artikel

Gelijkheidsbeginsel gaat voor

bouwbreed

Gelijkheidsbeginsel gaat voor

De aanbestedende dienst wekt tijdens aanbestedingsprocedures soms het vertrouwen dat na het verlopen van de Alcateltermijn definitief aan de winnende inschrijver wordt gegund. Als de dienst na het verlopen van die termijn toch niet tot definitieve gunning overgaat, kan dit strijd met het vertrouwensbeginsel opleveren.

Wat gebeurt er als in lijn met het vertrouwensbeginsel alsnog definitieve gunning plaatsvindt, maar deze gunning vervolgens strijdig is met (de procedure uit) de aanbestedingsstukken? Hierover sprak de voorzieningenrechter in Den Haag zich recentelijk uit (ECLI:NL:RBDHA:2014:5633).

Het waterschap Hoogheemraadschap organiseert een aanbestedingsprocedure voor veiligheidssignalering van afvalwaterzuive- ringsinstallaties. De Alcateltermijn bedraagt twintig dagen. Op basis van de aanbestedingsleidraad geldt dat bezwaarmakers hun recht om bezwaar te maken verwerken indien zij niet binnen twintig dagen een kort geding aanhangig maken.

Gegadigde en eiseres dienen tijdig een inschrijving in. De inschrijving van gegadigde wordt afgewezen, omdat haar financiële onderbouwing onvoldoende is. De inschrijving van eiseres betreft de economisch meest voordelige inschrijving. Per brief maakt het waterschap de voorlopige gunningsbeslissing aan eiseres bekend en vermeldt dat de opdracht definitief aan eiseres wordt gegund als binnen twintig dagen geen kort geding is aangespannen.

Gegadigde maakt haar bezwaren tegen het gunningsvoornemen tijdig bij het waterschap kenbaar, als gevolg waarvan de Alcateltermijn is verlengd. Nog voor het verstrijken van de verlengde termijn maakt gegadigde een kort geding aanhangig. In de procedure die daarop volgt blijkt dat de inschrijving van gegadigde op onjuiste gronden is beoordeeld en de inschrijving onterecht is afgewezen. De inschrijving van gegadigde blijkt zelfs de economisch meest voordelige inschrijving en het waterschap gaat over tot voorlopige gunning aan gegadigde.

Eiseres komt tegen dit voornemen op en meent dat het waterschap na ommekomst van de Alcateltermijn niet meer op het eerste gunningsvoornemen terug had mogen komen. De voorzieningenrechter is het met eiseres eens dat in de brief de suggestie is gewekt dat na verlopen van de termijn tot definitieve gunning aan de winnende inschrijver zal worden overgegaan. Definitieve gunning zou in deze procedure echter strijdig zijn met de procedure in de leidraad. Het vertrouwensbeginsel dient te wijken voor het in het aanbestedingsrecht verankerde gelijkheidsbeginsel.

Mr. Tjinta Terlien en Mr. Jacob Henriquez, AKD Advocaten & Notarissen

Reageer op dit artikel