artikel

Corporaties en prestatieafspraken: lessen voor de toekomst

bouwbreed 388

Corporaties en prestatieafspraken: lessen voor de toekomst

Sinds de invoering van de Woningwet 2015 dient een corporatie naar redelijkheid bij te dragen aan gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Dit wordt in samenspraak met huurdersorganisatie en gemeente bekrachtigd in prestatieafspraken. Meestal verloopt dit proces soepel, soms ook niet. In het laatste geval kunnen partijen het geschil voordragen aan de minister. 

Uit onlangs gepubliceerde uitspraken van de minister zijn een aantal lessen te trekken voor de lokale driehoek, stelt AKD-advocaat Eelkje van de Kuilen.

Gemeente hoeft woonvisie niet formeel te verstrekken 

Een corporatie is, tot een redelijke bijdrage, gehouden aan de uitvoering van het volkshuisvestelijk beleid in de gemeente waar zij feitelijk werkzaam is. Volgens de wet is die plicht er niet zolang de gemeente geen ‘woonvisiedocument’ aan de corporatie heeft verstrekt. De minister vindt het echter voldoende dat de corporatie kan beschikken over de woonvisie. Ofwel, de gemeente hoeft deze niet formeel ter beschikking te stellen. 

Prestatieafspraken gelden ook voor corporatie met ‘bijzondere positie’ 

In één kwestie beriep een corporatie zich op haar vermeende ‘bijzondere positie’: Ze had nauwelijks bezit in de gemeente en was dit aan het uitponden. Gezien deze ‘bijzondere positie’ vond de corporatie dat ze niet hoefde deel te nemen aan het overleg voor het maken van prestatieafspraken. De minister is het daar niet mee eens. Zolang je als corporatie feitelijk werkzaam bent in een gemeente ben je gehouden aan het overleg voor het maken van prestatieafspraken. 

Gemeente mag afspraken niet eenzijdig opleggen 

Prestatieafspraken horen niet eenzijdig vastgesteld te worden, maar dienen in gezamenlijk en goed overleg tot stand te komen. Een gemeente had de minister gevraagd alle uit de conceptprestatieafspraken voortvloeiende maatregelen van toepassing te verklaren. De gemeente had deze afspraken opgesteld. De minister is hier duidelijk over: Een gemeente mag (concept)prestatieafspraken niet eenzijdig opleggen maar dient dit in gezamenlijk overleg te doen.  

Geschil? Let op de bevoegdheden van de minister 

In de kwestie Vestia vond een gemeente de door Vestia voorgestelde bijdrage aan het gemeentelijk beleid onvoldoende. Volgens de gemeente moeten de gevolgen van de crisis bij Vestia niet alleen gedragen worden door de huurders van de gemeente en andere Vestia-gemeenten, maar juist binnen de bredere corporatiesector en de Rijksoverheid. De minister heeft hier een eenvoudig antwoord op. Vragen over een bijdrage van de Rijksoverheid en de corporatiesector zijn niet aan de minister. 

Uit bovenstaande uitspraken en adviezen van de minister zijn in de praktijk de nodige lessen te trekken. Immers, geschillen voorkomen is beter dan deze via de minister te laten genezen.  Eelkje van de Kuilen is advocaat bij AKD en gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Ze adviseert overheden, overheidsbedrijven en non-profit instellingen.

Reageer op dit artikel