artikel

De kleine lettertjes

bouwbreed 118

De kleine lettertjes

Over toepasselijkheid van algemene voorwaarden wordt in de bouw veel gestreden. Bereiken partijen geen overeenstemming? De kans bestaat dan dat de algemene voorwaarden van beide partijen niet van toepassing zijn.

In een recente uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2016:1546) werd het wettelijk systeem weer eens benadrukt: als partijen naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, komt aan de tweede verwijzing geen werking toe wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. Hetzelfde geldt indien bij een offerte-aanvraag duidelijk naar algemene voorwaarden is verwezen. In dat geval ligt het op de weg van degene die op die aanvraag wil ingaan maar eigen afwijkende algemene voorwaarden wil bedingen, dit duidelijk kenbaar te maken.

Een aannemer deed mee aan een aanbesteding en vroeg in dat kader een offerte op bij een onderaannemer. De aannemer won de aanbesteding en retourneerde de inmiddels van de onderaannemer ontvangen offerte, met het verzoek een nieuwe offerte uit te brengen conform de besteksvoorwaarden. Partijen bereikten daarna mondeling overeenstemming, maar over de verwijzingen, door partijen, naar verschillende algemene voorwaarden werd niet meer gesproken. De aannemer stuurde de opdrachtbevestiging van de onderaannemer terug met de mededeling zelf een opdrachtbevestiging te zullen maken. Daarbij benadrukte de aannemer dat de opdracht conform het door hem aangenomen bestek moest worden uitgevoerd.

Tussen partijen was niet in geschil dat het gebruikelijk is dat een hoofdaannemer de verplichtingen die hij jegens zijn opdrachtgever heeft, oplegt aan zijn onderaannemers. Het Hof knoopt daarbij aan: voor de onderaannemer moet kenbaar zijn geweest dat de aannemer bij de naleving van dit gebruik belang had, omdat hij in het kader van de aanbesteding aan zeer specifiek in het bestek omschreven eisen diende te voldoen. Volgens het Hof dient een eventuele afwijking van dat gebruik nadrukkelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Partijen hebben over en weer uitdrukkelijk de toepasselijkheid van elkaars algemene voorwaarden afgewezen. Het hof oordeelde dat de onderaannemer er onder deze omstandigheid niet op mocht vertrouwen dat de aannemer met de van het bestek afwijkende voorwaarden van de onderaannemer instemde. Conclusie is dat noch de voorwaarden van aannemer, noch die van onderaannemer van toepassing zijn geworden op de overeenkomst tussen partijen.

Vera Balvers, advocaat bij Severijn Hulshof

Reageer op dit artikel