artikel

Aantasting natuurlijke kenmerken

bouwbreed

In deze zaak gaat het om de beroepen ingesteld tegen het door de minister vastgestelde tracébesluit A2 ‘s-Hertogenbosch–Eindhoven. In dit besluit is geregeld dat de A2 tussen de aansluiting Veghel op de A2 en de aansluiting Ekkersrijt op de A58 wordt verbreed van twee keer twee naar twee keer drie rijstroken.

Eerder, in 2012, stelde de Afdeling bestuursrechtspraak in deze zaak prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Daarin vroeg de Afdeling bestuursrechtspraak of de wegverbreding de ‘natuurlijke kenmerken’ aantast van het nabijgelegen Natura 2000-gebied ‘Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek’.

Op 15 mei 2014 oordeelde het Hof van Justitie dat de wegverbreding als zodanig negatieve gevolgen heeft voor het bestaande areaal van het habitattype blauwgraslanden in het Natura 2000-gebied. Ondanks de in het tracébesluit voorziene aanleg van nieuwe blauwgraslanden is het Hof van oordeel dat het tracébesluit om deze reden leidt tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied.

Naar aanleiding van dit arrest van het Hof van Justitie heeft de minister in juni 2014 het tracébesluit (nogmaals) gewijzigd. Nu blijkt uit het nieuwe onderzoek bij het gewijzigde tracébesluit dat de inmiddels verbrede A2 géén nadelige gevolgen heeft voor de blauwgraslanden. Wat is er aan de hand? Uit de aanvullende passende beoordeling bij het gewijzigde tracébesluit in juni 2014 is de stikstofdepositie van zowel het totale wegverkeer op de A2 als het extra wegverkeer als gevolg van de verbreding van de A2 op het Natura 2000-gebied in het referentiejaar 2011 en in de planjaren structureel lager dan eerder werd verwacht.

Dit blijkt uit een nieuw rekenmodel dat is toegepast. Dit rekenmodel geeft een betere benadering van de werkelijkheid dan het model dat voor de eerdere passende beoordeling is gebruikt. Ook wordt meegenomen de trend die ten opzichte van het referentiejaar beduidend anders is: voor alle habitattypen is op de langere termijn sprake van een afname van de stikstofdepositie.

Natuurwetgeving blijft een lastig onderwerp. Met de IBR Tracker (www.ibrtracker.nl) kunt u gericht zoeken in alle kennis van het Instituut voor Bouwrecht en op de hoogte blijven van bouwrechtelijk relevante actualiteiten en het onderwijsaanbod.

Regina Koning, IBR

Reageer op dit artikel