artikel

Wetsconcept ander stelsel rammelt niet

bouwbreed Premium

Wetsconcept ander stelsel rammelt niet

In het artikel ‘Blok: Snel nieuw bouwstelsel’ van afgelopen donderdag kwam de lezing van Monika Chao-Duivis op een congres over kwaliteitsborging in de bouw aan de orde. De directeur van het Instituut voor Bouwrecht wil echter graag wat nuances aanbrengen.

Rammelt het wetsvoorstel?

Nee. Ik heb dat ook niet betoogd. Wel is het uitwerken van het deel van het wetsvoorstel betrekking hebbend op de kwaliteitsborging ingewikkeld en fysiek veel werk. De consequenties van het nieuwe systeem voor betrokkenen zijn daarnaast economisch ingrijpend. Er moet dus, zoals in het rapport Naar een andere verdeling van de aansprakelijkheidvan het IBR uitvoerig uiteengezet is, tijd voor genomen worden. Die boodschap heb ik herhaald. Dat de kwaliteitsborging fundamenteel herzien wordt, acht ik in overeenstemming met wetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein. Een voorwaarde is wel, dat het systeem waarborgen inhoudt betreffende de onafhankelijkheid van de borgingssystematieken.

Tekstuele verbetering

De voorgestelde wijziging betreffende de aansprakelijkheid na oplevering, art. 7:758 lid 3 BW, onderschrijf ik. Het voorstel past bij de veranderde opvattingen over aansprakelijkheid en bij de veranderde organisatie van de bouwpraktijk. Maar tekstueel (niet inhoudelijk) is de tekst m.i. nog voor verbetering vatbaar, zoals in wetgevingstrajecten en in ieder schrijftraject normaal is. Daarmee wordt niet inhoudelijk gesleuteld aan het wetsvoorstel op dit punt. Ik knoopte aan bij de tekst van het wetsvoorstel. Nog mooier zou zijn, indien tekstueel aan te knopen bij de regeling van de aansprakelijkheid bij de koopovereenkomst: de zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Dat is niet het geval als hij niet beschikt over de eigenschappen die op grond van de overeenkomst verwacht mochten worden.

Omvang aansprakelijkheid

Tijdens het congres werd ook gesproken over aansprakelijkheid van de UAV aannemer voor het ontwerp. Dat werd gebracht als een aanvulling op het wetsvoorstel of een wijziging daarvan. Dit zou de aannemer aansprakelijk maken voor werkzaamheden die hij niet verrichtte. Dat kan natuurlijk niet, behalve indien hij dat expliciet zou accepteren. Navraag leerde dat het zo niet bedoeld was. Ik beschouw dit dan ook maar als een vergissing en laat dat rusten.

De 5-procentregeling

Na oplevering mag de echte consument drie maanden 5 procent van de aanneemsom in depot houden. Uitbreiding van dit recht naar vijftien maanden vind ik economisch voor de aannemer te ver gaan. Mede gezien de andere bescherming die de consument toekomt indien hij op basis van de combinatie koop-/aanneming en garantie-en waarborgregeling heeft gecontracteerd. Dit laatste is bij nieuwbouw, aldus de Toelichting op het wetsvoorstel, in 85 procent het geval.

De verplichting verzekering aan te bieden

Is deze verplichting in het zicht van de zojuist genoemde 85% wel nodig? Het Nederlandse systeem van de Garantie- en Waarborgregeling is een heel goed systeem, dat in samenwerking van de organisaties van consumenten en aanbiedende partijen vorm gegeven is en in stand blijft. Een excellent voorbeeld van polderen en zelfregulering. Het voorstel kan negatieve gevolgen oproepen die niet voorzien noch beoogd zijn. Vandaar mijn vraagteken.

Dwingend recht

Dit laatste punt brengt mij bij het dwingendrechtelijk karakter van het voorstel betreffende de aansprakelijkheid na oplevering. Gegeven dat in 85% van de gevallen de positie van de echte consument afgedekt is met de Garantie- en Waarborgregeling, is er dan een noodzaak voor dwingend recht? Het is een zware afwijking van de andere aansprakelijkheidsregelingen in het BW en hebben professionele opdrachtgevers dit wel nodig?

Het totale wetgevingspakket is ingrijpend. Het formuleren en uitproberen van de vele nieuwe reglementen die nodig zijn, kost meer dan tijd dan gedacht wordt. Die tijd moet genomen worden.

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft

Reageer op dit artikel