artikel

WAV-boetes in de bouw

bouwbreed

WAV-boetes in de bouw

Bouwrecht en strafrecht komen soms heel dicht bij elkaar. Een bouwrechtjurist dient onder andere oog te hebben voor de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Recent kwam de WAV nog aan de orde bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (14 juli 2014, No. 71.868).

Wat was er aan de hand? Bij haar werkzaamheden voor hoofdaanneemster heeft onderaanneemster mede gebruik gemaakt van via een derde ingehuurde buitenlandse werknemers, die bij een controle door de Arbeidsinspectie niet over de benodigde tewerkstellingsvergunning bleken te beschikken. Daarvoor zijn hoofdaanneemster en onderaanneemster boetes opgelegd.

Het uitgangspunt van de WAV is dat iedere werkgever in de keten een eigen verplichting heeft om de identiteit van een werknemer te controleren en zich ervan te vergewissen dat deze gerechtigd is om arbeid in de zin van de WAV te verrichten. En dat in geval van het niet nakomen van deze verplichtingen meer dan één werkgever in de zin van de WAV voor hetzelfde feit kan worden beboet, wat in dit geval ook is gebeurd. De verplichting tot het betalen van de boete vloeit rechtstreeks voort uit de eigen fout van hoofdaanneemster.

In de overeenkomst tussen onderaanneemster en het consortium waarvan hoofdaanneemster deel uitmaakt is bepaald dat onderaanneemster zich moet houden aan alle geldende regelgeving. Dit is te algemeen van aard om aan hoofdaanneemster het door haar gewenste verhaal op onderaanneemster te bieden voor de aan haar opgelegde boetes. Indien hoofdaanneemster de bedoeling had eventuele WAV-boetes door te leggen had zij dit expliciet in de overeenkomst moeten vermelden.

Ook biedt de overeenkomst geen contractuele grondslag voor het doorleggen van de boetes. In de overeenkomst is bepaald dat onderaanneemster aansprakelijk is voor alle schadelijke gevolgen van daden, fouten onzorgvuldigheid of nalatigheid van de werknemers van onderaanneemster. Hierin is niet te lezen dat ook schade van hoofdaanneemster als gevolg van het niet naleven van de WAV door onderaanneemster voor rekening van onderaanneemster komt.

Voor wie meer over dit onderwerp wil weten organiseert het IBR binnenkort de bijeenkomst ‘Basiscursus strafrechtelijke aansprakelijkheid (sanctierecht) in de bouw’. (zie www.ibr.nl/agenda).

Mr. Natasja van Wijk- van Gilst, Instituut voor Bouwrecht

Reageer op dit artikel