nieuws

IGBI houdt enquete naar situatie bouwinformatica

bouwbreed

De InitiatiefGroep BouwInformatica (IGBI) houdt binnenkort een enquete onder zon 600 personen, betrokken bij de ontwikkeling van de bouwinformatica. Het doel is inzicht te krijgen in de situatie en te inventariseren, welke knelpunten en problemen extra aandacht vragen.

Automatisering Frans van Velden E.G.W. Bajema, hoofd automatisering van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) te ‘s-Gravenhage en secretaris van de IGBI, verwacht de resultaten in maart of april. “Aan de hand daarvan hopen we vast te ke stellen, waar de activiteiten van de IGBI zich op zou moeten toespitsen” , aldus Bajema.

“Voorzover men bereid is om de gegevens te verstrekken, weten we dan ook meer over de externe en interne electronische gegevensuitwisseling en over de internationale connecties van de IGBI-relaties.”

De enquete is een van de activiteiten van de IGBI. Het doel van de IGBI is het bevorderen van een optimale afstemming van de ontwikkelingen op het gebied van de bouwinformatica. Bajema: “We streven in het bijzonder naar een vlot verloop van de electronische communicatie binnen de bouw. We hebben geen richtinggevende functie, maar vormen een platform voor iedereen die met automatisering in het bouwproces bezig is.” Om dat doel te bereiken houdt de IGBI platformbijeenkomsten, op 23 maart over classificatie en codering, op 10 juni over Electronic Data Interchange (EDI) en op 18 november over internationale ontwikkelingen op het gebied van de bouwinformatica. Daarnaast geeft de IGBI een nieuwsbrief uit (viermaal per jaar), teksten van lezingen en een lijst van databanken en afkortingen.

Onderzoek De huidige IGBI bestaat sinds januari 1992. Daaraan voorafgaand is met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken door James Martin Strategy te Amstelveen een onderzoek gedaan naar de toestand van de informatica in de bouwwereld. “De conclusie was, dat er coordinatie nodig is” , aldus Bajema. “De onderzoekers stelden voor om een centrale sturende organisatie op te richten. Dat zou de branche-organisaties miljoenen per jaar gekost hebben. De aanbevolen ‘top-down’ benadering is daarom niet van de grond gekomen. In plaats daarvan hebben we gekozen voor de ‘bottom-up’ benadering van de IGBI.”

De IGBI wordt gedragen door het AVBB, de Bond van Nederlandse Architecten, de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs, het Nederlands Verbond Toelevering Bouw, de Unie van Electrotechnische Ondernemers, en de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven. Er zijn nauwe contacten met de Programma Coordinatieraad, een samenwerking van SBR, CUR, ISSO en CROW, waarbij de SBR zich bezighoudt met de informatica, en met de Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid, die een visie op het onderzoeksbeleid ontwikkelt. Die raad bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers- en werknemersorganisaties, en de ministeries van VROM, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat.

Beperkt budget Het belang van de bouw bij coordinatie van de ontwikkeling van de bouwinformatica is groot. Dat blijkt wel uit de zware vertegenwoordiging in de IGBI. Het bestuur bestaat uit de voorzitters van de zes deelnemende organisaties en er is een functionarissenoverleg, gevormd door voornamelijk de directeuren van de betrokken organisaties. Daar staat tegenover, dat de IGBI een zeer krap budget heeft, bij wijze van spreken omgekeerd evenredig aan het belang voor de bouw.

“Voor de uitvoering van het werkplan door het secretariaat is een beperkt budget beschikbaar” , aldus Bajema. “Maar ik beschouw dat als een uitdaging en het is voldoende voor de uitvoering van de platformfunctie van de IGBI. Overigens wordt er door de deelnemers zeer kritisch naar de activiteiten van de IGBI gekeken. Het werkplan voor dit jaar staat vast, maar er moet nog bekeken worden hoe we na 1993 doorgaan, in welke vorm en tegen welk budget.”

De toekomst van de IGBI zal ondermeer afhangen van de uitkomsten van de enquete.

Zeker is, dat de integratie in het bouwproces door zal gaan en dat daarbij een vorm van coordinatie zinvol is.

Reageer op dit artikel