artikel

Het mengen van verf en het auteursrecht op software

bouwbreed 386

Het mengen van verf en het auteursrecht op software

Wie aan bouwactiviteiten denkt, denkt maar al te vaak vooral aan kranen, stenen stapelen, grote heipalen en dergelijken. Dat letterlijk grove beeld wordt in leven gehouden door de vele keren dat we moeten lezen dat de bouw archaïsch is, achter loopt en – in de woorden van sommigen – zelfs een ‘achterlijke sector’ is.

Weliswaar wordt met deze kwalificering niet alleen op de fysieke bouwmethoden gedoeld, maar ook op de organisatie van de bouw, maar het beeld dat moderne ontwikkelingen aan de bouwsector in zijn geheel voorbij zijn gegaan, lijkt maar te blijven bestaan.  

Ook de bouw kent grote vernieuwingen

Dit beeld is al lang niet meer correct. Zowel organisatorisch als fysiek zijn er grote vernieuwingen waar te nemen. Organisatorisch: denk aan contractmodellen, waarin nieuwe omgangsvormen worden vastgelegd. Fysiek: denk aan werkmethoden als BIM, robotisering en 3d printen, die ook weer doorwerken en de organisatorische wijze van werken. Ik wijs hier nog maar een keer op het grote onderzoek dat het Instituut voor Bouwrecht heeft geïnitieerd naar de consequenties van al deze fysieke en organisatorische veranderingen voor het bouwcontractenrecht en waar mr. dr. Evelien Bruggeman zich mee bezig houdt. 

Auteursrecht op software

De inburgering van die nieuwe technieken leidt er toe, dat in bouwrechtelijke kring zich ook andere vragen voordoen. Een van die andere vragen betreft het auteursrecht op software. Het auteursrecht van de architect is de bouwrecht jurist goed bekend. Maar met die kennis kan niet meer volstaan worden. Het auteursrecht van de software-ontwikkelaar begint net zo belangrijk te worden. En waarschijnlijk binnen afzienbare tijd nóg belangrijker. Want bouwen zonder gebruik van software is niet meer mogelijk. 

Is mengen niet meer dan goed schudden?

Dat brengt mij naar de titel van dit stukje: wat heeft mengen van verf met auteursrecht op software te maken? Is mengen niet gewoon het in bepaalde verhoudingen bij elkaar gieten van verf en dan goed schudden opdat de gewenste kleur ontstaat?  

Nee. Ook aan deze tak van het brede bouwwezen zijn de moderne ontwikkelingen niet voorbijgegaan. Een mooie illustratie daarvan levert de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 23 maart 2016 op.

Lees hier

Lees hier
Heel in het kort kwam deze zaak neer op het volgende. AkzoNobel is rechthebbende van de auteursrechten op de Mix2Win software. Dat betekent dat het kopiëren en verspreiden van deze software aan AkzoNobel toebehoort. Dit geldt niet voor exemplaren van Mix2Win software die door Akzo Nobel c.s. aan haar afnemers ter beschikking zijn gesteld. Voor dergelijke rechtmatig in het verkeer gebrachte exemplaren geldt overeenkomstig artikel 45k Aw dat het maken van een reservekopie, voor zover nodig in verband met de revisie van de betreffende verfmengmachine, geen inbreuk op de auteursrechten van Akzo Nobel c.s. is. 

Akzo Nobel heeft aan Kirs, een onderneming die zich bezighoudt met het reviseren, repareren en onderhouden van verfmengmachines, onder meer machines waarop Mix2Win software is of kan worden geïnstalleerd, een computer ter revisie aangeboden. 

Identieke software

Vervolgens is vast komen te staan, dat op de computers van verschillende afnemers van (de diensten van) Kirs Mix2Win software is aangetroffen, en dat deze software identiek is aan de software die is aangetroffen op de bij Kirs aanwezige gegevensdragers.  

De rechtbank acht bewezen dat Kirs beschikte over de Mix2Win installatiesoftware en dat zij deze heeft gebruikt om de Mix2Win software bij haar afnemers te installeren. Met dit kopiëren en verspreiden van de Mix2Win software is inbreuk gemaakt op de auteursrechten van AkzoNobel c.s. 

Een verbod versterkt met een dwangsom en de nevenvorderingen zijn dan ook in beginsel toewijsbaar zijn.  

Voorts wordt geoordeeld, dat de vaststelling dat naar Nederlands recht sprake is van een (dreigende) inbreuk op de auteursrechten van AkzoNobel c.s. ook leidt tot de conclusie dat in de overige landen in de Europese Economische Ruimte sprake is van (dreigende) inbreuk op die rechten.  

Software moet permanent worden gewist

Het gevorderde bevel om de inbreukmakende software (inclusief de updates) van de computers en systemen van Kirs te verwijderen zal worden toegewezen, evenals het bevel om deze software terug te halen bij haar afnemers en van deze afnemers te verlangen dat zij geen verveelvoudigingen van deze software zullen achterhouden en dat zij de software permanent van hun computers en andere dragers zullen wissen. Meld u aan

Meld u aan
Ik beëindig mijn artikel met een verwijzing naar een bijeenkomst van het Instituut voor Bouwrecht op donderdag 10 november 2016, Studiemiddag IE rechten in het bouwrecht, waarop dit onderwerp uitgebreid wordt ingegaan. 

Monika Chao is directeur van het Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft.

Reageer op dit artikel