artikel

Bouwvlak overtreden of niet?

bouwbreed Premium 172

Bouwvlak overtreden of niet?
?????????

Een woningeigenaar heeft de bakstenen gevels voorzien van een witte stuclaag en de rode dakpannen vervangen door glimmend zwarte. De buren protesteren: dit past niet in hun woonomgeving.

Op 3 februari 2016 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in het langslepende geschil: was nu wel of niet een omgevingsvergunning nodig? Voor die tijd hadden de buren al vergeefs bezwaargemaakt bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht en vervolgens de rechtbank Midden-Nederland.

De Afdeling gaf aan dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat het stuken van de gevels van de woning geen activiteit is als bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel 7, van bijlage II bij het Bor.

Bouwvlak

Vervangen van de dakpannen is een vergunningvrije activiteit

De buren betoogden ook dat met de stuclaag het bouwvlak is overschreden. Dat volgens de toelichting op het ter plaatse geldende bestemmingsplan het bouwvlak strak langs de oorspronkelijke gevels van de woning ligt, rechtvaardigt niet deze conclusie, aldus de Afdeling. B en W hebben gesteld dat het strak om de gevels liggen van een bouwvlak niet tot op de centimeter nauwkeurig is.

Anders dan de buren stellen, is volgens de Afdeling ook terecht overwogen dat het aanbrengen van de stuclaag niet zorgt dat de draagconstructie als zodanig is veranderd. Ook is er geen sprake van uitbreiding van de bebouwde oppervlakte van de woning.

Het vervangen van de rode dakpannen door glimmend zwarte, is volgens de Afdeling gewoon onderhoud als bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel 1, van bijlage II bij het Bor. Ook zijn de welstandsadviezen op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Anders dan de buren stellen, hebben B en W het stuken van de gevels en vervangen van de dakpannen als van relatief geringe ruimtelijke betekenis mogen aanmerken.

Conclusie

Met deze uitspraak staat vast dat het aanbrengen van een stuclaag op bestaande gevels of het wijzigen van bijvoorbeeld een stenen gevel door een glazen gevel, een vergunningsvrije activiteit is, mits aan de volgende eisen wordt voldaan:

Verder is het vervangen van dakpannen, ook al hebben ze een andere kleur, een vergunningvrije activiteit die tot het gewone onderhoud behoort in de zin van bijlage II van het Bor, voor zover detaillering, profilering en vormgeving niet wijzigen.
 
Mr. Frans van den Bercken, was als seniorjurist werkzaam bij het voormalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.


Meer lezen? Ga naar: www.omgevingindepraktijk.nl

Reageer op dit artikel