nieuws

Libie werkt rustig verder aan kunstmatige rivier

bouwbreed

De sancties die de Verenigde Naties Libie oplegden hebben vooralsnog geen invloed op de Grote Kunstmatige Rivier (GMR) die Tripoli tegen een investering van om en nabij f.50 miljard laat aanleggen.

In de afgelopen zes jaar wisten de verantwoordelijken voor dit po telkens opnieuw de gevolgen van VNsancties te omzeilen. Mede daardoor lijkt de realisatie van het werk op schema te blijven. Tripoli bereidt intussen de aanleg van een derde GMR-po voor met een waarde van pakweg f.10 miljard.

Volgens waarnemers geeft het vermogen van de uitvoerders om de gevolgen van politieke maatregelen te beperken meer dan duidelijk het belang aan dat Tripoli aan de werken hecht. Naar verluidt ziet ’s lands leider M. Qaddafi persoonlijk op de voortgang van het GMR-po toe. Met de oplevering beschikt zijn land niet alleen over een economische interessante infrastructuur voor de watervoorziening, maar kan het tevens laten zien dat het zich ondanks internationale isolatie staande weet te houden. Het internationale bedrijfsleven ziet een contract voor het GMR-po als een goede referentie op de Libische bouwmarkt.

Eenvoud De relatieve eenvoud van het po draagt eveneens aan de florissante voortgang bij. Het werk bestaat welbeschouwd uit het leggen van zon 5000 kilometer pijpleiding tussen waterdragende lagen onder de Sahara en de kuststreken. Libie omzeilt met het werk de problemen die rond technische voorzieningen als ontziltingsinstallaties ke ontstaan.

Anders dan deze drinkwaterfabrieken verzekeren de pijpleidingen het achterland van een voldoende en gegarandeerde aanvoer. Per dag zou ongeveer 5,7 miljoen kubieke meter water door de leidingen moeten stromen.

Geen vertraging De realistaie van het GMRpo loopt alleen gevaar wanneer de VN-sancties zich uitstrekken tot de Libische olie-export. Diverse lidstaten stelden eerder al een gedeeltelijk verbod op deze export voor om het land daarmee te dwingen haast te maken met de overdracht van de Lockerbieverdachten. Vooralsnog valt met een dergelijke maatregel nog niet te rekenen. Mede daardoor zegt de Koreaanse hoofdaannemer Dong Ah nog geen abnormale vertraging in betalingen te ke constateren. Het concern voerde tot op heden twee fasen van het GMR-po uit. De contracten voor de tweede fase belopen een waarde van om en nabij f.10,6 miljard. Tripoli voldoet daarvan 15 procent in plaatselijke valuta en het restant in de vorm van verschillende buitenlandse valuta. Alle transacties vinden plaats op basis van een open kredietbrief van de Libisch-Arabische Buitenlandse Bank namens het opdrachtgevende GMR-bestuur.

Verliezen In het vierde kwartaal van het vorige jaar maakte de Koreaanse pers melding van aanzienlijke verliezen die Dong Ah op het werk zou lijden. Naar verluidt lag Tripoli ruim f.1 miljard achter met de aflossing. Ter compensatie zou Libie de hoofdaannemer de helft van dit bedrag met nog uit te voeren werken willen voldoen en de andere helft met olie.

Dong Ah wijt het ontstaan van dergelijke berichten aan de tijd die tussen oplevering van een deelpo zit en de vergoeding. Met het passeren +

de verschillende betrokken instanties is doorgaans zon 40 tot 60 dagen gemoeid. Om deze financiele leemten te ke overbruggen sloot Dong Ah een overeenkomst met een consortium van Europese banken dat de hoofdaannemer kredietvoorzieningen voor de korte termijn verstrekt. Dong Ah financiert nieuwe deelpoen voor met het geld dat het concern verdient met de afronding van eerdere werken.

Bijna gereed De eerste fase van het GMRpo is op het slaan van waterputten nagenoeg gereed.

Het Braziliaanse Braspetro kreeg in 1985 hiervoor het contract van ongeveer f.200 miljoen toegewezen maar gaf de opdracht na een geschil over instortende boorputten terug. De eerste fase voorziet in een pijpleiding naar het oostelijke deel van het land die dagelijks zon twee miljoen kubieke meter water kan overbrengen. De tweede fase voorziet in een verbinding met het westelijke deel. Het werk om vat de aanleg van 650 kiklometer hoofdleiding tussen Fezzan en Tripoli en van 1000 kilometer aan secundaire pijpleiding. Per dag moet er eveneens zon twee miljoen kubieke meter water door stromen.

Over de voortgang van de tweede fase meldde Dong Ah dat 70 procent van de aanpassingen die de buizenfabrieken moeten ondergaan zijn uitgevoerd, dat 48 procent van de werkwegen zijn aangelegd, dat twaalf procent van de bijbehorende voorzieningen zijn vervaardigd en dat zeven procent van de hoofdleiding is aangelegd. Tot op heden wees de hoofdaannemer twee subcontracten toe. In de loop van het volgende jaar zal het concern nieuwe contracten aanbesteden.

Commissie Dong Ah en het GMR-bestuur riepen inmiddels een gezamenlijke commissie in het leven die bedrijven voor een inschrijving voorselecteert. Bij de aanbestedingen doet zich momenteel het probleem voor dat Tripoli een zekere mate van deelname door plaatselijke bedrijven voorschrijft. Op die manier wil Libie de uitgave van harde valuta beperken en de werkloos heid verminderen. Enkele internationale bedrijven kregen eerder het voorstel plaatselijke bedrijven in te schakelen voor de uitvoering van nieuwe en bestaande contracten. Naar verluidt kreeg het Canadese Lavalin halverwege 1992 de toezegging boorwerken te ke uitvoeren wanneer het bedrijf een plaatselijke onderneming liet meewerken. In sommige gevallen wil Tripoli reeds afgesloten contracten zodanig wijzigen dat de buitenlandse inbreng voornamelijk bestaat uit het houden van toezicht op werk dat plaatselijke bedrijven uitvoeren. Dong Ah zou met de GMRA een overeenkomst hebben gesloten die in de opzet van een gezamenlijke onderneming voorziet voor de uitvoering van het GMR-po.

Buitenlandse bedrijven zeggen vooralsnog weinikg heil te verwachten van de plaatselijke bedrijven omdat de gevraagde kennis en ervaring doorgaans ontbreken. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om staatsbedrijven. Veelal krijgen buitenlandse ondernemingen te maken met bedrijven die op een of andere manier met het Libische leger zijn verbonden.

Reageer op dit artikel