artikel

Hybride contract voorziet in concrete behoefte

bouwbreed

Uit enkele recente artikelen in Cobouw (De Koning (2/10), Chao-Duivis (23/10) en Van Manen (20/11)) blijkt nogal wat verwarring te bestaan over het verschijnsel hybride contracten. Evenals De Koning onderkent CROW dat iedereen een eigen beeld heeft bij deze contractvorm en dat de kwaliteit ervan niet altijd aan de maat is. Dat zijn ook precies de redenen waarom CROW, in samenwerking met de infrasector, de ontwikkeling van een meer geüniformeerde vorm heeft opgepakt.

Wij hopen met deze toelichting een bijdrage te leveren aan meer eenduidigheid omtrent het begrip hybride contracten. Volgens CROW is een hybride contract een UAVgc-contract met een aangepast RAW-bestek als vraagspecificatie.

Om diverse redenen hebben opdrachtgevers er behoefte aan om binnen hun uitvraag verschil te kunnen maken in het detailniveau ervan. Zij willen sommige onderdelen tot in detail beschrijven en andere onderdelen globaal (functioneel) specificeren. Het eerste leent zich voor opdrachtverstrekking op basis van UAV, terwijl voor het laatste de UAVgc zijn bedoeld. Hoe hier in de praktijk goed mee om te gaan?

Hybride

In samenwerking met partijen uit de infrasector heeft CROW een contract ontwikkeld dat in voornoemde behoefte voorziet. Dit contract staat inmiddels als hybride bekend. Er is voor gewaakt dat er niet oneigenlijk risico’s van opdrachtgever overgedragen worden aan de opdrachtnemer, maar dat de praktijkbehoefte om te kunnen differentiëren in de detaillering van de uitvraag is ingevuld. Bij gebruik van dit model blijft de verdeling van taken, risico’s, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in evenwicht.

Ook gaat het nadrukkelijk niet om ‘weer’ een nieuwe, afwijkende contractvorm. De oplossing is gevonden in het slim combineren van de bestaande instrumenten UAVgc met RAW. Omdat het onwenselijk is om in één opdracht UAV en UAVgc te vermengen, zijn er wel enkele aanpassingen in het RAW-bestek doorgevoerd.

Het hybride contract van CROW valt onder het regime van de UAVgc en bestaat uit een Basisovereenkomst, een Vraagspecificatie en Annexen. Kortom, een ‘normaal’ UAVgc-contract. Het hybride van het CROW-model zit hem in het gebruik van een RAW-bestek voor de vraagspecificatie. Echter zijn wel alle relaties met de UAV 2012 uit het bestek verwijderd. In dit geval dient het bestek enkel en alleen als communicatiemiddel. In plaats van óf alles tot in detail óf alles op functioneel niveau te beschrijven, bestaat de vraagspecificatie uit twee delen (een gedetailleerd en een globaal gedeelte).

Managen

De RAW-systematiek heeft in de afgelopen 40 jaar aangetoond een prima hulpmiddel te zijn om op detailniveau een vraagspecificatie te schrijven en daarmee partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) te helpen om hun verwachtingen bij de uitvoering van een project te managen. Met het hybride contract van CROW blijft dit behouden en kunnen partijen terugvallen op een vertrouwde, degelijke en juridisch bewezen systematiek.

De RAW-systematiek is echter volledig vervlochten met de UAV waardoor toepassing onder het regime van UAVgc niet zonder meer mogelijk is. CROW heeft hiertoe een supplement op RAW opgesteld.

CROW is er van overtuigd dat het hybride contract de toekomst heeft. Het voorziet opdrachtgevers in hun behoefte te kunnen differentiëren in de mate van detail van hun uitvraag. Ook opdrachtnemers zijn content, omdat wordt aangesloten bij de hedendaagse praktijk. Toepassing van RAW in combinatie met een supplement is een tijdelijke oplossing, zodat het hybride contract al op korte termijn in de praktijk kan worden toegepast. Er wordt echter hard gewerkt aan een fundamentele oplossing. Hiervoor is een modificering van de RAW-systematiek noodzakelijk. Het binnenkort op InfraTech 2015 te lanceren digitale platform CROW ProContract is een eerste stap naar een levend product. De komende jaren zal deze modificering steeds verder vorm krijgen. Medio 2015 verwachten we een eerste digitale versie van de CROW Basisspecificaties (dit zijn de Standaard RAW Bepalingen ontdaan van de koppeling met de UAV) via CROW ProContract te kunnen ontsluiten. Doordat deze CROW Basisspecificaties zijn ontdaan van de koppeling met de UAV zijn deze dan ook onder het regime van de UAV-gc te gebruiken.

Ir.drs. N.G. Meijerink, ing. W.A.L. Suy, werkzaam bij CROW

Reageer op dit artikel