nieuws

Noord-Holland wil strikt locatiebeleid voeren

bouwbreed Premium

Gedeputeerde staten van Noord-Holland gaan op korte termijn na of en zo ja in hoeverre gemeentelijke bestemmingsplannen voor bedrijven- en kantorenterreinen voldoen aan het provinciaal locatiebeleid. Ook moet uit die inventarisatie blijken waar nog helemaal geen bestemmingsplannen vigeren.

In beide gevallen zullen maatregelen genomen worden om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Dit blijkt uit de door GS gepresenteerde beleidsnota ‘Het juiste bedrijf op de juiste plaats, Noordhollands locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen’. In feite een uitwerking van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II) en de Vierde Nota Extra (Vinex) van het rijk. Doel van die notas is te be werkstelligen dat bedrijven en kantoren zoveel mogelijk gevestigd worden op locaties die bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Tegelijk zal vestiging van kantoren en bedrijven op terreinen, die louter bereikbaar zijn met de auto, worden afgeremd. GS sluiten daarop met hun beleidsnota naadloos aan. Zij willen beperking van de automobiliteit en daarmee bevordering van de bereikbaarheid van de economische centra en een leefbaar milieu: “Daartoe is het noodzakelijk dat het juiste bedrijf of de juiste voorziening op de juiste locatie gevestigd wordt. Op goed met het openbaar vervoer bereikbare terreinen.” Om dat beleid te realiseren, kondigen ze hantering van strenge parkeernormen aan. Uitgegaan wordt van A-locaties (optimaal door openbaar vervoer ontsloten), B-locaties (goed ontsloten door openbaar vervoer en goed bereikbaar via hoofdwegennet), C-locaties (optimale ontsluiting via hoofdwegennet) en R-locaties (overige locaties). Parkeerplan GS vinden dat de bestemmingsplannen die opgesteld moeten worden voor de ontwikkeling van nieuwe locaties vergezeld moeten gaan van een parkeerplan: “Hierin kan niet alleen worden ingegaan op de locatie zelf, maar ook op de gevolgen voor de omgeving (bijvoorbeeld woonbuurten, toeleidende wegen etc.).”

In de inventarisatie van de bestemmingsplannen voor bestaande locaties zullen ze onder meer nagaan in hoeverre aanpassing van de voorschriften nodig is en ook kan worden gerealiseerd. Centraal in hun beleid zal staan het terugdringen van het parkeren op A- en B-locaties. In geheel Noord-Holland wordt in de periode tot 2005 een tekort voorzien van circa 600 ha bedrijventerreinen die goed ontsloten zijn door openbaar vervoer. Dit tekort doet zich in alle regios voor. Van bedrijventerreinen die alleen goed ontsloten zijn via de weg bestaat er een ruim overschot in het noorden van de provincie, terwijl zich in de zuidelijke regios (vooral Groot-Amsterdam en Gooi en Vechtstreek) tekorten voordoen. Voor de kantoorlocaties valt vooral op het grote overschot van 0,8 miljoen vierkante meter vloeroppervlak op C-locaties. Dit overschot is voor 70% te vinden in het ROA-gebied. Daar tegenover staat, verspreid over alle regios, een tekort van 0,3 miljoen vierkante meter kantooroppervlak op locaties met goede ontsluiting door openbaar vervoer. GS kondigen aan de uitvoering van het locatiebeleid in eerste instantie te zullen richten op de stadsgewesten Amsterdam, Haarlem, Hilversum en Alkmaar. Wat betreft de kop van Noord-Holland willen ze vooral grote locaties ontwikkelen in of aan grotere kernen als Hoorn, Den Helder, Schagen en Enkhuizen.

Reageer op dit artikel