blog

Bewijsstukken

bouwbreed

Bewijsstukken
NLD-20040216-ROTTERDAM: Vrouwe Justitia op het voormalige Gerechtgebouw in Rotterdam aan de Noordsingel. Hier is nu de Raad voor de Kinderbescherming in gevestigd.ANPFOTO KOEN SUYK

Een inschrijver dient met bewijsstukken aan te tonen dat hij ten tijde van inschrijving (bij een niet-openbare aanbesteding: ten tijde van aanmelding) voldoet aan de door de aanbesteder gestelde geschiktheidseisen. Doet hij dit, volgt in beginsel uitsluiting.

In een uitspraak van de Rechtbank Den Haag (23 december 2015) is dit onlangs nogmaals bevestigd. Het betrof een niet-openbare procedure waarbij de aanbesteder had bepaald dat de gegadigde bij aanmelding  tevredenheidsverklaringen diende over te leggen om aan te tonen dat hij aan de gestelde geschiktheidseisen voldeed. Eén van de gegadigde had dit nagelaten.

De aanbesteder beschouwde dit als een eenvoudig te herstellen gebrek en verzocht de gegadigde de tevredenheidsverklaring alsnog in te dienen. De gegadigde verstrekte vervolgens echter enkel een verlengingsbrief van zijn opdrachtgever en het bestek. Hieruit zou volgens hem blijken dat hij de werkzaamheden naar tevredenheid van zijn opdrachtgever uitvoerde. Na een hernieuwd verzoek van de aanbesteder heeft de gegadigde alsnog een tevredenheidsverklaring ingediend. Echter, deze verklaring was gedateerd na uiterste datum van aanmelding. Dit leidde alsnog tot zijn uitsluiting. In het daaropvolgende kort geding overwoog de rechter dat dit terecht was. De tevredenheidsverklaring was immers niet verstrekt bij aanmelding.

Bovendien kon uit de verlengingsbrief niet worden afgeleid dat de opdracht door de gegadigde tot tevredenheid is uitgevoerd. Aan de verlengingen zou volgens de rechter ook een andere reden ten grondslag hebben kunnen liggen. Afgevraagd zou kunnen worden of de aanbesteder de gegadigde vervolgens nog een tweede herstelmogelijkheid had mogen geven. Deze vraag kwam echter niet aan de orde. De rechter overwoog namelijk dat aan bewijsstukken die gedateerd zijn na de aanmeldingsdatum geen acht meer mag worden geslagen. Hiervan was in dit geval sprake en daarmee viel het doek voor de betreffende gegadigde. Deze uitspraak is in lijn met eerdere uitspraken en laat nogmaals zien dat het aanbestedingsrecht strikt formeel is.

Lieke Knoups
Severijn Hulshof

Reageer op dit artikel