bouwbericht

Nieuw gemaal in Waddenzeedijk Marrum

bouwbreed 624

Nieuw gemaal in Waddenzeedijk Marrum

Bij het Friese Marrum is deze maand begonnen met de uitvoering van het project ‘Vijfhuizen fan swiet nei sâlt’. Oftewel: van zoet naar zout. Dit project bestaat onder meer uit de bouw van een nieuw gemaal en de aanleg van de afwateringsvaart.

Grond-, Weg-, en Waterbouw en energie

Bouwen gemaal 'De Heining' (vml. Vijfhuizen) aan de de Zeedijk. Gemaal krijgt onder andere een vispassage.

MARRUM | Opgeleverd | € 10.000.000 - € 50.000.000

Dit nieuwe gemaal verhoogt de bemalingscapaciteit van de Friese boezem en polder. Zo kan het water binnendijks beter op peil worden gehouden en wordt de verzilting van de polder teruggedrongen. Verder wordt de broedgelegenheid voor weide- en wadvogels verstrekt en de beweiding en veiligheid van het vee verbeterd.

In de dijk

Opdrachtgever is Wetterskip Fryslân. Andere betrokken partijen zijn Provincie Fryslân, It Fryske Gea en de gemeente Ferwerderadiel. Een bijzonder project, vindt ook omgevingsmanager Kees Munting van Wetterskip Fryslân. ,,Het gemaal komt niet achter de dijk, niet voor de dijk, maar ín de dijk. Dat zie je niet zo vaak. Grote complimenten aan Aad Hoogeveen, de architect van het gemaal.’’ Jansma Drachten BV en Jelle Bijlsma BV voeren de werkzaamheden uit.

Zoete lokstroom

Het gemaal verbetert de waterafvoer in Noord-Fryslân bij zware regenval. Met de aanleg van de afwateringsvaart in het buitendijkse kwelderlandschap ontstaat er volgens Munting bovendien een bijzondere verbinding tussen zoet binnenwater en zout zeewater. ,,In het nieuwe gemaal komt een vispassage met een zoete lokstroom. Deze permanente lokstroom trekt bepaalde vissen uit de Waddenzee aan, met name in het voorjaar, de periode van trek. Denk bijvoorbeeld aan paling en stekelbaars.’’

De vissen zwemmen tegen de buitendijkse afwateringsvaart op tot aan de zogenaamde ‘viswachtruimte’. Via periodiek vrij verval kunnen de palingen, stekelbaarzen en andere kleine vissen vervolgens naar de zoete Friese boezem zwemmen. En andersom – van zoet naar zout – kunnen de vissen via een visvriendelijke pomp en via de vijzels naar de Waddenzee trekken. Voorbijgangers kunnen straks in de vijzels kijken.

Vismigratie

Met dit project geeft het waterschap een impuls aan de waterveiligheid en vismigratie, maar ook aan landbouw, natuurontwikkeling en recreatie in Noord-Fryslân. De kosten voor het project bedragen ruim dertien miljoen euro. Dit wordt voornamelijk betaald uit het Waddenfonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Ook dragen Programma naar een Rijke Waddenzee, Rijkswaterstaat en de vier samenwerkende partijen financieel bij aan dit project. De werkzaamheden zijn eind 2018 afgerond.


Plaats: Marrum
Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Ramingsgroep: 13 miljoen euro


 

Reageer op dit artikel