nieuws

SEV waarschuwt tegen fusie van woningcorporaties

bouwbreed

“De tendens tot schaalvergroting in de volkshuisvesting is onmiskenbaar aanwezig. We moeten elkaar de noodzaak hiertoe niet aanpraten en schaalvergroting moet geen modegril worden.” Aldus drs. J.G.C.M. Schuyt

Hij zei dit vrijdag in Purmerend op het symposium ‘Toekomst streekcorporaties’. Dit symposium was door ROACHuisvesting, een nieuwe corporatie onstaan uit een fusie van vier woningbouwverenigingen uit Purmerend, Schermer, Edam en Beemster, op touw gezet.

Schuyt schetste in zijn inleiding het beeld van de huidige ontwikkelingen in de volkshuisvesting waarbij de regionalisering een van de belangrijkste is. “Inmiddels” , zo hield hij zijn gehoor voor “zijn er ruim 60 regionale volkshuisvestingsgebieden gevormd. De belangrijkste reden voor regionale samenwerking is dat de volkshuisvesting zich niet binnen gemeentegrenzen laat vangen. De huurder kijkt bij het zoeken naar huisvesting nadrukkelijker naar een regio dan naar een specifieke gemeente. Vergaande regionale samenwerking plaveit dan ook de weg van een samengaan van corporaties in een bepaalde regio.”

Kwaliteit

Volgens Schuyt is het ook met het oog op de kwaliteit van het management van een corporatie een belangrijk argument om te fuseren. Immers, zo

duidelijkte hij, vooral de verzelfstandiging vraagt om andere kwaliteiten van het management van woningcorporaties. “Omdat corporaties vaker investeringsbeslissingen moeten nemen waarbij risicos worden genomen, is er een ander type management vereist dan die in het recente verleden aan het roer van corporaties stond. Ook het uitvoeren van nieuwe taken stelt andere eisen aan de leiding. Schaalvergroting biedt de mogelijkheid om nieuwe kwaliteiten in huis te halen.”

Schuyt voegt daar overigens aan toe dat het van belang is dat corporaties niet kritiekloos achter de schaalvergroting mogen aanlopen. “Onderkend moet worden dat aan een kleine corporatie ook voordelen zitten.” Als voorbeeld noemt Schuyt onder andere het feit dat de zeggenschap van bewoners over het beheer bij kleine corporaties vaak beter en directer geregeld is. Volgens Schuyt mag dan ook alleen het kwaliteitsargument doorslaggevend zijn in de discussie over schaalvergroting in de volkshuisvesting. “Vaart de huurder er wel bij of niet, dat is waar het om draait.”

Opgepast

Daarbij moet in zijn ogen tevens worden opgepast dat de noodzaak van schaalvergroting niet wordt aangepraat.

“Het mag geen modegril worden. Er zijn voorbeelden van sectoren die na korte tijd zijn teruggekeerd op de treden van schaalvergroting. Het beleid ten aanzien van woonwagenkampen is hiervan een voorbeeld. Van klein naar groot en weer terug.”

A.G.J. Hoens, directeur van ROAC-Huisvesting, die goed is voor het beheer van zon 5000 woningen, stelde nadrukkelijk dat kleine woningcorporaties op het platteland juist moeten samengaan om zich niet door grote stedelijke corporaties te laten opslokken. “Onderlinge regionale samenwerking” , zo benadrukte Hoens “biedt streekcorporaties de voordelen van schaalvergroting terwijl het respect voor de lokale volkshuisvesting centraal blijft staan” .

De directeur is dan ook van mening dat zijn nieuwe organisatie “meer tegenspel” kan bieden tegen de Amsterdamse corporaties waarmee hij in ROA-verband om de tafel zit.

Voordelen

Daarnaast waren redenen om volgens Hoens te fuseren onder meer de bedrijfsmatige en financiele voordelen en de mogelijkheid een nieuwe, slagvaardiger bestuursvorm te kiezen.

Voor wat betreft de toekomst ligt voor ROAC-Huisvesting als belangrijkste taak het beheer van de ruim 5000 woningen die de corporatie in haar bezit heeft. “We zijn” , zo licht Hoens desgevraagd toe “hier in de regio een beetje uitgebouwd.” Aan de andere kant benadrukt hij dat de corporatie van de nieuwe mogelijkheden die het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) nu biedt gebruik zal maken “als dit het centrale doel kan dienen” .

Hiermee doelt Hoens onder andere op het opereren van de corporatie op de vrije markt.

Reageer op dit artikel