artikel

Melding maken van ernstige beroepsfout bij deelname aan aanbesteding

bouwbreed Premium 1306

Aanbestedende diensten kunnen een inschrijver uitsluiten van deelname aan een aanbestedingsprocedure als de inschrijver in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken. Alleen ernstige fouten die zich hebben voorgedaan in de drie jaar voorafgaand aan de datum van aanmelding of inschrijving kunnen tot uitsluiting leiden..

Melding maken van ernstige beroepsfout bij deelname aan aanbesteding

Geen vonnis vereist
Voor de vaststelling door de aanbestedende dienst dat een inschrijver zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige fout is geen rechterlijk vonnis vereist. Een aanbestedende dienst kan een inschrijver al uitsluiten als de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken dat de inschrijver een ernstige fout heeft begaan.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Een inschrijver moet bij haar inschrijving het Uniform Europees Aanbestedingsdocument indienen. Wanneer de aanbestedende dienst de uitsluitingsgrond van de ernstige fout heeft toegepast, moet de inschrijver in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aangeven of hij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige beroepsfouten.

Twijfel bij ondernemer of sprake is van ernstige fout
Een inschrijver is verplicht om in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aan te geven of hij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige beroepsfouten. Maar wat als de ondernemer twijfelt of van een ernstige fout sprake is? Omdat het begrip ‘ernstige beroepsfout‘ een open norm is en voor meerderlei uitleg vatbaar is, kan het voor een ondernemer best lastig zijn om te bepalen of hij zich schuldig heeft gemaakt aan een ‘ernstige beroepsfout’. Denk bijvoorbeeld aan lopend strafrechtelijk onderzoek naar een milieudelict. De onderneming meent dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan een milieudelict, maar het openbaar ministerie meent van wel. Op het moment dat een onherroepelijk vonnis is gewezen, zal uit het vonnis blijken of de onderneming zich schuldig heeft gemaakt aan het milieudelict. Maar zoals aangegeven, is een onherroepelijk vonnis niet vereist voor een aanbestedende dienst om een inschrijver vanwege een ernstige fout uit te sluiten.

Bij twijfel: wel melden
Als een ondernemer twijfelt of bepaald gedrag een ernstige fout oplevert, doet hij er mijns inziens verstandig aan om dit gedrag in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te benoemen. De ondernemer kan in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument een omschrijving geven van de gedraging. De ondernemer kan daarbij onderbouwen dat volgens hem geen sprake is van een ernstige fout. Daarnaast kan de ondernemer omschrijven welke maatregelen hij heeft genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen.

Het onvermeld laten van gedrag dat mogelijk een ernstige fout oplevert, is in mijn ogen niet verstandig om twee redenen
Ten eerste kan de aanbestedende dienst – als hij van oordeel is dat het gedrag een ernstige fout oplevert – de ondernemer ook verwijten dat hij een valse verklaring heeft afgelegd. Vaak kiezen aanbestedende diensten ervoor om het afleggen van een valse verklaring eveneens te bestraffen met uitsluiting. Anders dan bij de ‘ernstige fout’ krijgt een ondernemer die een valse verklaring aflegt niet de mogelijkheid om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Het afleggen van een valse verklaring is – met andere woorden – direct fataal.

Ten tweede zal een aanbestedende dienst die van oordeel is dat sprake is van een ernstige fout, maar waarbij de inschrijver van het onrechtmatig gedrag geen melding heeft gemaakt, naar verwachting minder snel van oordeel zijn dat de inschrijver voldoende maatregelen heeft genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Het achterhouden van de informatie over de (in de ogen van de aanbestedende dienst) ernstige fout, zal per slot van rekening weinig vertrouwen wekken bij de aanbestedende dienst ten aanzien van de betrouwbaarheid van de inschrijver. Daarnaast zal de aanbestedende dienst van mening zijn dat de inschrijver het eigen gedrag in ernst heeft onderschat. Dat de aanbestedende dienst desondanks meent dat de inschrijver wel toereikende maatregelen heeft genomen, is dan minder waarschijnlijk.


Greetje Fimerius is advocaat bij AKD, met als specialisatie aanbestedingsrecht

Reageer op dit artikel