nieuws

‘Corporaties moeten hun eigen broek ophouden’

bouwbreed

“Eigenlijk is de sfeer die ik in Groningen heb geproefd gelijk aan die van hier in Den Haag. Op het gebied van de volkshuisvesting spelen er ongeveer dezelfde zaken. Het is misschien wat kleinschaliger, maar ik weet zeker dat ik mij er thuis zal gaan voelen.” Peter Gerrits, beleidsmedewerker van de Federatie van Haagse Woningcorporaties wordt met ingang van 1 april directeur van de Woningbouwvereniging Groningen:een geboren Eindhovenaar die via Rotterdam en Den Haag naar het hoge noorden vertrekt …

Wanneer Gerrits aan het eind van deze maand het Haagse de rug toekeert is hij op de kop af twee jaar bij de Federatie van Haagse Woningcorporaties werkzaam geweest. Daarvoor was de Eindhovenaar zeven jaar lang het hoofd van de afdeling woonruimtezaken in Rotterdam. “Een verschil, zeven en twee jaar, zeker” , merkt hij op. “Maar het wil zeker niet zeggen dat ik het hier in Den Haag niet naar mijn zin zou hebben. Ik kreeg eind vorig jaar echter het aanbod van de woningbouwvereniging Groningen, een heel bijzonder aanbod. Nadat ik er een paar keer ben wezen praten wist ik: dit lijkt mij fantastisch.”

Zijn vertrek heeft naar zijn zeggen ook niets te maken met het feit dat de dagen van de Federatie van Haagse Woningcorporaties geteld lijken. Immers, de gemeentegrenzen vervagen en de lokale volkshuisvestingsmarkt wordt meer en meer een regionale aangelegenheid. In dit kader wordt ook in het Haagse aan een regionale koepel van woningcorporaties gewerkt. Opheffen De baan van Gerrits als beleidsmedewerker van de lokale overkoepelende corporatie staat dus op de tocht? Gerrits met een speelse glimlach rond de lippen: “Natuurlijk is er op de lange termijn geen grond meer voor een lokale federatie. Er moet over de grenzen van de stad worden gekeken. Dat is overigens in mijn visie ook het voorland van de koepels, nu nog verdeeld in districten, die meer regionaal moeten gaan denken en werken. Er van uitgaan dat het wat wordt, die regionale sammenwerking tussen zon 28 woningcorporaties, dan duurt het nog zeker twee jaar eer de federatie zichzelf kan opheffen. Het is dus niet zo dat mijn positie hier per dag bedreigd wordt. Dat is ook echt geen drijfveer geweest om die baan in Groningen aan te nemen. Ik was dan pas aan het einde van dit jaar serieus naar iets anders gaan omzien …”

Jammer

Bij de Federatie van Haagse Woningcorporaties zijn zon zeven woningbouwverenigingen aangesloten. In federatief verband wordt min of meer het volkshuisvestingsbeleid in het Haagse uitgestippeld. Als beleidsmedewerker is Gerrits nauw bij dit proces betrokken. “Wat dat betreft vind ik het jammer dat ik nu al weg ga. Er staat momenteel zoveel in de steigers waar ik het eindprodukt niet van zal meemaken.”

Een van die zaken is het Stedelijk Volkshuisvestingsplan. Vorig jaar kwamen de corporaties met de Haagse wethouder van Volkshuisvesting, N. Dijkhuizen, overeen dat de huidige stand van zaken op het gebied van de volkshuisvesting in kaart moet worden gebracht. In dat plan moet tevens de lijnen voor de toekomst in alle Haagse wijken worden uitgezet. Sindsdien heerst er radiostilte over dit plan.

Bij herhaling heeft de wethouder op vragen vanuit de gemeenteraad aangegeven dat het plan “zeer binnenkort” zal worden gepresenteerd. “Dat is echt zo’, benadrukt Gerrits. “Wij zijn er hard mee bezig. De opzet is inmiddels afgerond en het geheel verkeert nu in een redactioneel stadium.” Volgens de beleidsmedewerker moet er ook niet al te licht over worden gedacht. “Het is nogal wat. Je hebt het toch over de huisvesting van de inwoners van de stad.”

Ingrijpend

Over de exacte inhoud van het plan wil hij zich niet uitlaten. Wel noemt hij het een goede zaak dat er lijnen worden uitgezet. “Hoe ga je het aanpakken. Wat wil je met de woningvoorraad in de stad maar ook in regionaal verband. Dat dit soms heel ingrijpend voor de bewoners kan zijn, mag duidelijk zijn.” Onderdeel van het stedelijk volkshuisvestingsplan is ook de aanpak van de na-oorlogse wijken in Den Haag Zuidwest. Al jarenlang een zorgenkindje. Niet alleen voor het gemeentebestuur maar ook voor de woningcorporaties die hun grootste bezit daar hebben.

Plannen

“Er is lang over nagedacht. Plannen gemaakt en weer verworpen. Hoewel nog niets vaststaat zijn alle betrokkenen het er over eens dat er in deze wijken iets moet gaan gebeuren. Nu is het nog een goedkoopte eiland. Persoonlijk denk ik, maar dat geldt ook voor andere delen van de stad, dat er meer differentiatie in het bezit moet komen. Je merkt dat de corporaties daar ook naar zoeken.”

In het kader van het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH) zijn de spelregels voor de corporaties verruimd. De woningbouwverenigingen mogen de vrije markt op met als doel winsten te genereren die vervolgens voor de doelgroep ke worden ingezet. Gerrits haalt zijn schouders op en staart een moment voor zich uit. “Dat is wellicht leuk voor een corporatie in een middelgrote stad met veel ruimte. Maar hier in Den Haag met weinig ruimte? Ik weet het niet, de marges zijn klein. Daarmee pleit ik er niet voor dat de overheid de corporaties moet blijven subsidieren. Ik ben er van overtuigd dat ze hun eigen broek moeten ophouden. Maar dat kost tijd en, zeker in Den Haag, veel samenwerking en visie. Kijk maar naar recente cijfers. Veertig procent van de goedkope woningen worden door mensen bewoond die daar qua inkomen helemaal niet horen. En dan kom ik weer terug op het stedelijk volkshuisvestingsplan waar dit zijn weerslag in moet krijgen.”

Groningen

Het Groningse lonkt echter. Hoewel hij benadrukt nog zeker niet aan het afbouwen te zijn, betrapt hij zichzelf regelmatig op de gedachten dat waar hij mee bezig is het resultaat ervan niet meer zal meemaken. “Maar ik zit in Groningen niet aan het einde van de wereld. Daar bij komt dat daar weer andere uitdagingen klaar liggen. Per slot van rekening vertoont Groningen alle kenmerken van een grote stad. Tijdens de ontwikkeling ervan zijn, evenals hier in Den Haag, ook fouten gemaakt. Fouten in de na-oorlogse wijken die nu ook moeten worden hersteld. Er is daar ook een hoop te doen …”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels