nieuws

Provincies: ‘Groen-visie hindert ruimtelijk beleid’

bouwbreed Premium

De provincies zijn mordicus tegen het door minister Bukman van Landbouw en Visserij uitgebrachte Structuurschema Groene Ruimte (SGR). Ze achten de afweging van dit beleidsstuk te beperkt, omdat er onvoldoende rekening gehouden wordt met woningbouw, bedrijventerreinen, verkeer en vervoer “die in veel gevallen ook in het buitengebied om ruimte vragen” .

Dit blijkt uit een door het Interprovinciaal Overleg (IPO) opgesteld advies met betrekking tot het structuurschema.

Volgens de provincies wordt in het structuurschema “slechts integratie aangekondigd van de ‘groene sectoren en niet met andere sectoren” .

Ook concluderen ze dat “een nieuw ‘groen’-beleid wordt opgezet met nieuwe beleidsconcepten en planvormen die een zware claim leggen op de continuiteit en consistentie van het ‘groen-beleid’ dat na democratische besluitvorming op alle overheidsniveaus nu tot uitvoering komt.”

De provincies geven aan dat ze allemaal een beleid voor het landelijk gebied geformuleerd hebben, in samenspraak met alle betrokkenen. Een beleid, dat in het verlengde ligt van het rijksbeleid, waarmee dit de noodzakelijke regionale uitwerking heeft gekregen. Vervolgens worden in nauwe samenwerking door betrokkenen op regionaal en lokaal niveau poen uitgevoerd die tezamen het beleid gestalte geven:’samen aan het werk’.

Groot bezwaar Het IPO: “In dit hele traject heeft steeds op rijks-, provinciaal- en lokaal niveau democratische besluitvorming plaatsgevonden. Het uitvoeren van dit beleid kost veel tijd en geduld. Het structuurschema wekt de indruk dat op rijksniveau nieuw beleid wordt opgezet. We hebben daartegen groot bezwaar, omdat het rijk nergens aantoont dat er nieuwe ontwikkelingen zijn die een verandering van het beleid noodzakelijk maken.”

Volgens de provincies neemt het SGR dan ook de continuiteit van hun beleid weg. Ze menen dat het onvoldoende rekening houdt met de ruimtebehoefte van en afstemming met andere sectoren dan de ‘groe ne. Het structuurschema wekt naar hun stellige overtuiging de indruk “dat op tal van plaatsen al zodanige ‘groene

claims worden gelegd dat een optimale regionale ruimtelijke ordening sterk gehinderd wordt” .

Vastgesteld wordt door het IPO dat de relatie met het (rijks)ruimtelijke ordeningsbeleid inzake verstedelijking en met name met de concrete Vinex-poen ver te zoeken is.

“Dat is vreemd omdat in de startconvenanten (Vinex) de afstemming tussen groen en rood nadrukkelijk aan de orde komt en daarbij verwezen wordt naar het nog op te stellen SGR. Tevens wordt ook een duidelijke visie gemist op de ruimtelijke invloed van verstedelijkingsprocessen op het landelijk gebied” , aldus het IPO.

Weliswaar worden poen opgevoerd in het kader van de randstad-groenstructuur, echter de realisering vindt plaats op enkele selectieve locaties.

Met name in verband met mobiliteit en recreeren op korte afstand van de woonplek wil het IPO die randstad-groenstructuur meer zien als “contramal van de verstedelijking” .

Milieu De provincies vinden voorts dat het onderwerp ‘gebiedsgericht en geintegreerd ruimtelijk- en milieubeleid (ROM)’ in het SGR weinig aandacht krijgt: “Over de ROM-gebieden, zoals aangewezen in de Vinex en momenteel in uitvoering bij de provincies, is het structuurschema te terughoudend. In startconvenanten zijn door het rijk intenties met betrekking tot de uitvoering vastgelegd.

Deze zijn niet in dezelfde mate terug te vinden in het SGR.”

De provincies beklemtonen in dit verband nog eens “dat het welslagen van het ROM-beleid van strategische betekenis is voor het beleid van het landelijke gebied” .

Hoewel het SGR primair een ruimtelijk plan betreft, zou volgens de provincies meer aandacht besteed moeten worden aan de relatie met het milieu- en waterbeleid.

Tenslotte uitten de provincies kritiek op het feit dat in het SGR voor de toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden geen perspectief geboden (

dt. “Het belang van de sector heeft bij de ontwikkeling van het geintegreerde beleidskader zelfs geen rol gespeeld” , constateert het IPO.

Reageer op dit artikel