nieuws

‘AVBB-reactie op vestigingswet ingegeven door angst’

bouwbreed

Aan een innige samenwerking tussen AVBB en FAANB om een moderne vestigingswet goed op te tuigen lijkt een eind te zijn gekomen. Het AVBB heeft namelijk zonder medeweten van de gespecialiseerde aannemers, een brief aan het parlement gestuurd over de vestigingseisen. “We betreuren het zeer dat dit zo gegaan is. Ik vermoed dat het AVBB bang is dat de gespecialiseerde aannemers onder een nieuwe Vestigingswet gaan claimen dat ze evenals hoofdaannemers als coordinator voor een heel bouwwerk mogen gaan optreden.”

Zo reageert de heer M.E.E. Boon, woordvoerder namens de Federatie van Aannemers in de Afbouw- en Nevenbedrijvan van de Bouwnijverheid als het om de vestigingswet gaat, op een door het AVBB verstuurde brief aan de Vaste Kamercommmissie voor het midden- en kleinbedrijf.

In die brief wordt er niet alleen op aangedrongen van de startende algemene aannemers vakbekwaamheid en bedrijfstechniek op MBO-niveau te eisen, maar wordt tevens aangegeven dat het AVBB van mening is dat de gespecialiseerde aannemers, zoals de onderaannemers in de nieuwe Vestigingswet gaan heten, ke volstaan met een opleiding op lbo-niveau.

De FAANB-woordvoerder zegt van het versturen van deze brief niet op de hoogte te zijn. En dat terwijl er, zeker tot voor kort, goed werd samengewerkt met het AVBB om er voor te zorgen dat er voor de bouwbranche als geheel zo hoog mogelijke eisen in de nieuwe Vestigingswet zouden komen te staan. Dit om te voorkomen dat beunhazen de markt zouden gaan overspoelen.

Clusters Samen kwamen zij er toe het idee van de minister van EZ te omarmen dat de 26 voor de bouw van kracht zijnde vestigingsbesluiten te veel van het goede zijn. Maar zij drongen er tegelijkertijd bij de overheid op aan clusters van ondernemingen in de bouw te vormen, waaraan gelijke eisen ten aanzien van ondernemerschap en vakbekwaamheid zouden moeten worden gesteld. Binnen die clusters zou men dan op grond van die eisen verschillende werkzaamheden ke uitvoeren zonder de wet te overtreden.

Mede door toedoen van het AVBB en de FAANB en de hartelijke steun van beide organisaties, die de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties RCO ontving, ziet het er naar uit dat hoofdaannemers in de b en u en gww in een cluster bijeen worden gebracht en nevenaannemers als schilders, stukadoors, tegelzetters in een cluster gespecialiseerde aannemers. Minister Andriessen stelde namelijk alleen nog de RCO in de gelegenheid commentaar te leveren op zijn bijgestelde Contourennota over deze kwestie.

AVBB en FAANB zijn ook van mening dat in de vestigingswet geen aantallen lesuren moeten worden genoemd, op grond waarvan men als ondernemer in enig vak zou ke gaan optreden. De RCO zegt in zijn reactie dat de maatstaf voor de invulling van het lesprogramma en het bijbehorend aantal uren moeten worden afgemeten aan het beroepsprofiel en dat branche-organisaties daartoe het pakket van eisen moeten opstellen en het opleidingstraject moeten uitzetten.

Opleidingsniveau Het AVBB zegt nu in een reactie op de eenzijdige briefwisseling dat het reageert op deze RCO-stelling en dan ook als branche-organisatie voor hoofdaannemers heeft gereageerd.

Voor die hoofdaannemers is het volgens het AVBB onvoldoende dat startende ondernemers zouden ke volstaan met een opleiding op lbo-niveau, waarin aan algemene ondernemersvaardigheden en bedrijfstechniek 180 lesuren zijn gepland. Gewezen wordt op de huidige Kader-en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf, die een MBO-niveau heeft en tenminste 640 lesuren omvat.

“Een drastische verlaging van het aantal lesuren veroorzaakt alsnog de kans op onbekwame ondernemers” , aldus het AVBB.

Met die constatering wordt niet volstaan. Over het niveau van de gespecialiseerde aannemers, die het AVBB dus ni’et vertegenwoordigd, wordt opgemerkt, dat “dat gelet op de het verschil in werkzaamheden beduidend onder het niveau van de startende algemeen aannemer kan liggen” .

‘Angst’

“LBO-plus niveau lijkt ons daarvoor voldoende. De toetredingsdrempel tot de bedrijfstak is daarmee beperkt tot het strikt noodzakelijke niveau’,aldus het AVBB.

“Dit schrijven moet zijn ingegeven door de angst dat ook gespecialiseerde aannemers als coordinator van een geheel bouwwerk zouden ke gaan optreden” , aldus Boon nog voor hij kennis had genomen van de inhoud van deze brief.

De voorlaatste alinea van de brief lijkt hem gelijk te geven: “Op basis van deze nadere invulling… zal het in de toekomst mogelijk zijn dat de algemeen aannemer, net zoals nu reeds het geval is bij de hoofdaannemer, de verantwoordelijkheid voor het totale bouwwerk draagt en daarmee voor opdrachtgever en consument de enige aanspreekbare persoon is.”

“Wij volstaan voorlopig met dit commentaar” , aldus algemeen secretaris W. van Malenstein van de FAANB. “Inhoudelijk zullen we het er met het AVBB nog wel over hebben.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels