blog

Blockchain en contracteren vanuit juridisch perspectief

bouwbreed Premium 1040

Blockchain en contracteren vanuit juridisch perspectief

Blockchain is een nieuwe technologie die het mogelijk maakt voor partijen om elektronisch te contracteren zonder dat daar een tussenpersoon voor nodig is. De verwachtingen zijn hooggespannen. Zet de ontwikkeling zich immers door, dan zal de bedrijfsvoering van veel bedrijven drastisch veranderen. Zo ook bij het opstellen van bindende overeenkomsten. Welke gevolgen heeft deze ‘disruptieve technologie’ voor het contracteren, vanuit juridisch perspectief gezien?

Door blockchain kunnen partijen overeenstemming bereiken over bijvoorbeeld het sluiten, aanpassen en beëindigen van een overeenkomst en de gevolgen daarvan. De documenten en gegevens die betrekking hebben op deze overeenstemming worden in een blockchain als een keten van bestanden aan elkaar geschakeld. De blockchain verschaft hierdoor voor alle partijen inzicht in bijvoorbeeld de actuele status van een overeenkomst en de (rechts)handelingen die daar aan vooraf zijn gegaan.

Correspondentie

Zo kan in een blockchain van alles worden opgeslagen. Niet alleen de (rechts)handelingen en de gevolgen daarvan, maar bijvoorbeeld ook de daarover gevoerde correspondentie tussen partijen is in een blockchain vast te leggen. Of andere relevante gegevens met betrekking tot de overeenkomst. Mocht op enig moment een geschil ontstaan over de uitleg van de overeenkomst, dan kan de argumentatie van partijen uit deze correspondentie worden afgeleid. Tevens kunnen ook afspraken die partijen hebben gemaakt en die niet in de overeenkomst zijn opgenomen, eenvoudiger worden opgespoord.

Omdat alle relevante documenten en gegevens met betrekking tot een overeenkomst in de blockchain opgeslagen kunnen worden, zal de bewijsvergaring in een eventueel te voeren gerechtelijke procedure ook eenvoudiger worden. Dit versterkt de bewijspositie van de ene partij en verzwakt die van de andere partij.

Vertrouwen

Blockchain biedt partijen ook de kans om hun positie in een gerechtelijke procedure beter te beoordelen. Voor alle documenten en gegevens die aan een blockchain zijn toegevoegd, geldt dat deze niet door een derde of door één van de partijen eenzijdig gewijzigd of verwijderd kunnen worden. Dit biedt een bepaalde mate van vertrouwen. Partijen kunnen er immers op vertrouwen dat bij elk van de partijen hetzelfde beeld van de actuele status van de overeenkomst bestaat. En ze kunnen uitgaan van de juistheid van de documenten en gegevens die in de blockchain zijn vastgelegd. Dit vertrouwen komt de rechtszekerheid en de bewijspositie van partijen alleen maar ten goede.

Bewijspositie

Ook de met blockchain gesloten overeenkomst zelf heeft invloed op de bewijspositie van partijen. Met de invoering van de Wet geschrift en elektronische rechtsverkeer in 2010 kunnen elektronische documenten immers dwingende bewijskracht krijgen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dwingende bewijskracht wil zeggen dat de rechter in een gerechtelijke procedure in beginsel uit moet gaan van de juistheid van de inhoud van het document. Door deze dwingende bewijskracht biedt een blockchain-overeenkomst die voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt een grote mate van rechtszekerheid en een sterkere bewijspositie voor de partij die zich op de overeenkomst beroept.

Eenvoudiger

Kortom, vanuit juridisch perspectief gezien zal blockchain bij het contracteren voornamelijk de bewijsvergaring in een gerechtelijke procedure eenvoudiger maken en een beoordeling van de bewijspositie van partijen vergemakkelijken. Wel blijft het raadzaam om bij twijfel over de inhoud van een overeenkomst of van een document en de gevolgen daarvan, juridisch advies in te winnen vóórdat de overeenkomst door middel van blockchain gesloten wordt of vóórdat het document in een blockchain wordt vastgelegd.Florence van Ravels is advocaat bij AKD, werkzaam binnen de vakgroep Bouw en Vastgoed.

Reageer op dit artikel