artikel

Een detail is geen kleinigheid

bouwbreed

Een detail is geen kleinigheid
Hans de Vries

De risico’s van een bouwproject zijn breed. Denk aan de risico’s die samenhangen met het bouwterrein, die kleven aan de keus en beschikbaarheid van materialen, vertraging, afstel of extra kosten door regelgeving. In principe zijn deze risico’s te vertalen in financiële risico’s.

‘‘Bij de risicoanalyse behoort ook de controle van de bouwtechnische detaillering van een gebouw. Helaas wordt deze te vaak afgedaan als een ‘detail’, een kleinigheid’’, constateert Harry Nieman, kwartiermaker bij het Instituut voor Bouwkwaliteit.

Bouwkwaliteit in de praktijk

‘‘Verkeerd ontworpen details kunnen leiden tot grote fouten en hoge reparatiekosten. Ik houd dan ook een pleidooi voor het gestructureerd controleren van de bouwtechnische details. Uitgangspunt bij het controleren is dat alle afspraken tegelijkertijd worden gecontroleerd, dus zowel de eisen uit het Bouwbesluit, als de eisen uit het PVE van de opdrachtgever’’, aldus Nieman.

‘‘Eerst moet worden vastgesteld of alle relevante details zijn ontworpen. Vaak ontbreken details van kozijnaansluitingen, zoals ‘verstopte’ ventilatieroosters, onderdorpels en onderlinge aansluitingen. Ook de zeer belangrijke bouwmuurdetails zijn vaak niet aanwezig. Deze details zijn noodzakelijk om te beoordelen of de geluidswering voldoet en de vereiste weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag (wbdbo) wordt gerealiseerd. Ook voor het kunnen controleren van de luchtdichtheidseis, vastgelegd in de EPC-berekening, is het noodzakelijk de details van de doorvoeringen en doorbrekingen te beoordelen.’’

Details

Veel details kunnen volgens Nieman worden vergeleken met de SBR-referentiedetails, die zodanig zijn ontworpen dat deze details robuust voldoen aan de Bouwbesluiteisen: ‘‘De bouwmuurdetails zijn hier een goed voorbeeld van. Op de achterzijde van elk SBR-detail zijn de relevante bouwfysische prestaties van het detail vermeld. Wanneer in het PVE of in de EPC-berekeningen zwaardere eisen zijn opgenomen dan het minimale Bouwbesluitniveau, dan zijn daar ook SBR referentiedetails voor beschikbaar als vergelijking.’’

Kennis is onontbeerlijk

Het controleren van de uitvoerbaarheid is volgens Nieman eveneens belangrijk voor een goed eindresultaat: ‘‘Bij de controle moeten de maten met elkaar worden vergeleken. Kloppen de maten ten opzichte van elkaar; zijn de neggematen overal gelijk, enzovoorts. Op elkaar afgestemde maatvoering is ook cruciaal bij drievlaks ontmoetingen. Andere belangrijke controlepunten zijn: is het uitvoeringsconcept overal doorgevoerd, zijn de toleranties consequent en realiseerbaar, is er genoeg ruimte om te monteren? Kortom kennis van de logistiek van het bouwproces is onontbeerlijk. Architecten kunnen daarom niet volstaan met een algemeen boekje bureaudetails, maar zullen steeds deze projectmatig moeten uitwerken.’’

Controles, ook die van de details, zijn in de praktijk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van de bouwer en worden per fase uitgevoerd. Nieman: ‘‘Voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen volstaat de vaststelling dat wordt voldaan aan het Bouwbesluit. Detailcontroles onderbouwen deze vaststelling en maken die reproduceerbaaren transparant.’’

Meer lezen? Ga naar www.omgevingindepraktijk.nl

Frank de Groot

Reageer op dit artikel