nieuws

‘Geen twijfel aan plannen sloop Zuidwest Den Haag’

bouwbreed

“Het antwoord van het Haagse college is onbevredigend en het heeft dan ook niets van mijn zorgen weggenomen.” Met deze woorden reageert mevrouw J. Molier, fractievoorzitter van Groen Links, op de ontkenning van B en W dat er plannen bestaan om in Zuidwest Den Haag onder andere 4500 woningen te slopen. De fractievoorzitter ziet de ontkenning van het college ook eerder als een “afleidingsmaneuvre’

dan als waarheid. “De tijd zal dat leren” , zo voegt zij er aan toe.

Zoals Cobouw onlangs meldde bestaan er vergevorderde plannen voor grootschalige sloop en nieuwbouw in de Haagse na-oorlogse wijken.

Concreet gaat het om het slopen van 4500 woningen. Die woningen moeten vervolgens ruimte maken voor de bouw van circa 7500 duurdere woningen. Met name de realisering van deze woningen moet er voor zorgen dat Zuidwest Den Haag geen goedkoopte eiland blijft. Naar aanleiding van dit artikel stelde J. Molier van Groen Links schriftelijke vragen aan het college. Dat ontkende deze week het bestaan van dergelijke plannen. “Het artikel in Cobouw is onjuist waar het de aanwezigheid van plannen en uitgangspunten over sloop en nieuwbouw van woningen vermeldt. Wij betreuren de berichtgeving in deze vorm, daar deze ten dele onjuist en prematuur is.”

Uitspraken Met dit antwoord gaat het Haagse college echter voorbij aan de uitspraken van C.J. Hol van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (uitgerekend een van de private partijen die nauw bij de planvorming rond de aanpak van Zuidwest zijn betrokken), die hij in januari op een openbaar congres in Rotterdam deed.

Daar ging Hol dieper in op de planvorming voor de aanpak van de Haagse na-oorlogse wijken. Met name het aspect over de uitgangspunten, opgesteld door de stedebouwkundige S. Schamhart, voor het integraal uitvoeringsprogramma lichtte Hol uitvoerig toe.

Concreet wordt er in het programma van eisen, aldus Hol toen, voorgesteld een toename van de bevolking naar ruim 80000 inwoners, de sloop van 4500 woningen, de nieuwbouw van 7500 woningen, het reali seren van een nieuw stadsdeelcentrum en een ingrijpende aanpasing van de verkeersstructuur van het stadsdeel.

“De haalbaarheid van deze voorstellen” , zo voegde hij er aan toe, “zal in de komende maanden verder worden onderzocht.”

Dat Hol niet zo maar iets zei werd later ook bevestigd door de Federatie van Haagse Woningcorporaties. De voorstellen van Schamhart waren immers al langer onderwerp van gesprek tussen de Ontwikkelings Maatschappij in oprichting, de private partijen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, MBO en de Bank voor Nederlandse Gemeenten, de gemeente -in de personen van de wethouders N. Dijkhuizen van Volkshuisvesting en P. Noordanus van Stadsvernieuwing- en de corporaties.

Eigen leven De reden dat de concrete aantallen niet eerder bekend zijn gemaakt ligt, zo benadrukte de woordvoerder van de Federatie van Haagse Woningcorporaties, vooral in het feit dat die cijfers dan een eigen leven gaan leiden. “Het is een uitgangspunt meer niet.”

Een uitgangspunt dat overigens door het college nu in alle toonaarden wordt ontkend.

Wel zegt het dat de resultaten van de verkenningen van de stedebouwkundige S. Schamhart bij de wethouders Dijkhuizen en Noordanus bekend zijn. “Zij hebben zich niet gebonden aan de inhoud” , aldus het college.

Volkshuisvestingsplan Het wachten is nu op het Stedelijk Volkshuisvestingsplan waar binnenskamers (!) nog hard aan wordt gewerkt. Onderdeel van dit plan is onder andere de aanpak van Zuidwest Den Haag. De corporaties hebben sterk op een dergelijk plan aangedrongen omdat zij Zuidwest als een onderdeel van de totale Haagse volkshuisvestingsproblematiek willen zien.

Ook J. Molier van Groen Links zegt benieuwd te zijn naar dit plan. “Dan zal duidelijk worden wat er met Zuidwest moet gebeuren.” Zelf twijfelt ze geen moment aan het bestaan van de sloop- en nieuwbouwplannen. “De wethouders moeten nu ook niet gaan doen alsof ze van niets weten. Het is een afleidingsmaneuvre. Maar het kan en mag niet zo zijn dat er in een achterafkamertje zulke ingrijpende plannen worden ontwikkeld. Zeker niet zonder daar de bewoners bij te betrekken. De antwoorden van het college hebben mijn zorgen dan ook niet weggehaald.”

Reageer op dit artikel