nieuws

Tilburgse woningcorporatie kiest bewust voor eigen lijn

bouwbreed

“We zijn absoluut niet risicomijdend bezig, maar we zijn op dit moment ook niet totaal gericht op de vrije markt. We willen, zeg maar, de middenstroom bewandelen waarbij wij bewust kiezen voor een eigen lijn.” Ir. J.A. Dunnewijk, directeur van de Tilburgse Verenigde Woningcorporaties (SVW) zegt “in principe’ gelukkig te zijn met de ruimte die het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen de corporaties sinds 1 januari biedt, maar wil daarbij de oorspronkelijke doelgroep niet uit het oog verliezen.

De Verenigde Woningcorporaties bezit 11000 sociale huurwoningen. In Tilburg telt de sociale huursector ruim 30000 woningen die door vier wongingbouwverenigingen worden beheerd.

De huidige samenstelling van het SVW-bezit wordt door de corporatie zelf als onevenwichtig bestempeld. Immers, de corporatie heeft relatief veel hoogbouw met huren tot maximaal f.490 per maand. Met 95 procent is het aandeel na-oorlogse woningen in het SVWbezit sterk vertegenwoordigd.

In de afgelopen jaren heeft de corporatie f.60 miljoen in het onderhoud van de na-oorlogse flats gestoken.

De SVW heeft echter wel het voornemen om meer balans in het woningbezit te brengen.

“Wij streven” , zo beaamt Dunnewijk, “naar een grotere differentiatie in het woningaanbod.” De manieren om dat doel te bereiken zijn volgens de directeur velerlei. Ten eerste zijn daar de nieuwbouwactiviteiten die in zijn ogen gericht moeten zijn op de doostroming.

“Maar” , voegt hij er aan toe, “je kunt ook denken aan groot onderhoud van woningen waardoor de huren ke worden verhoogd.”

Beweging

Volkshuisvestingsland is zoals bekend in beweging. Door de terugtredende overheid wordt het initiatief en de verantwoordelijkheid in steeds grotere mate bij de woningcorporaties gelegd. In de ogen van staatsecretaris Heerma moeten woningbouwverenigingen zich dan ook van beleidsvolgers in beleidsmakers omvormen.

Het onlangs in werking getrede Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is een instrument waarmee de woningcorporaties een grotere vrijheid hebben gekregen. “Ik vind” , zegt Dunnewijk na een moment peinzend voor zich uit te hebben gekeken, “het een goede zaak dat corporaties meer vrijheid van handelen krijgen. Het doel, zorgen voor een goede volkshuisvesting voor de minder daadkrachtigen in onze samenleving, moet echter niet uit het oog worden verloren.”

Gevaar

Zoals bekend mogen corporaties in het kader van de BBSH, zich nu ook op de vrije markt begeven. Er is immers van overheidswege geen beletsel meer om in de duurdere vrije sector te investeren. Volgens Dunnewijk schuilt hierin wel het gevaar dat er corporaties zullen zijn die zich alleen nog maar in de vrije sector willen manifesteren. “En dat is” , stelt hij met nadruk, “geen goede zaak.”

In zijn ogen moet het opereren op de vrije markt een instrument zijn om juist de “grondtaak van de corporatie’ veilig te stellen. “Het is eigenlijk heel simpel. De opbrengst van een po in de vrije markt kan in het onderhoud van het woningbezit dat minder geld genereert worden gestoken. Dan ben je als corporatie goed bezig” .

Reorganisatie

De Tilburgse corporatie zelf is, wat Dunnewijk noemt, nog verkennend bezig. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat de corporatie bezig is haar organisatiestructuur te veranderen. De vereniging, die aan het begin van deze eeuw door drie corporaties is gevormd, wordt langzaam tot een stichting omgebouwd. Dat betekent een ande re inrichting van de werkorganisatie en tevens een verandering van de taken van het bestuur dat in tegenstelling tot het verleden zich daadkrachtiger kan opstellen.

“In het herstructureringsproces is echter wel degelijk nagedacht over het omgaan met het BBSH. Zo is besloten een soort klankbordgroep, bestaande uit bewoners, in het leven te roepen die een adviserende rol krijgt. We vinden dit als onderneming van belang om toch geluiden uit de samenleving te ontvangen waar ons beleid op moet worden afgestemd.”

Afstemming

Dunnewijk zegt er ook een voorstander van te zijn om de Tilburgse woningmarkt samen met de drie collega-corporaties aan te pakken. “Het verleden heeft geleerd dat corporaties altijd achter de feiten aan hobbelden. Om een voorbeeld te noemen. In de jaren tachtig werd plotseling ontdekt dat er een tekort was aan zogenoemde HAT-eenheden voor studenten. Alle corporaties stortten zich vervolgens als een man op het bouwen van dergelijke wooneenheden, met als gevolg dat er een overschot is ontstaan waarmee we nu opgescheept zitten. Hetzelfde gevaar dreigt nu bij seniorenwoningen. Daarom is het op elkaar afstemmen van het bezit een goede zaak. De een heeft als sterk punt de eengezinswoning terwijl de ander weer meer galerijflats in het bezit heeft.”

Controle

De eerste stappen naar die onderlinge afstemming worden door de Tilburgse corporaties voorzichtig gezet. De gemeente en de corporaties zijn op dit moment bezig afspraken te maken over de wijze waarop zij invulling willen geven over verantwoording en toezicht op lokaal niveau.

“Een belangrijk punt hierin speelt ook weer de BBSH.

Vooral omdat de gemeente in dit besluit een controlerende taak heeft gekregen. Wij proberen nu een duidelijk standpunt op papier te zetten waarbinnen die verschuiving van controle vooraf naar controle achteraf wordt geplaatst. Dat heeft tijd nodig en dat betekent dat we met z’n allen bezig zijn grenzen te ontdekken.”

Avonturen

Dat ontdekken van de grenzen wil volgens Dunnewijk echter weer niet zeggen dat de volkshuisvesting in het Tilburgse momenteel helemaal stilstaat.

“Verre van dat. Natuurlijk zijn er, zoals eerder gememoreerd, plannen om meer differentiatie in het woningbezit te brengen.

En natuurlijk wordt er over gesproken om de duurdere huurwoningen aan de bewoners te verkopen. En ook wordt er gedacht aan het bouwen van koopwoningen. Maar het zijn geen grote avonturen. Het is natuurlijk ook weer niet zo dat we risicomijdend bezig zijn. Is namenlijk het risico nul dan moet je het niet doen want dan ben je niet aan het ondernemen. Maar het moet, en ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken, wel overzichtelijk zijn en onze kerntaak niet verloochenen…”

Reageer op dit artikel