blog

Hoe klimaatbestendig is onze provinciale infra?

bouwbreed 266

Om kwart voor zeven op maandagochtend stapt u in de auto richting uw werk. Door het warme weer is het beklemmend warm en nog geen minuten later komt het water met bakken uit de hemel. “Hmm, dat wordt file rijden… óf toch liever thuiswerken?” Hebt u al wel eens nagedacht over hoe kwetsbaar ons wegennet is?

Hoe klimaatbestendig is onze provinciale infra?

Het klimaat verandert en dit heeft ook gevolgen voor onze infrastructuur. De provincie Zuid-Holland stelt daarom de vraag: Hoe klimaatbestendig is onze provinciale infrastructuur en hoe kunnen we problemen opvangen?

In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) hebben het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen de gezamenlijke ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is en waterrobuust is ingericht. Als eerste stap is afgesproken om de kwetsbaarheden voor het klimaat voor 2020 in beeld gebracht te hebben. Provincie Zuid-Holland heeft de klimaatbestendigheid van haar infrastructuur nu al in beeld gebracht voor hoosbuien, hittestress, droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling.

Op basis van literatuuronderzoek, expertkennis en simulatiemodellen zijn voor de gehele provincie klimaateffectkaarten gemaakt die openbaar toegankelijk zijn, zie zuid-holland.klimaatatlas.net. Deze klimaateffecten(kaarten) zijn besproken met een brede groep deskundigen in een risicodialoog en een kansendialoog. Het resultaat is een overzicht van kwetsbare locaties in de provinciale infrastructuur van wegen en vaarwegen. In dit artikel wordt nader ingegaan op de analyse van het wegennetwerk.

Simulatiemodel

De kwetsbaarheid van provinciale wegen voor een extreme hoosbui is berekend met een gedetailleerd simulatiemodel van het 508 km provinciale wegennetwerk. Voor de berekening is gebruik gemaakt van het hydraulisch model 3Di. Daarbij wordt rekening gehouden met de hoogteligging van de weg, het profiel van de weg, het type asfalt en de directe omgeving van de weg. Daarbij is gebruik gemaakt van deskundigen van Deltares en TNO en lopende studies naar het rijkswegennet. Het resultaat van de berekeningen is een kaart met de maximale waterdiepte op en rondom de weg. Deze resultaten zijn gecontroleerd op basis van de gebiedskennis bij de provincie.

Verkeerskaart

In overleg met de provincie is vervolgens bepaald wanneer “water op de weg” een knelpunt is en dit is vertaald naar een begaanbaarheidskaart en gehinderd verkeerskaart. De gehinderd verkeerkaart houdt rekening met zowel het aantal verkeersbewegingen en de begaanbaarheid van de wegen. Uit deze analyse blijkt dat circa 10 procent van de provinciale wegen kwetsbaar is voor hoosbuien.

Omgekeerd betekent dit dat 90 procent van de provinciale wegeninfrastructuur wel klimaatbestendig is. Naast het wegennet zijn de risico’s in kaart gebracht voor het provinciale vaarwegennet, inclusief de kunstwerken en keringen.

De provincie is voornemens om de resultaten van de stresstest onder te brengen bij het huidige assetmanagement, zodat klimaatbestendigheid in het reguliere werkproces wordt meegenomen. Daarnaast wil de provincie Zuid-Holland de stressbestendigheid van de provinciale wegen delen met het wegennet van de gemeenten en het Rijkswegennet, zodat een overkoepelende kwetsbaarhedenkaart ontstaat van onze wegeninfrastructuur.


Arnold van ‘t Veld (Nelen&Schuurmans), Alexander Pels (provincie Zuid-Holland),
Greet Leeghwater (TNO) en Elgard van Leeuwen (Deltares)

Reageer op dit artikel