nieuws

Gehele riolering in ’96 op RWZI aangesloten

bouwbreed

Zon 2 procent van het Nederlandse rioleringsstelsel (1340 km) is nog niet op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aangesloten.

Milieubedreigende lozingen in het oppervlaktewater zijn hiervan het gevolg. De betreffende gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders zijn momenteel bezig om uiterlijk in 1996 een einde aan deze situatie te maken. De kosten hiervan belopen ruim f.70 miljoen.

Dat blijkt uit een onderzoek naar ongezuiverde lozingen uit gemeentelijke rioleringsstelsels. De studie ‘Naar een waterdichte zuivering-ongezuiverde lozingen uit rioolstelsels’

werd in opdracht van het ministerie van VROM verricht door SGBO, het onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Met het van kracht worden van de EG-richtlijn ‘behandeling van stedelijk afvalwater’ zullen op termijn eisen worden gesteld aan de afvoer en de verwerking van huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater en afvloeiend hemelwater. Voor Nederland houdt de richtlijn in dat grote ongezuiverde lozingen voor 1999 verleden tijd dienen te zijn.

Bij in totaal 59 Nederlandse gemeenten blijkt het rioolstelsel, of een gedeelte daarvan, niet op een rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten.

Het rioolwater komt hierdoor ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht. Een en ander heeft onder meer vissterfte, stank en eutrofiering (het voedselrijker worden van het oppervlaktewater waardoor de populatie van organismen eenzijdiger wordt) tot gevolg.

In totaal bereikten de onderzoekers 585 (90,4 procent) van de 647 gemeenten. Van deze gemeenten bleken er 509 volledig aangesloten en 76 niet of niet geheel. Het onderzoek werd gebaseerd op de gegevens van 59 van deze gemeenten. Gezamenlijk kampen zij met zon 1340 km riool dat niet is aangesloten op een zuiveringsinstallatie. De oorzaak hiervoor blijkt te verschillen. In de meeste gevallen ontbreekt er een RWZI. In sommige gevallen spelen financiele belemmeringen of de afstand tot de zuiveringsinstallatie een rol.

In 54 van de 59 onderzochtte gemeenten zijn er inmiddels plannen om de riolering aan te sluiten op een RWZI. In het merendeel van de gevallen is de aansluiting echter afhankelijk van de waterkwaliteitsbeheerder. Desondanks voorzien de meeste gemeenten voor 1997 geheel aangesloten te zijn op een zuiveringsinstallatie. Voor 34 km van de niet aangesloten riolering (verdeeld over veertien gemeenten) zijn er op dit moment echter nog geen plannen om dit te realiseren.

De problematiek doet zich overigens voornamelijk voor in de gebieden van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (dertien gemeenten) en van zuiveringsschap Rivierenland (veertien gemeenten).

De meestgenoemde voorziening aan het rioolstelsel tenslotte is de aanleg van een transportriool. Daarnaast werd ook gemaalaanpassing vaak genoemd. De kosten van deze werkzaamheden zijn bij 31 gemeenten bekend. Deze varieren van f.25000 tot f.16,5 miljoen. In totaal zal dit een bedrag van f.70 miljoen vergen.

Reageer op dit artikel