nieuws

Arbeidsvoorziening speelt te weinig in op sectoren

bouwbreed

Het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (CBA) geeft geen prioriteit aan het verkrijgen van inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van individuele bedrijfstakken. Daar moet verandering in komen. Arbeidsvoorziening moet meer aandacht besteden aan bedrijfsbezoeken, vacaturewerving en een vraaggerichte aanpak.

Dat zei voorzitter C. de Fouw van de stichting Bouw-vakwerk gisteren in Rotterdam op de studiedag Convenanten voor de arbeidsvoorziening.

“Iedere bemiddelaar” , zo hield De Fouw zijn gehoor voor, “die zich op het arbeidsbureau met de bouwnijverheid bezighoudt, zou personeelsfunctionarissen van bedrijven in de regio moeten kennen.” Zorgwekkend noemde De Fouw dan ook de informatieverstrekking vanuit de 28 Regionale Besturen Arbeidsvoorziening (RBAs). Zij verbetert wel, maar verloopt nog niet overeenkomstig de afspraken die het bouwbedrijfsleven in 1989 met de arbeidsvoorziening in een convenant is overeengekomen. De Fouw benadrukte dat die informatie verstrekking niet moet worden gebagatelliseerd. Inzicht in vacature- en werkzoekendenbestanden is voor Bouw-vakwerk namelijk essentieel om arbeidsmarktbeleid te voeren.

Daar staat tegenover dat bedrijven moeten worden gestimuleerd meer gebruik te maken van de diensten die de arbeidsbureaus bieden. De vacaturemelding door bouwbedrijven bij het arbeidsbureau blijft nog onder de maat.

Tanende instroom De Fouw is aanmerkelijk positiever over de resultaten van de cao-afspraken op het gebied van scholings- en werkervaringspoen voor langdurig werklozen. “De samenwerking in deze verloopt goed. Een gezamenlijke inzet van financiele middelen leidt tot de nodige resultaten. In april zal een eerste evaluatie verschijnen.”

De bouwnijverheid was in 1989 de eerste bedrijfstak die een convenant met arbeidsvoorziening sloot om sectoraal beleid te voeren. De landelijke wilsovereenkomst regelt de verdeling van taken en bevoegdheden tussen de speciaal voor dit doel opgerichte stichting Bouw-vak-werk en het arbeidsvoorzieningsapparaat. De bouw wil hiermee de specifieke problemen van de bedrijfstak zoals de frictiewerkloosheid, de onnodige seizoenswerkloosheid en de tanende instroom aanpakken. De arbeidsmarkt is de bouwnijverheid was en is tenslotte moeilijk beheersbaar.

Bouw-vak-werk is overigens opgericht om als katalysator binnen de arbeidsvoorziening te fungeren. Zelf bemiddelen is niet aan de orde. Dit omdat de segmentering van de arbeidsmarkt hierdoor zou worden versterkt. Een en ander is niet in het belang van de bouwnijverheid, onder meer omdat zich voor de komende jaren een structureel instroomprobleem aankondigt. De bedrijfstak heeft het arbeidsbureau nodig om voldoende instroom uit andere sectoren te genereren.

Daarnaast zou het onlogisch zijn om daar waar sociale partners participeren in het CBA eigen bemiddelingsactiviteiten op te zetten.

Flexibel Inmiddels hebben ook andere sectoren, zoals de intramurele gezondheidszorg, convenanten met arbeidsvoorziening gesloten. In een op de studiedag gepresenteerd onderzoek van de Universiteit van Amsterdam bleek dat het sluiten van convenanten een veelbelovende manier blijkt om de actieve betrokkenheid van partijen bij de arbeidsvoorziening te stimuleren. Het instrument wordt dan ook steed vaker ingezet. Zowel bij samenwerking in de toeleiding naar de arbeidsmarkt van zwakke arbeidscategorien als bij de samenwerking gericht op problemen in de personeelsvoorziening van sectoren. Het convenant bedient zowel de sterke als de zwakke partijen op de arbeidsmarkt. Het convenant is voor het CBA en de RBAs aantrekkelijk omdat ze een flexibel instrument in handen hebben waarmee ruilafspraken met partijen te maken zijn, aldus de onderzoekers.

Reageer op dit artikel