blog

Pas op met nieuwe termijnen in Omgevingswet

bouwbreed 404

Pas op met nieuwe termijnen in Omgevingswet

Het voorstel voor de Omgevingswet is onlangs met een grote meerderheid van stemmen aangenomen door de Eerste Kamer. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel zijn vijf moties ingediend, waarvan er drie zijn aangenomen. Deze zal de minister dus moeten uitvoeren.

Eén van de moties ziet op het verlengen van de termijn voor inwerkingtreding van omgevingsvergunningen voor onomkeerbare activiteiten, zoals het kappen van bomen, het slopen van bouwwerken en het veranderen van monumenten. Deze aanpassing van het wetsvoorstel is voor de praktijk van wezenlijk belang.

Voorlopige voorziening

In het oorspronkelijke wetsvoorstel is opgenomen dat een omgevingsvergunning twee weken na bekendmaking in werking treedt (artikel 16.79 Omgevingswet). Dat geldt ook voor omgevingsvergunningen voor onomkeerbare activiteiten.

Om inwerkingtreding te voorkomen moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Indien deze binnen de termijn van twee weken wordt aangevraagd wordt de omgevingsvergunning automatisch geschorst. Na de termijn van twee weken kan nog wel een voorlopige voorziening worden gevraagd, maar is geen sprake van automatische schorsing. Ter vergelijking: nu is het in de Wabo zo geregeld dat onder meer voor onomkeerbare activiteiten geldt, dat de omgevingsvergunning pas na afloop van de bezwaartermijn inwerking treedt (artikel 6.1 lid 2 Wabo).

Meteen in werking

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is kritiek geuit op het verkorten van de termijn voor inwerkingtreding van omgevingsvergunningen voor onomkeerbare activiteiten van zes naar twee weken. Er kan weliswaar ook na de termijn van twee weken nog een voorlopige voorziening worden gevraagd, maar een bouwwerk kan dan al gesloopt zijn. De burger dient een redelijke termijn te krijgen om actie te kunnen ondernemen zonder voor een voldongen feit te worden gesteld. Voorgesteld is om de termijn te bepalen op vier weken.

Met het aannemen van de motie zal voor onomkeerbare besluiten moeten gaan gelden dat zij vier weken na bekendmaking in werking treden. Tevens heeft de minister aangegeven dat zij overweegt om voor andere besluiten, zoals vergunningen voor dakkapellen, te laten gelden dat deze meteen na bekendmaking inwerking treden. Een en ander zal worden aangepast in de Invoeringswet.

Joyce Scheltens-Fokke (foto rechts), Chantal van Mil, advocaten bij Kienhuis Hoving

Reageer op dit artikel