blog

Niet alleen aanbesteding zelf blijft vakwerk, maar ook de nazorg

bouwbreed Premium

Niet alleen aanbesteding zelf blijft vakwerk, maar ook de nazorg

Aanbestedingsprocedures nemen, zeker bij overheidsaanbestedingen, niet zelden geruime tijd in beslag. Tegelijk veranderen eisen en wensen in onze dynamische maatschappij soms met een sneltreinvaart. Dat de aanbestedingsregels onjuist worden toegepast kan de beste overkomen, ook een toch zeker niet kleine gemeente met ruim 120.000 zielen.

Wat was er aan de hand? De betreffende gemeente schreef eind 2009 een meervoudig onderhandse aanbesteding uit voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van reclamedisplays. Als gunningscriteria waren opgenomen: afdracht, maximum weging 60 punten, en kwaliteit, maximum weging 40 punten. Op de aanbesteding schreven zes gegadigden in, waaronder Y. Na de aanbesteding, waarbij X als winnaar uit de bus kwam, werd bericht dat Y met een totaalscore van 50,9 punten van de 100 te verdienen punten op de zesde en laatste plaats was geëindigd.

Eind 2011 berichtte Y dat X zich niet zou houden aan ‘de overeengekomen regels’. De gemeente werd verzocht X in gebreke te stellen en de met X gesloten overeenkomst te ontbinden. Dat gebeurde niet en via een procedure bij de rechtbank kwam de zaak bij het gerechtshof terecht. Kern van het verwijt van Y was dat de gemeente onrechtmatig jegens haar zou hebben gehandeld door toe te staan dat X de uit de aanbesteding voortvloeiende overeenkomst op gunstiger voorwaarden uitvoerde dan was overeengekomen.

Het hof overweegt: “Uit het tot de algemene beginselen van aanbestedingsrecht behorende gelijkheidsbeginsel vloeit voort dat er tussen de aanbesteder en de winnende inschrijver geen overleg mag plaatsvinden dat leidt tot een zodanig wezenlijke wijziging van de inhoud van de opdracht dat de gegunde opdracht op voor de onderlinge vergelijking van de verrichte inschrijvingen wezenlijke punten niet meer overeenkomt met de aanbestede opdracht.(…) Hoewel op zichzelf juist is dat het onrechtmatig jegens de afgewezen inschrijvers kan zijn om zonder heraanbesteding een wezenlijke wijziging in de opdracht aan te brengen, kan de vordering tot vergoeding van gederfde winst wegens het mislopen van die gewijzigde opdracht slechts slagen als voldoende aannemelijk is dat Y de opdracht gegund zou hebben gekregen wanneer zij op de gewijzigde opdracht had kunnen inschrijven.”

Daarbij woog zwaar dat Y op de laatste plaats was geëindigd en niet aannemelijk wist te maken dat Y bij heraanbesteding van de gewijzigde opdracht als winnaar uit de bus zou zijn gekomen. Maar hoe anders had dit uit kunnen pakken als niet de hekkensluiter bij deze aanbesteding, maar de nummer twee bezwaar had gemaakt en met een goed onderbouwd verhaal was gekomen? Het blijft vakwerk. Niet alleen de aanbesteding zelf, maar ook de nazorg.

Jur Deckers, advocaat Accolade
Bron: ECLI:NL:GHDHA:2015:2466 (zie ook HR 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1683)

Reageer op dit artikel