nieuws

Bonn reserveert ettelijke miljarden voor Mecklenburg

bouwbreed Premium

De Duitse bondsregering betaalt dit jaar de laatste termijnen van de DM25 miljard die Bonn voor de periode 1990-1992 reserveerde voor de economische ontwikkeling van Mecklenburg-Vorpommern.

Tussen 1993 en 1994 stelt het Fonds voor de Duitse Eenheid nogmaals DM6,6 miljard beschikbaar.

Fiscale maatregelen maken voor deze periode ruim DM770 miljoen vrij. De deelstaat zal verder in niet onbelangrijke mate aanspraak ke maken op de DM110 miljard die Bonn tussen 1993 en 1996 reserveert voor de verbetering van de infrastructuur in het hele land.

Bondsminister J. Mollemann van economische zaken rekende op een eerder gehouden bijeenkomst in de Mecklenburgse gemeente Stralsund voor dat het Fonds voor de Duitse Eenheid tussen 1990 en 1992 DM8,3 miljard uitbetaalde aan de landsregering in de hoofdstad Schwerin. Het ministerie van financien in Bonn gaf investeerders in Mecklenburg ruim DM430 miljoen aan belastingvoordelen. Aan bijvoorbeeld wegenbouwpoen werd in dezelfde periode voor ruim DM1,9 miljard geinvesteerd. Voor de verbetering van onder meer de gemeentelijke infrastructuur kreeg de deelstaat tussen oktober 1990 en december 1991 zon DM412 miljoen toebedeeld.

Voor onder meer de realisatie van bedrijfsterreinen zal Bonn dit jaar pakweg DM663 miljoen aan Schwerin uitbetalen.

Via het po Aufschwung Ost komt daarbij nog DM29 miljoen. Tussen 1990 en 1992 stroomde er om en nabij DM2,2 miljard naar de woning- en stedebouw in Mecklenburg-Vorpommern. Voor renovatie en onderhoud kwam daar nog ruim DM1,4 miljard bij.

In de particuliere sector wordt volgens S. Tennstedt van de Economische Ontwikkelings Maatschappij (GfW) Mecklenburg-Vorpommern uit Schwerin veel gebouwd op plaatsen waarvan de eigendomsverhoudingen zijn opgehelderd. “Hetzelfde geldt voor de publieke sector, te meer omdat de oude deelstaten de nieuwe middelen verstrekken voor onder meer de verbetering van de infrastructuur. Te denken valt hier aan poen voor het weg- en spoorverkeer, de telecommunicatie en de kabelnetten voor bijvoorbeeld de televisie. Dat soort werken komt in toenemende mate van de grond.

Waar het vooralsnog aan ontbreekt zijn investeringen in productievoorzieningen. Mecklenburg-Vorpommern trekt tot op heden vrijwel uitsluitend handelsondernemingen aan.

Voor een deel valt die tegenvallende belangstelling wellicht toe te schrijven aan onwetendheid over de mogelijkheden in onze deelstaat. Natuurlijk is het ook zo dat andere deelstaten net als wij proberen zoveel bedrijvigheid als mogelijk aan te trekken. Degenen op wie deze aandacht zich richt ke uit de aanbiedingen de meest gunstige kiezen. De bouw hoopte dit jaar meer opdrachten in portefeuille te krijgen maar moest constateren dat de bijbehorende contracten op zich laten wachten.”

Op welke sectoren vestigt het landsbestuur de hoop?

“Mecklenburg-Vorpommern heeft een industriele traditie waarbij de nadruk vooral op de scheepsbouw ligt. Verder machinebouw die voor een niet onaanzienlijk deel verband houdt met de landbouw die eveneens tot de traditie van het land hoort. Voor de vereniging ondersteunde de staat de prijzen van de landbouwproducten. De boeren sloten zich aan tot cooperaties en hebben daar zogezegd niet slecht bij geboerd. Ook al omdat de boeren er ieder voor zich een bedrijfje op na hielden en de op brengsten particulier verkochten. Het enige wat ze nu nog hebben is het land waarvan ze niet goed weten wat ze daar nu mee moeten aanvangen. Het zou voor de hand liggen dat de boeren nu investeren in verbetering van het bedrijf maar het feit doet zich voor dat de Europese landbouw en vooral die in de noordelijke streken vrijwel geen kansen meer heeft.

De banken die het benodigde investeringsbedrag verstrekken zoeken in de eerste plaats naar zekerheden en kijken naar wat de boeren als onderpand ke aanbieden. Dat zijn bijvoorbeeld akkers die echter door het agrarische gebruik relatief gezien weinig waarde vertegenwoordigen.

Het bedrijfsplan zal veelal neerkomen op agrarische productie wat eveneens weinig waarde kent.”

Dreigt onder die omstandigheden niet een leegloop van het platteland?

“Mede daardoor moeten we er rekening mee houden dat nogal wat boeren hun bedrijf verlaten. In het verlengde daarvan valt ook een leegloop van de agrarische dorpen te verwachten. Dat zou er toe ke leiden dat een uittocht naar de industriegebieden aanstaande is. Of dat inderdaad gebeurt staat evenwel te bezien. In het geval van zon verhuizing treft die beslissing het hele gezin en zal alleen dan plaats vinden wanneer men zich verzekert weet van een goede economische toekomst.”

Onder meer het landsbestuur streeft naar een sterk groeiende toeristische industrie.

“Velen gaan ervan uit dat Mecklenburg-Vorpommern op termijn uitgroeit tot een belangrijke toeristische regio.

Temeer omdat onze deelstaat slechts weinig inwoners per vierkante kilometer telt en over een fraai en veelal nagenoeg onaangetast landschap beschikt. Denk daarbij aan het vrijwel onbebouwde Oostzeestrand en een florerende toeristische industrie ligt voor de hand. Van recreatie alleen kan men mede door het seizoengebonden karakter niet leven. Daarbij kan men moeilijk in deze bedrijfstak ingrijpen wanneer blijkt dat de recreatie vervuiling van het milieu veroorzaakt. Daarom is ons er veel aan gelegen de machinebouw weer op poten te zetten en de werven te behouden, verwerking van agrarische producten te ontwikkelen en hoogtechnologische bedrijven aan te trekken. Dat alles onder de voorwaarde het milieu zo min mogelijk te belasten waarmee we weer voldoen aan de voorwaarden voor een bloeiend toeristisch bedrijf. Ook aan dat laatste stellen we beperkingen om te voorkomen dat het toerisme dezelfde ontwikkeling doormaakt als in bijvoorbeeld Spanje. De gedachten gaan daarbij zeker niet uit naar de onderkant van de markt.”

Valt er in dat verband ook iets te verwachten van de voorspelling die de bedrijfstakorganisaties van de bouw bij herhaling uitspreken over het ontstaan van een economisch concentratiegebied tussen Hamburg en Berlijn?.

“De autobaan tussen Hamburg en Berlijn is nu reeds een belangrijke verkeersader die in toenemende mate bedrijvigheid aantrekt op locaties nabij op en afritten. Op grond van deze constateringen ke we gevoeglijk aannemen dat de voorspelling dat tussen Hamburg en Berlijn een economisch concentratiegebied ontstaat inderdaad uitkomt. Het ligt in de bedoeling dat er door Mecklenburg-Vorpommern eveneens een autobaan komt op enige afstand van de kust die de grotere steden met elkaar verbindt waardoor ook in die regios het economische leven op gang komt. Op dit moment gebeurt daar bedroevend weinig omdat een goede verbinding ontbreekt. De regering van Mecklenburg-Vorpommern wil in het oostelijke deel van het land bedrijfsbevorderende maatregelen doorvoeren. De werkloosheid is daar schrikbarend hoog terwijl het gebied nauwelijks nog nieuwe inwoners weet aan te trekken.”

Reageer op dit artikel