nieuws

Fabricage bouwmaterialen groot probleem Thuringen

bouwbreed

“Toeleveranties blijven het grote knelpunt in de bouw van Thuringen. Op dit moment komt ruim 80 procent van alle toeleveranties van buiten omdat ze in onze deelstaat eenvoudigweg niet worden gemaakt of in een te kleine hoeveelheid. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan betonnen buizen voor de riolering. De transportkosten nemen een belangrijk deel van de voorgenomen investeringen in beslag. En dat terwijl hier voldoende mogelijkheden bestaan ze in Thuringen te maken.”

Aldus minister voor Economische Zaken en Verkeer dr. J.

Bohn van de Duitse deelstaat Thuringen in een gesprek met deze krant.

“Er zijn intussen enkele investeerders uit het westen van Duitsland

die hier activiteiten in de toeleverende bedrijven willen opzetten.

Maar hun aantal blijft nog sterk achter bij de vraag naar bouwprodukten. Het overgrote deel van de producenten blijft vanuit de eigen vestigingsplaats werken en stelt als gevolg van de toenemende vraag een extra ploeg in en trekt in toenemende mate pendelaars aan. Daarmee ontstaat een onnatuurlijke capaciteit die mettertijd voor problemen zal zorgen. En dergelijke problemen zullen ontstaan wanneer er bijvoorbeeld hier meer produktiecapaciteit komt op een hoger technologisch niveau en tegen beduidend geringere transportkosten. De vraag naar bouwmaterialen neemt te meer toe nu we met de bouw van de spaarbekkencentrale Goldis–thal voor de grootste particuliere investering in oostelijk Duitsland staan. In in de komende vier jaar wordt hier voor zon DM 1 miljard geinvesteerd.”

Hergebruik “In de bouwmaterialen hergebruiken we ruim 90 procent van het bouw- en sloopafval.

Zo wordt beton gebroken en meteen geschikt gemaakt voor toepassing in nieuw beton. In de wegenbouw wordt eveneens 90 procent van het opgebroken materiaal opnieuw gebruikt.

Gezien de enorme hoeveelheden die bijvoorbeeld zesstrookswegen vragen zal ongeveer 20 procent van het benodigde materiaal uit bouw- en sloopafval bestaan.”

“Wanneer de activiteiten in de bouw toenemen dan is het niet meer dan logisch dat de roep om een hogere beloning groter wordt. Daarmee neemt de kostprijs waarmee de bedrijven werken toe en dat kan vervelende gevolgen met zich meebrengen. Om die reden ondersteunen we de bedrijven om ervoor te zorgen dat ze op een kwalitatief en technologisch hoger niveau werken. Bedrijven kopen bij ons de modernste voorzieningen in waarmee ze een voorsprong krijgen op bedrijven uit het westen van Duitsland. De laatsten zijn op dit moment nog niet veel verder gekomen dan een orientatie op de mogelijkheden die bij ons hun beslag krijgen.”

Concurrerend “Alles bij elkaar genomen, brengt dat mij tot de overtuiging dat onze bedrijven op alle gebied de concurrentie het hoofd ke bieden. Natuurlijk is het geen garantie voor een zorgeloze toekomst omdat er natuurlijk goedkopere bedrijven zijn. Desondanks blijven er takken van bedrijvigheid die de hoogste eisen stellen aan technologisch en kwalitatief ke zoals de verkeersinfrastructuur. Niet elk bedrijf kan aan die eisen voldoen. Mede daardoor ga ik ervan uit dat in de komende tien jaar de Thuringse ondernemingen zich meer dan voldoende ke profileren.”

“De Thuringse markt biedt daarvoor genoeg kansen. Zoveel zelfs dat ik ervan uit ga dat ik niet genoeg bedrijven kan vinden om de openstaande taken in te vullen. Ik denk dan weer aan de verkeersinfrastructuur. Op dit gebied doet zich veel concurrentie voor vanuit het westen van Duitsland.”

Nederland “De concurrentie heeft niet zoveel te maken met betere prestaties, maar vooral met het ontbreken van eigen bedrijven.

Het moet vreemd lopen, wil die toestand bij een stijgende belangstelling van buitenlandse investeerders onveranderd blijven bestaan. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan een mogelijke belangstelling van Nederlandse investeerders. Op dit moment hebben we 56 buitenlandse investeerders voor grotere poen vanaf 100 arbeidsplaatsen. Nederland en Oostenrijk staan daarbij vooraan, maar lijken te worden ingehaald door Zwitserland. Het Nederlandse investeringsvolume beloopt om en nabij DM 190 miljoen. De grootste investering in Thuringen betreft de autofabriek van General Motors in Eisennach. Dat wordt de modernste produktieruimte voor autos in Europa en is tevens de enige investering in deze bedrijfstak die volgens plan verloopt. Mercedes-Benz heeft van de voorgenomen investering afgezien terwijl Volkswagen de investering op schuift naar 1998. Het resultaat blijkt dusdanig goed uit te pakken dat GM een drieploegendienst wil instellen. Het ligt in de bedoeling de Opel Corsa uitsluitend in Eisennach te vervaardigen.

Het blijkt voorts dat het met de veronderstelde lagere produktiviteit behoorlijk meevalt.

Naar verluidt, ligt de produktiviteit in Eisennach ruim 30 procent hoger dan in Kaiserslautern en kan deze produktiviteit zich meten met die in de Japanse fabrieken.”

Terughoudend “Japanse investeerders stellen zich momenteel uiterst terughoudend op. Dat gegeven hangt in belangrijke mate samen met de recessie die nu in Japan heerst en met de ontwikkelingen op de Europese binnenmarkt. Daarbij bestaat er in het oosten van Duitsland nog geen al te grote vraag naar Japanse produkten. Hetzelfde geldt voor het oosten van Europa. Wel wil het Japanse Kubota in Thuringen een groot distributiecentrum laten bouwen dat de hele Oostduitse markt moet bedienen.

Meer interesse voor investeringen komt vanuit Taiwan die mede is gegroeid door het bezoek dat de toenmalige minister Mollemann van economische zaken aan het land bracht. Bij investeringen leggen we geen eenzijdige aandacht aan de bedrijvigheid aan de dag. Een even belangrijke sector is het toerisme. Die bevordering ligt welbeschouwd in het verlengde van het beleid inzake bedrijven. Ik hecht grote waarde aan de ontwikkeling van het middenstandsbedrijf omdat Thuringen van oudsher een middenstandsland is. Bedrijven die zich met toerisme en recreatie bezig houden worden doorgaans op middenstandsniveau geleid. Industriebeleid bijt toeristisch beleid niet. Industrie blijft over het grote geheel genomen beperkt tot de oude industrielocaties die geen enkel recreatief doel dienen. Locaties buiten die gebieden blijven voorbehouden aan kleine middenstandsbedrijven die hooguit een uiterst beperkte invloed uitoefenen op het milieu.

Noviteit “Inzake bedrijvigheid en milieu ke we binnenkort in Thuringen een noviteit voorstellen in de vorm van een ecologische zuivelfabriek. Deze voorziening maakt deel uit van een bedrijvencomplex waarin bijvoorbeeld ook een ecologische bakkerij en recreatieve bedrijven zitten. Dat complex ressorteert onder een natuurpark waaraan de landsregering een forse subsidie beschikbaar stelde, zij het dat de gebruikers ook een investering verlangen. Dat is niet meer dan redelijk omdat de exploitanten ook moeten betalen voor huisvesting op een regulier bedrijventerrein. De meerwaarde ligt hierin dat we ervoor zorgen dat de ecologische waarden van die locatie behouden blijven en door middel van de bedrijvigheid middelen vergaren voor het onderhoud ervan. Tegelijkertijd ke we in Thuringen een voorbeeld geven van hoe bedrijvigheid er in de toekomst zal uitzien.”

Reageer op dit artikel