nieuws

Landsmeerse wijken zijn ernstig vervuild

bouwbreed

In Landsmeer blijkt de grond onder twee woonwijken ernstig verontreinigd. Het gaat om de Gortesloot-buurt en een aanliggende wijk. Onderzoek door de provincie Noord-Holland heeft dit aan het licht gebracht. Een inmiddels begonnen saneringsonderzoek zal begin april aangeven op welke wijze de bodemverontreiniging moet worden aangepakt.

In de Gortesloot-buurt staan 120 huurwoningen, die eigendom zijn van het Gemeentelijk Woningbedrijf Landsmeer. In de aangrenzende wijk gaat het om nog eens enkele tientallen woningen, waarvan een aantal in de koopsector.

De woningen zijn ongeveer dertig jaar geleden gebouwd.

Voor het ophogen van de locaties is toen gebruik gemaakt van uit Amsterdam afkomstig stadsvuil.

Dit stortmateriaal is over de gehele onderzochte locatie (openbaar groen, woningen en wegen) sterk verontreinigd met zware metalen (met name koper en lood). Minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (teerachtige produkten) worden in wisselende concentraties gemeten.

Doorgedrongen De verontreiniging blijkt te zijn doorgedrongen in de onderliggende veenlaag, maar is een stuk minder ernstig. Het grondwater is niet noemenswaardig vervuild. Het slib in de omringende watergangen daarentegen is wel sterk verontreinigd.

Er is echter geen duidelijk verband tussen die verontreiniging en het stortmateriaal.

Vandaar dat de provincie er van heeft afgezien het slib bij het saneringsonderzoek te betrekken.

Overigens is ook de laag grond (met een dikte van enkele decimeters tot circa 1 meter), die werd gebruikt ter afdekking van het stortmateriaal, licht tot sterk verontreinigd met lood en licht tot matig vervuild met polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

Het bewonerscomite in de Gortesloot-buurt houdt al rekening met sloop van de 120 huurwoningen. Een woordvoerder van de gemeente ziet het echter wat minder somber in: “Er is geen enkele indicatie dat het die richting op zal gaan, maar je moet natuurlijk niets uitsluiten.”

Begin april wordt het resultaat van het saneringsonderzoek verwacht. “Dan zal ook duidelijk worden aan welke oplossing de provincie denkt.” Overigens maakt diezelfde provincie in een uitvoerige brief aan de bewoners van de buurten gewag van drie saneringsvarianten:isoleren van de vervuiling, afgraving of een combinatie daarvan.

Tweede keer Het is niet de eerste bodemverontreiniging in Landsmeer.

Eerder al werd vastgesteld dat de grond van het voormalig zwembad ernstig was vervuild.

Die locatie is al gesaneerd en weer uitgegeven voor bebouwing.

Volgens de woordvoerder van de gemeente is de vervuiling van de woonbuurten op zich niet zo verwonderlijk: “Toen die wijken werden gerealiseerd, was het heel gewoon om stadsvuil te gebruiken als ophoogmateriaal. Dat gebeurde op basis van de toen geldende normen. Er was dan ook vergunning voor afgegeven. Nu kijken we daar vanuit milieuoverwegingen heel anders tegenaan.”

Reageer op dit artikel