nieuws

EG wil staalcrisis aanpakken

bouwbreed

De Europese Commissie heeft becijferd dat de Europese staalindustrie de komende jaren dertig miljoen ton ruw staal en twintig miljoen ton gewalst staal minder moet produceren. Dat betekent een inkrimping van het totale personeelsbestand met 50000 man. Voor herstructurering en sociale opvang van de massale ontslagen wil de Europese Commissie f.1,1 miljard op tafel leggen. De helft van dit bedrag zou uit de EG-kas moeten komen, het resterende deel uit de nationale begrotingen van de EG-landen.

Toch is de Europese Commissie niet van plan om, zoals in de jaren tachtig, opnieuw een crisistoestand uit te roepen krachtens welke zij verplichte produktiebeperkingen en minimumprijzen aan de staalproducenten in de EG zou ke opleggen. Dat middel heeft destijds niet het beoogde effect (een afdoende sanering van de staalsector) gehad. ‘Brussel’

vindt dat de Europese staalbedrijven zelf hun herstructure ring ter hand moeten nemen en moeten beslissen welke bedrijven al dan niet moeten sluiten.

Volgens Europees commissaris voor het concurrentiebeleid Karel Van Miert is de Europese Commissie wel bereid om financieel bij te springen in de kosten voor de afvloeiing en verdere sociale begeleiding van de 50000 staalarbeiders, die hun baan zullen verliezen.

Verder omlaag

Onlangs stuurde ‘Brussel’ een hoge ambtenaar, Fernand Braun, naar de grote Europese staalbedrijven om over de noodzakelijke produktieverminderingen overleg te plegen.

Deze kwam terug met een voorstel om 25,8 miljoen ton ruw staal en 17,9 miljoen gewalst staal minder te produceren. De Europese Commissie heeft nu zelf die hoeveelheden verhoogd en wil Braun er nu weer op uit sturen om de staalindustrie duidelijk te maken dat de produktie nog verder omlaag moet.

Aanstaande donderdag zullen de EG-ministers voor industrie de staalcrisis en het voorstel van de Europese Commissie voor hardere maatregelen bespreken in Brussel. De Europese Commissie wil zoals gezegd met geld over de brug komen om de sociale gevolgen van de grootscheepse saneringsoperatie te helpen bekostigen.

Donderdag zal zij de EG-ministers voor industrie om de nodige steun vragen voor haar beleid en voor de nieuwe missie van de topambtenaar Braun.

Sociaal

Rond mei zouden de EG-ministers een besluit moeten nemen over het sociaal luik van deze operatie. Zij stellen daarvoor over de periode 1993-1995 een bedrag voor van 550 miljoen (240 miljoen Ecu). De EG-landen zelf zouden samen ook nog eens een gelijk bedrag moeten opbrengen, zodat het totaal uitkomt op 1100 miljoen.

Voorts zal nog onderzocht worden of ook de structuurfondsen van de Gemeenschap in aanmerking komen voor steun aan de zwaar bedreigde staalsector. De Europese Commissie wil dat de EG-landen de crisis niet te lang laten aanslepen zonder maatregelen te nemen.

In september moeten de reddingsplannen operationeel zijn. Dan moeten dus ook de Europese staalbedrijven hebben laten weten tot welke produktie-inkrimpingen en voor welke specifieke produkten zij daartoe bereid zijn. Europees commissaris Van Miert heeft al aangekondigd dat er streng op toe zal worden gezien dat de EG-regels voor staatssteun aan de staalindustrie strikt worden nageleefd en dat er geen uitzonderingen zullen worden toegestaan. Zijn collega Bangemann (industriebeleid) zei dat de EG haar grenzen niet zal sluiten voor het goedkope Oosteuropese staal.

Maar de Gemeenschap wil niet dat de invoer van staal uit Oost-Europa tot een mislukking van de herstructurering van de staalsector in de EG aanleiding geeft. Daarom zal de EG met de Oosteuropese landen een overeenkomst sluiten dat ze geen hoeveelheden staal verkopen tegen prijzen, die het herstel van de staalmarkt in de Gemeenschap onmogelijk maken. De Oosteuropese staalproducenten zullen daartoe om hun medewerking worden gevraagd voor een periode van drie jaar. Maar dumping van staal tegen te lage prijzen zal de EG blijven bestrijden. Ook zal de EG weer contact opnemen met de Verenigde Staten, waar de staalmarkt door de Amerikaanse protectionistische politiek zo goed als onbereikbaar voor de Europese export is geworden.

Deze ‘bijna-sluiting’ van de Amerikaanse staalmarkt moet volgens de EG zo snel mogelijk worden teruggedraaid.

Reageer op dit artikel