blog

Mooi Nederland als kader nieuwe provinciale coalities

bouwbreed 648

Het heeft ook voordelen als je wat ouder wordt. Weet u het nog? Ruim 10 jaar geleden waren bouwers, ontwikkelaars, adviseurs en bestuurders geschokt over de verrommeling en lelijkheid van het landschap.

Mooi Nederland als kader nieuwe provinciale coalities

Bewindspersonen spraken zelfs over Belgische toestanden. De samenwerkingsagenda Mooi Nederland was geboren. De toenmalige ministeries van VROM, EZ, LNV, en het IPO en de VNG hebben in december 2007 afgesproken hun inzet te verwoorden in een agenda van samenwerkingsafspraken: de Samenwerkingsagenda Mooi Nederland. Het is doodzonde dat de rijke oogst van Mooi Nederland lijkt te zijn verdwenen, terwijl de kennis nu heel hard nodig is. Wie zorgt ervoor dat deze kennis over bufferzones, aanpak bestaande bedrijventerreinen, stadsrandzones en landschapszones beschikbaar komt voor de informateurs in de provincies? Jacqueline Cramer en zeker Flip ten Cate van Mooiwaarts weten hier vast nog alles van. 2008 lijkt toch wel erg op de situatie anno nu. Er waren toen ook zorgen over behoud van open landschap, verstening, snelwegpanorama’s, verdozing door wildgroei aan bedrijventerreinen en trage voortgang te komen tot een meer klimaatbestendige inrichting. De onterecht door de bouw- en vastgoedsector bekritiseerde ladder duurzame verstedelijking werd opgesteld.

De urgentie en de opgave voor de nieuwe provinciale coalities is groot. Het Rijk heeft de ‘Mooi Nederland’-bal bij de provincies en regio’s gelegd. Vanuit de woningbouwlobby neemt de druk op een nieuw soort ‘Rijks top down Vinex-operatie’ en grootschalig bebouwen van weilanden toe. Zuinig ruimtegebruik en binnenstedelijk bouwen is immers zo’n gedoe en lijkt meer te kosten. Provincies worden onterecht vanuit de ‘bouwen, bouwen, bouwen- lobby’ beticht alleen maar goed te zijn in remmen. Kijk naar wat onder meer Overijssel, Gelderland, Zuid- en Noord-Holland en Brabant de afgelopen jaren in gang hebben gezet rond beter benutten bestaande gebouwde omgeving en knooppunten. De groeiende vraag naar grootschalig logistiek en ander vastgoed zorgt mede door matige regionale afstemming voor toenemende zorgen over de verdere verdozing van het landschap. Op steeds meer plekken wordt gesproken over ‘landschapspijn’ en verschraling van het landschap. Gelukkig blijft Adriaan Geuze continu hameren op feit dat onze A-wegen allesbehalve snelwegpanorama’s zijn. En dan hebben we het nog niet eens over de noodzakelijke en rigoureuze ingrepen die nodig zijn voor een meer klimaatbestendige inrichting van onze regio’s. Ik wens de nieuwe provinciale coalities veel wijsheid en daadkracht toe. Gebruik de oogst van de samenwerkingsagenda Mooi Nederland en Fiks Nederland (https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/fiks-nederland) voor de noodzakelijke inspiratie.        .

.


Cees-Jan Pen, Lector De Ondernemende Regio FHMER  • Fontys Hogescholen 

Reageer op dit artikel