nieuws

Zuid-Afrika: komende jaren elke vier minuten een woning

bouwbreed

In de komende tien jaar moet elke vier minuten een woning gereed komen. Voor die taak staat de regering van de Zuidafrikaanse Republiek (RSA). Het gaat hierbij om betaalbare woningen voor de zwarte bevolking. De staat beschikt over voldoende middelen om deze werken tot uitvoering te brengen.

De aandacht voor de sociale woningbouw bestaat volgens coordinator P. Remmers van de DEC-Group/Holland al langer in de RSA. Eerder begonnen aannemers met de bouw van betaalbare huurwoningen waarvoor beleggers de middelen aandroegen. De betalingen van de bewoners leverden echter aanzienlijke problemen op.

De zwarte doelgroep stelde dat men werd achtergesteld en wilde om die reden geen huur betalen. Daarmee trokken de beleggers zich terug uit deze tak van woningbouw. Een soortgelijke ervaring deden de nutsbedrijven op. Veel hangt af van de interimregering die naar verwacht dit jaar aantreedt in afwachting van de verkiezingen die volgend jaar plaats vinden. Aan deze interimregering zal het ANC deelnemen. De leiding van deze organisatie dient echter de garantie te geven dat het zich zal houden aan de financiele verplichtingen van de staat en de achterban zal oproepen eveneens tegemoet te komen aan de financiele verplichtingen.

Beperkt De financiele middelen van de overheid zijn naar Remmers weet relatief beperkt. Institutionele beleggers beschikken naar verluidt over immense bedragen die allemaal binnen de RSA zijn belegd. Het gaat dan vooral om beleggingen in kantoren waarvoor de staat versnelde afschrijvingen mogelijk maakte. Als gevolg daarvan kent het land een fors bestand aan kantoorruimte. Daardoor raakt de markt verzadigd en ontstaat er leegstand. Nieuwe beleggingsobjecten dienen zich aan in de vorm van uitermate luxueuze winkelcentra. Een andere ontwikkeling betreft de opzet van grootschalige infrastructurele poen zoals de werken voor de haven van Durban en voor het po Richards Bay dat voornamelijk aan de overslag van kolen opgaat. Te denken valt ook aan het Columbus-po dat een investeringswaarde van om en nabij 2,3 miljard Rand vertegenwoordigt.

Havens De grote havens ressorteren onder het zelfstandige bedrijf Portnet. Eerder werd volgens Remmers een plan ingediend voor de uitbreiding van de havens. De voorgestelde aanpassing moet ervoor zorgen dat de overslagcapaciteit, die nu 24 miljoen ton is, in 2020 ruim 55,3 miljoen ton bedraagt.

Voordat de werken ke beginnen wordt een mer uitgevoerd door bedrijven uit de RSA of door buitenlandse bedrijven die daar zijn gevestigd.

Voor de aanbesteding van de werken zelf volgt het gebruikelijke tendersysteem.

Aanzienlijke poen vallen naar Remmers verwacht verder in de toeristische sector te verwachten. Het huidige tekort aan zakelijke en toeristische hotelruimte komt voort uit de boycot die de RSA eerder trof. De vraag naar kamers blijkt snel stijgend. De institutionele beleggers investeren vooralsnog niet in deze accommodatie. Als gevolg van de wettelijke regels blijven de rendementen op dergelijke beleggingen te laag. Het ligt in de bedoeling dat de RSA de desbetreffende regels herziet zodat de beleggers een hogere opbrengst van hun hotelinvesteringen tegemoet ke zien.

Meer export Op dit moment vindt volgens Remmers in de RSA meer export dan import plaats. Als gevolg van de boycot kan het land zich vrijwel geheel zelf voorzien. De internationale isolatie bracht het land echter op een technologische achterstand. Een voorbeeld daarvan biedt de bouw waar onder meer de afwerking van gebouwen nogal te wensen over laat.

Daarbij blijkt ’s lands bouw nog in ruime mate asbest te gebruiken. Het blijft een vraag of de hoogwaardige Westeuropese aanpak in de RSA op zijn plaats is zoals het ook een vraag blijft of de Westeuropese oplossing voor de volkshuisvesting voor de RSA de meest geeigende is. Welbeschouwd zou men voor de oplossing van het huisvestingsprobleem ke volstaan met de bouw van enkele elementenfabrieken.

Uit deze bouwdelen kan men appartementsgebouwen samenstellen en daarmee in ruime mate aan de woningvraag voldoen.

Geen hoogbouw Naar Remers weet toont de zwarte bevolking voor wie deze woning en vooral zijn bedoeld weinig belangstelling voor hoogbouw. De commissie De Loor, die zich met deze kwestie bezighoudt, merkte in deze al eerder op dat een mentaliteitsverandering bij de zwarte bevolking noodzakelijk is. Onmogelijk blijkt deze opgave niet gezien de redelijk snelle acceptatie van hoogbouw door de zwarte bevolking in Kaapstad. Aan de andere kant biedt de fabrieksmatige aanmaak van woningen geen oplossing voor de hoge werkloosheid onder de zwarte bevolking. Het land dient een balans te vinden tussen een hoge produktie en de inzet van veel arbeidskrachten.

Volkshuisvesting Wie vanuit Nederland naar de RSA exporteert krijgt daarmee volgens Remmers toegang tot geheel zuidelijk Afrika en vindt in deze regio grotendeels overeenkomende problemen. Te denken valt hier aan de volkshuisvesting. In afwijking tot andere landen in de Zuidafrikaanse regio kan de RSA gemakkelijker de benodigde middelen overhandigen.

Aan de andere kant is het zo dat een economische opbloei van de RSA uitstraalt op de andere landen in de regio. De gedachte dat daarmee de verdiensten in niet onaanzienlijke mate ke stijgen leeft op dit moment sterk bij bedrijven uit bijvoorbeeld Japan, Taiwan, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannie.

Grote werken Geld voor grote werken is ook in ruime mate aanwezig bij de Afrikaanse Ontwikkelings Bank (ADB) terwijl ook het IMF met meer dan gemiddelde belangstelling de ontwikkeling in de RSA gadeslaat.

Achter de schermen gebeurt volgens Remmers meer dan de buitenwacht weet. Zo krijgt het ANC meer oog voor de huidige problemen waarin het land verkeert. De top van deze organisatie overlegt sinds enige tijd met die van de tegenstrever Inkhata.

Het topoverleg tussen de verschillende partijen is ook meer dan nodig. Wanneer de zwarte en de blanke belangengroepen geen overeenstemming bereiken stevent de RSA op de ondergang af.

.

kader bij verhaal ‘ZuidAfrika

.

Zakendoen met Zuid-Afrika

De DEC-Group/Holland houdt op 2 maart in het gebouw van de Kamer van Koophandel in Den Haag een bijeenkomst over het zakendoen met de Zuidafrikaanse bouwnijverheid.

Nadere informatie verstrekt DEC via telefoon 070-3477312.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels