nieuws

Verkoop sociale huurwoning is bespreekbaar geworden

bouwbreed

Gemeenten en woningcorporaties zijn in toenemende mate bereid over te gaan tot de verkoop van hun woningbezit in de sociale huursector. Werd het vroeger nog beschouwd als niet-sociaal om sociale huurwoningen te verkopen, nu is dat veel minder het geval. In plaats daarvan worden bedrijfsmatige motieven steeds belangrijker.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Verkoop met beleid, tien voorbeelden in de sociale sector’. De eerste resultaten van dit onderzoek werden door staatssecretaris Heerma bekend gemaakt op een bijeenkomst in Bergen op Zoom, naar aanleiding van de privatisering van het gemeentelijk woningbedrijf. De staatsecretaris concludeerde uit het onderzoek dat het onderwerp nu minder beladen is dan vroeger het geval was.

De verkoop van sociale huurwoningen is al mogelijk sinds de invoering van de Woningwet, in 1901. In 1930 zijn de eerste aparte regels opgesteld.

Ondanks dat het al ruim 90 jaar mogelijk is om sociale huurwoningen te verkopen, heeft dit echter nooit geresulteerd in grote aantallen.

In de jaren zestig en zeventig lag het aantal verkochte Woningwet-woningen tussen de 1000 en 2000 per jaar. Pieken waren 1964-1965 en 19771979, met als topjaar 1978 toen 5000 sociale huurwoningen werden verkocht.

In de jaren tachtig liep het aantal verkochte sociale huurwoningen onder invloed van het ineenstorten van de woningmarkt fors terug. Eind jaren tachtig trok de markt weer aan, en nam het aantal verkopen weer toe. Uit de laatste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 1991 4900 sociale huurwoningen zijn verkocht (2700 door corporaties, 2200 door gemeentelijke woningbedrijven).

Niet sociaal In de jaren zestig en zeventig keek men anders aan tegen deze vorm van woningverkoop dan dat nu het geval is. Destijds werd het in strijd met de sociale doelstelling beschouwd om woningen uit de sociale huursector te halen en in eigen bezit onder te brengen. Corpo raties die op deze wijze het eigen woningbezit wilden stimuleren werden niet-sociaal gevonden.

Die discussie behoort tot het verleden, zo laat het rapport zien. “De corporaties zijn geprofessionaliseerd. Ze hanteren een bedrijfsmatige aanpak en maken dienovereenkomstige afwegingen. De verkopen dienen geld op te leveren, of te voorkomen dat in de toekomst een ongunstige exploitatie tot financieel verlies leidt.”

Daarbij is samenwerking met de gemeente noodzakelijk, omdat deze laatste een verantwoordelijkheid heeft te dragen voor het volkshuisvestingsbeleid en de lokale woningmarkt.

“Gemeente en corporaties blijven van elkaar afhankelijk en dat noodzaakt tot een gezamenlijke vormgeving van de verkooppraktijk.”

Het Besluit Beheer Sociale Huursector, dat op 1 januari van dit jaar van kracht is geworden, heeft de nog bestaande belemmeringen uit de weg geruimd. Corporaties moeten in de toekomst “hun eigen broek ophouden” en zullen dus meer zelfstandig op de woningmarkt gaan opereren.

“Het staat de corporaties nu vrij om verkoop van bezit als instrument ten dienste van de eigen hoofdtaak in te zetten.”

In het rapport worden overi gens wel wat kanttekeningen geplaatst. Ondoordachte verkoop van huurwoningen kan de lokale woningmarkt verstoren. In de jaren zestig en zeventig is de voorraad goedkope eengezinswoningen in de huursector sterk gedaald in gemeenten waar veel sociaal woningbezit is verkocht.

Bovendien heeft ondoordachte verkoop in het verleden geleid tot versnippering van het woningbezit, met als gevolg dat de exploitatiekosten stegen.

Beleidskader Dergelijke gevolgen ke worden voorkomen als gemeente en corpraties gezamenlijk een beleidskader formuleren. en dat is, aldus het onderzoek, vooral een kwestie van gezond verstand en goede wil van partijen op de lokale woningmarkt.”

Het ministerie van VROM zegt te verwachten dat het aantal verkochte sociale huurwoningen in de loop van de jaren negentig zal oplopen tot 10000 per jaar.

Het rapport en de bijbehorende brochure ‘Verantwoord verkopen, mogelijkheden en motieven voor het verkopen van sociale huurwoningen’ zijn te verkrijgen bij Distributiecentrum VROM, postbus 351, 2700 AJ te Zoetemeer.

Reageer op dit artikel