nieuws

Brancheverkenningen geven inzicht in hellende daken

bouwbreed

De uitgave ‘Brancheverkenningen Dakdekkers van hellende daken’, die de dakdekkersorganisatie Het Hellende Dak op de beurs aanbiedt, moet klaarheid verschaffen in het reilen en zeilen van de betrokken ondernemingen.

De kennis van de branche binnen de huidige structuur schiet tekort om tot de beoogde professionalisering en kwaliteitsverbetering te komen. Daarom heeft het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), waarvan Het Hellende Dak deel uitmaakt, aan het EIM/CVA (het Centrum Voor Ambachtsonderzoek) de opdracht gegeven om de structuur van de branche in kaart te brengen. Dit heeft geleid tot de opstelling van het 61 paginas tellende rapport. Het onderzoek beoogt antwoord te geven op de vraag naar de dakdekkerswerkzaamheden. Hieronder vallen onder meer de vastelling van de structuur aan de aanbods- en vraagzijde, de bedrijfsresultaten van de dakdekkersbranche hellende daken, de werkgelegenheid, arbeidsomstandighe den en opleidingen alsmede het commercieel beleid en het toekomstperspectief. Op al deze punten heeft het EIM-CVA antwoorden trachten te geven.

Die zijn verwerkt in het rapport.

Aanknopingspunten De uitkomsten van het rapport dienen als eerste aanknopingspunten voor het te voeren beleid van de organisaties binnen en ten behoeve van de branche dakdekkers van hellende daken. Tevens moet het onderzoek een spin off-effect krijgen. Dat wil zeggen het moet aan de ondernemers informatie verschaffen voor het opstellen van strategische bedrijfsplannen. Ook ke bedrijfsadviseurs, waaronder accountants en administratieconsulenten hun clienten beter van dienst zijn als ze een beter inzicht hebben in de werkwijze van de dakdekkersbranche.

Indeling Na de algemene inleiding wordt in hoofdstuk twee ingegaan op het beroep van pannendekker en de aanbodstructuur. Het betreft alle hellendedakwerkzaamheden, dus het aanbrengen van pannendekken, leiendekken, rietdekken en metalen daken. Bitumineuze en kunststofbedekkingen zijn in dit verband buiten beschouwing gelaten. Er wordt ingegaan op de plaats van de dakdekker in de bedrijfskolom en er wordt iets verteld over opleidingen. Er is een inventarisatie gedaan naar het aantal en typen dakdekkersbedrijven en de ontwikelingen die zich hierin voordoen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij regelgeving en wetten ten aanzien van het dakdekken.

Verhelderend In hoofdstuk drie wordt voornamelijk de marktomvang bepaald en gecategoriseerd. Dat biedt een verhelderend beeld over de omvang der diverse werkzaamheden. Deze omvang wordt niet beperkt tot nieuwbouw, maar behelst tevens de renovatiemarkt. In hoofdstuk vier wordt uitgebreid stilgestaan bij de structuur en de bedrijfsresultaten van de dakdekkersbranche hellende daken. Belicht worden onder andere de rechtsvorm, de huisvesting en de omzet van de bedrijven naar bedrijfstype. Seizoensfactoren zijn eveneens in kaart gebracht. Hoofdstuk vijf handelt over werk- en arbeidsomstan digheden alsmede over opleidingen. In hoofdstuk zes is een korte toelichting gegeven over het commercieel beleid in zijn verschillende uitvoeringstakken van de branche. Verder wordt in dit hoofdstuk veel aandacht besteed aan alles wat met de certificering van dakdekkersbedrijven van doen heeft. In hoofdstuk zeven tenslotte wordt op grond van de huidige kennis en ervaringen een gooi gedaan naar de toekomstperpectieven van de hellende dakdekkersbranche. In het rapport wordt geconcludeerd, dat weliswaar de nieuwbouwmarkt nog verder onder druk komt te staan, maar dat een goed opgeleide dakdekker niet voor zijn toekomst hoeft te vrezen.

Omzetpercentages van dakdekkers- en aanverwante bedrijven in verschillende categorieen.

Aandeel van type bedrijven naar de aard van hun werkzaamheden.

Irenehal-stand 1061

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels