artikel

Ook grootste gemeente maakt weleens een foutje

bouwbreed 743

Ook de grootste gemeente van ons land maakt weleens een foutje bij de aanbesteding. In dit geval een foutje met als gevolg, dat op last van de rechter de aanbesteding moest worden overgedaan. Benieuwd wat hier aan de hand was?

Ook grootste gemeente maakt weleens een foutje
Jur Deckers

De gemeente Amsterdam verzorgde een aanbesteding voor de bouw van een school in Buitenveldert met als gunningscriterium de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Ter aanvulling op de selectieleidraad zou een plafondbedrag worden toegepast welk bedrag zou worden opgenomen in de gunningsleidraad. Er waren twee inschrijvers, A en B, uitgenodigd. In de gunningsleidraad werd geen plafondbedrag vermeld. A vroeg de gemeente daarover om opheldering. De gemeente zou het plafondbedrag alsnog opnemen in de volgende Nota van Inlichtingen. Daarin was een plafondbedrag van € 26.300.00,00 genoemd, dat in een latere Nota werd opgehoogd naar € 27.806.000,00.

A stelde de gemeente de volgende
vragen:

1. Het genoemde plafondbedrag niet marktconform voor wat u vraagt. Bent u bereid het plafondbedrag weg te laten?
2. Wat zijn de gevolgen voor de inschrijvers indien zij inschrijven boven het plafondbedrag?
3. Indien geen van de inschrijvers komt met een aanbieding onder het plafondbedrag, wordt de aanbesteding dan ongeldig verklaard?”

De gemeente beantwoordde deze
vragen als volgt:

Ad 1. De opdrachtgever is ervan overtuigd dat het plafondbedrag marktconform is. Het plafondbedrag zal van toepassing blijven.
Ad2. Het antwoord op de derde vraag is afhankelijk van meerdere factoren en in die zin niet eenduidig te beantwoorden. De Aanbestedingswet 2012 beschrijft de mogelijke vervolgstappen in geval van dergelijke scenario’s.
Ad3. Het antwoord op de derde vraag is afhankelijk van meerdere factoren en in die zin niet eenduidig te beantwoorden. De Aanbestedingswet 2012 beschrijft de mogelijke vervolgstappen in geval van dergelijke scenario’s.

A schreef in voor een bedrag van € 27.806.000,00. De gemeente berichtte A dat haar Inschrijvingssom boven het plafondbedrag zat, zodat sprake was van een onaanvaardbare inschrijving, die leidde tot uitsluiting. A maakte tegen de voorlopige gunningsbeslissing onder andere omdat niet kenbaar was dat overschrijding van het plafondbedrag automatisch zou leiden tot uitsluiting.

Het oordeel van de rechter

De aanbestedende dienst moet alle voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze aan de inschrijvers bekendmaken, zodat die weten waar ze aan toe zijn. Toepassing van een plafondbedrag is voor het eerst aangekondigd in een NvI bij de selectieleidraad. In die nota werd geen concreet bedrag genoemd en werd ook niet vermeld dat een hogere inschrijfsom tot uitsluiting zou leiden. In de gunningsleidraad stond niets over een plafondbedrag. Pas toen A dat aan de gemeente vroeg heeft zij de hoogte van het plafondbedrag bekendgemaakt in een volgende NvI. De gemeente is niet ingegaan op de rechtsgevolgen van overschrijding van het plafondbedrag en vond het niet nodig om te vermelden, dat uitsluiting het gevolg zou zijn van inschrijving voor een hoger bedrag.
A vroeg de Gemeente naar de rechtsgevolgen, als zij voor een hoger bedrag zou inschrijven. Daarop antwoordde de gemeente niet maar gaf zij per abuis op vraag 3 twee keer een antwoord. Volgens de Gemeente had A moeten doorvragen. Er zijn echter grenzen aan de verwarring die een aanbesteder met foute antwoorden mag zaaien. Met het op ondubbelzinnige en niet voor misverstand vatbare wijze in de aanbestedingsdocumentatie vermelden van de te hanteren uitsluitingsgronden door de aanbestedende dienst heeft het in ieder geval niets meer te maken. De foutieve en daarmee onduidelijke communicatie van de gemeente op dit belangrijke punt levert een ernstige schending op van het transparantiebeginsel en de voorlopige gunningsbeslissing kan daarom niet in stand blijven.

bron: Rechtbank Amsterdam, 26-02-2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1354


Jur Deckers, advocaat Accolade

Reageer op dit artikel