nieuws

Haarlem boos over voorstellen bodemsanering

bouwbreed Premium

De gemeente Haarlem voorziet grote problemen op het gebied van de bodemsanering. Volgens de gemeente ke bij grotere bodemsaneringspoen tekorten ontstaan van f.2000 tot f.3000 per vierkante meter.

Dit is, aldus Haarlem, een direct gevolg van de wijzigingen in het bodembeschermingsbeleid en de voorgestelde aanvullingen op de Wet Bodembescherming.

In een open brief aan minister Alders pleit Haarlem dan ook voor een bijstelling van het bodembeschermingsbeleid. Volgens het college van B en W zijn de huidige voorstellen desastreus voor het stedelijk beheer. Met name de onduidelijkheden over de regelgeving leidt bij de uitvoering van gemeentelijke werken “tot aanzienlijke knelpunten” .

In de brief aan de bewindsman stelt het gemeentebestuur vast dat de voorgestelde uitbreiding van de mogelijkheden tot kos tenverhaal op de eigenaar, de vrije woonkeuzeregeling en een niet voldoende afbakening van de reikwijdte van de regelingen tot “enorme financiele risicos” leiden.

Als voorbeeld noemt Haarlem onder andere de toekenning van bijdragen aan bodemsanering op grond van de Interimwet Bodemsanering (IBS).

Hierbij wordt door VROM de regel gehanteerd dat er geen bijdrage komt wanneer bepaalde werkzaamheden op een saneringslokatie al in een ander verband waren voorgenomen.

“In de dagelijkse praktijk” , zo schrijft het college, “komt hierbij een belangrijk knelpunt naar voren. Naarmate planuitvoering en sanering dichter bij elkaar in de tijd liggen, worden deze twee namelijk steeds vaker als samenloop beschouwd.

Derhalve bestaat grote onduidelijkheid over wat wel en wat niet aan planontwikkeling voorafgaand aan sanering moet worden gedaan.”

De gemeente wordt daarnaast voor aanzienlijke meerkosten gesteld door het ontbreken van een uniform kader voor de tijdelijke opslag en hergebruik van licht verontreinigde grond in relatie tot diffuse bodemverontreiniging in oud-stedelijke gebieden.

Voor de afvoer en verwerking van de vrijkomende licht verontreinigde grond is door Haarlem f.2 miljoen gereserveerd. De gemeente verwacht echter dat de komende jaren de kosten die voortvloeien uit de diffuse bodemverontreiniging nog aanzienlijk zullen stijgen.

“Vooral door hogere storttarieven, reinigingskosten en een toename van de grondstromen.”

Kostenverhaal Een andere punt dat bij Haarlem in het verkeerde keelgat is geschoten is de regel dat de gemeente zelf voor de kosten van de bodemsanering moet opdraaien wanneer zij op de hoogte was van de bodemverontreiniging. Deze regeling is tevens van toepassing op de kopers van onroerend goed.

“Kostenverhaal op de eigenaar kan grote financiele gevolgen voor het rijk en gemeente met zich meebrengen op het moment dat de eigenaar niet meer aan zijn hypothecaire betalingsverplichting kan voldoen en er een gemeentegarantie is verstrekt. De kosten worden dan op de gemeente afgewenteld.”

Haarlem voegt daar nog aan toe dat het zich in totaal voor ruim f.230 miljoen garant heeft gesteld. “De verruiming van de mogelijkheden van kostenverhaal op de eigenaar heeft voor verstrekkers van financieringen een zeer verlammende werking op de onroerend goedmarkt.

Aanbevelingen In de open brief aan Alders doet het gemeentebestuur dan ook een serie van aanbevelingen om het bodembeschermingsbeleid te wijzigen. Zo pleit Haarlem onder andere voor een versoepeling van de regels voor de toekenning van de IBS-bijdragen en het vaststellen van een beleid waarbij rekening wordt gehouden met gebiedsgericht en functiegericht hergebruik van licht verontreinigde grond.

Tevens moet er een studie worden verricht naar de consequenties van het kostenverhaal op de eigenaar voor de onroerend goedmarkt en het afgeven van gemeentegaranties.

Reageer op dit artikel