn over de ontwikkelingen in het agrarisch bouwen. Begrijpelijk, want naast die van de veehouders zijn de belangen van de bouw groot. W. Scherphof van het IKC Veehouderij te Lelystad liet aan de hand van grafieken zien, dat men tot 2000 een jaarlijkse milieu-investering in de melkveehouderij van ca. 200 miljoen gulden verwacht. Daartoe behoren ook investeringen in stallen (zowel renovatie als nieuwbouw) en in mestopslagplaatsen. “Veel ligboxenstallen zijn aan een grondige renovatie toe, mede door veranderde inzichten ten aanzien van maatvoering, ventilatie en inrichting. Er hebben al twee nieuwe staltypes hun intrede gedaan, de hellingstal en de tweevloerenstal” , aldus Scherphof.

Ammoniak Nieuwe stallen zullen veel minder ammoniak mogen uitstoten dan voorheen. Vanaf 1994 geldt die verplichting ook voor bestaande stallen, die dan ook gerenoveerd zullen moeten worden. Volgens schattingen gaat het om een investering van ca. f.1000 per koe in bestaande stallen en van ca f.400 per koe in nieuwe stallen. Hoewel het aantal gespecialiseerde melkveehouderijen terug zal lopen van 42000 in 1992 naar 30000 in 2000, blijft het bedrag aan milieu-investeringen naar verwachting constant.

Aan de studiedag werd meege werkt door de Stichting Groen Label te Deventer. Deze Stichting is in het leven geroepen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Landbouwschap, het Produktschap voor Veevoer, de Vereniging van Leveranciers van Agrarische Bedrijfsgebouwen en Uitrusting (VABU), het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (VNOB), het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).

Deze acht initiatiefnemers hebben in januari een convenant getekend.

Groen label Stalsystemen die voldoen aan bepaalde normen voor de beperking van de uitstoot van ammoniak komen in aanmerking voor het groene label. Dat is een certificaat, dat op basis van het convenant toegekend wordt door de Stichting Groen Label. Ontwerpers, aannemers en onderzoeksinstellingen, die een staltype op de markt willen brengen, ke het keurmerk aanvragen. Het bouwen van stallen met dit label heeft voor delen, zoals een garantie, dat tot 2010 geen aanpassingen aan nieuwe eisen meer nodig zullen zijn. Het maakt het aanvragen van een hinderwetvergunning eenvoudiger, omdat de milieu-effecten reeds bekend zijn.

Tenslotte komen de gecertificeerde stallen in aanmerking voor versnelde fiscale afschrijving volgens de regeling Vervroegde Afschrijving Milieuinvestringen (VAMIL).

Twee andere sprekers gingen in op de stallenbouw voor pluimvee en varkens. Ing. J. Schellekens van de afdeling varkenshouderij van het IKC wees op een onderzoek in opdracht van het ministerie van LNV, waaruit blijkt dat bijna alle zeugenhouders en 60% van de vleesvarkenshouders in de komende 15 jaar hun stallen zullen renoveren of vervangen door nieuwe. De meest voorkomende reden is het niet voldoen aan de oppervlaktenormen voor het welzijn van de dieren. Volgens ing. A. v.d. Weerdhof van de afdeling pluimveehouderij van het IKC staat ook de pluimveehouderij voor de opgave haar gebouwen aan te passen aan de eisen met betrekking tot welzijn en uitstoot van ammoniak.

Reageer op dit artikel